Administratief beheer

De dienst administratief beheer

De dienst administratief beheer staat in voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de politiezone.

De dienst heeft 5 functies:

 • administratief secretariaat;
 • personeelsbeheer;
 • logistiek beheer;
 • onderhoud;
 • interne dienst Preventie en Bescherming op het Werk.

De dienst staat onder leiding van adviseur Sara-Ann Legrand. Naast diensthoofd is mevr. Legrand ook beleidsmedewerker van de politiezone. Zij is belast met beleidsvoorbereidende taken op het vlak van het algemeen beleid, het beheer en de organisatie van het korps.

Contact: Tel 055/33.70.50 - Fax 055/33.70.04 - Sara-Ann.Legrand@police.belgium.eu

1. Administratief secretariaat

Het administratief secretariaat staat in voor het algemeen secretariaat van het korps.Het ondersteunt het korps in zijn geheel door de verwerking en registratie van de niet-gerechtelijke briefwisseling evenals het beheer van de korpsbibliotheek.

Algemene informatievragen kunnen gestuurd worden naar: pz.ronse@police.belgium.eu. De assistenten zorgen voor een verdere afhandeling of verspreiding naar de juiste persoon of dienst.

2. Personeelsbeheer

Als personeelsdienst staan wij ten dienste van het operationeel en administratief en logistiek personeel van de politiezone voor:

 • De administratie van de interne en externe mobiliteit;
 • De organisatie van de stages en de ondersteuning van de daarbij betrokken mentoren;
 • de planning, voorbereiding en administratie van de evaluatie van de medewerkers;
 • opmaak en bijhouden van persoonlijke dossiers van de personeelsleden;
 • loonadministratie en toekennen/schrappen van vergoedingen en toelagen;
 • registratie ziektes en opvolgen ziektecontingent;
 • beheer en opvolging tijdsregistratiesysteem;
 • registratie en opvolgen verloven;
 • pensioendossiers;
 • opvolging wetgeving en politiestatuut;

Consulent Lien Elet & Assistent Niky Commere zijn verantwoordelijk voor het personeelsbeheer van de zone.

Contact: Tel. 055/33.70.41 – Fax. 055/33.70.04 – Mail. pz.ronse.personeelsdienst@police.belgium.eu

Voor vragen omtrent een loopbaan bij de politie kan je contact opnemen met Sara-Ann Legrand: Tel. 055/33.70.50 of Mail. pz.ronse.personeelsdienst@police.belgium.eu

3. Logistiek beheer

Onder logistiek beheer verstaat men de aankoop en het beheer van het materiaal, de goederen en uitrusting van de zone. Dit is zowel administratief als technisch van aard.

 • Aankoop en beheer van de kantoorbenodigdheden;
 • Beheer van de infrastructuur en aankoop van meubilair;
 • Aankoop en beheer van de uitrusting en kledij;
 • Administratie: aanvragen van prijsoffertes, opmaken van bestelaanvragen en afhandelen van facturen;

Assistenten Nathalie Cnudde en Celia Van Coppenolle staan in voor de dagelijkse uitvoer van de taken binnen de logistieke dienst.

Contact: Tel 055/33.70.56 - Fax 055/33.70.04 - pz.ronse.logistiek@police.belgium.eu

4. Onderhoud

Twee poetsdames, Béatrice Moreau en Wendy Van Crombrugge staan in voor het dagelijks onderhoud van het commissariaat.

Bram De Mulder, onze onderhoudsman, staat onder andere in voor kleine herstellingen aan het gebouw, onderhoud en wegbrengen van de dienstvoertuigen naar de garage en autokeuring en kleine boodschappen voor de politiezone bij lokale handelaars, Federale Politie, …

5. Interne dienst Preventie en Bescherming op het Werk

Elke werkgever heeft de verplichting actief mee te werken aan het welzijn van de werknemers op het werk. Om dit te waarborgen is hij verplicht een interne dienst voor bescherming en preventie op het werk op te richten. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen sloot de politiezone Ronse een contract af met So-lva die de nodige ondersteuning biedt. Dhr. Ronny Bossaert werd door So-lva aangesteld als intern preventieadviseur. Deze geeft advies over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het welzijnsbeleid. Mevr. Legrand is de referentiepersoon interne preventie in de politiezone. Zij staat in voor de praktische vertaling en uitvoering van de gegeven adviezen door de preventieadviseur.

De welzijnswetgeving verplicht de werkgever ook om vertrouwenspersonen aan te stellen die instaan voor de uitvoering van de psychosociale zorg. Zij bieden de collega's een luisterend oor aan die psychosociale problemen ervaren op het werk, ze begeleiden de collega in het zoeken naar oplossingen en bemiddelen indien wenselijk. Een vertrouwenspersoon is gebonden aan beroepsgeheim. In de politiezone werden dhr. Michel Hantson en dhr. Dominique Delusinne opgeleid tot vertrouwenspersoon.