Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

In 2013 werd gestart met de voorbereiding van de opmaak van het volgend Zonaal Veiligheidsplan, dat van 2014 tot 2017.

Argumentatie

De uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 focuste zich vooral op de uitvoering van de 7 externe prioriteiten en 6 interne prioriteiten. Behalve de wettelijke minimale organisatie- en werkingsnormen werden er omzeggens geen doelstellingen of streefwaarden vastgelegd voor de reguliere werking van de Lokale Politie Aalst.

Het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 moet die leemte opvullen. Daarvoor wordt het langetermijnbeleid op 3 sporen uitgewerkt.

Spoor 1 - het korps

In spoor 1 worden de strategische doelstellingen van het korps opgenomen. Deze worden geformuleerd op 4 niveaus.

Spoor 2 - de prioriteiten 'Veiligheid en leefbaarheid'

In het plan worden 6 externe prioriteiten vastgelegd. Bij het vastleggen van de prioriteiten in het domein 'Veiligheid en leefbaarheid' werd rekening gehouden met:

Objectieve bronnen:

 • De externe omgeving;
 • Het criminaliteitsbeeld (ernst, frequentie en tendens van het veiligheidsfenomeen);
 • Plaats in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde (GAD);
 • Het ophelderingspercentage.

Subjectieve bronnen:

 • De perceptie van de bevolking die blijkt uit de Lokale Veiligheidsbevraging 2011 en de bevraging van de sleutelfiguren 2011.

Verwachtingen van de partners:

 • De prioriteiten geformuleerd in het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 en het meerjarenplan van de stad Aalst;
 • De prioriteiten geformuleerd door de burgemeester van de stad Aalst, de procureur des Konings van het parket Dendermonde, de directeur-coördinator van de Coördinatie- en SteunDirectie Dendermonde, de gerechtelijk directeur van de Federale Gerechtelijke Politie;
 • De prioriteiten in het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan;
 • De bevraging van de 7 onmisbare partners via de conferentie 'Samenwerken maakt sterk' op 27 april 2012;
 • De bevraging van de eigen medewerkers;
 • De bevraging van de leden van de gemeenteraadscommissie veiligheid en geïntegreerd drugsbeleid op 17 juni 2013.
 • De mogelijkheid en wenselijkheid om die criminaliteitsvormen op lokaal vlak aan te pakken.

Een aantal van die criteria werden verwerkt in een argumentatiematrix die als basis diende om een verantwoorde keuze te maken.

Spoor 3 - de prioriteiten 'Dienstverlening en werking'

Bij het convergerend onderzoek, waarvan sprake in punt 1 (Visie-Missie-Waarden), werd het duidelijk dat een aantal thema's, die bedreigend konden zijn voor het leveren van een optimale kwaliteitsvolle dienstverlening, aandacht verdienen.

Die thema's zullen projectmatig aangepakt worden gedurende de looptijd van dit zonaal veiligheidsplan. Zij werden ter gelegenheid van het strategisch seminarie voorbereid.

Spoor 1 - Strategische doelstellingen 2014-2017 op korpsniveau

In spoor 1 worden de strategische doelstellingen van het korps opgenomen. Deze worden geformuleerd op 4 niveaus:

 • Personeelsbeleid: wij willen een integraal personeelsbeleid ontwikkelen om de prestaties van de medewerkers te optimaliseren en zo het beste uit iedereen te halen;
 • Middelenbeheer: wij willen onze budgetten systematisch plannen en motiveren, ons personeel optimaal inzetten, investeren in duurzame goederen, ons materieel effectief en efficiënt beheren, onze middelen respectvol gebruiken;
 • Integrale veiligheid: wij willen, samen met onze partners, een integrale veiligheidszorg realiseren, op basis van een duurzame integratie in de maatschappij; de informatiegestuurde politiezorg zal hier een belangrijke rol spelen;
 • Kwaliteitszorg: wij willen garant staan voor een uitmuntende dienstverlening met het oog op een optimale tevredenheid van alle belanghebbenden én een positief imago (o.a. door het uitwerken van een integraal klachtenmanagement, het uitschrijven van onze processen via de methodologie van Business Proces Management en het opvolgen van de resultaten met behulp van de Balanced ScoreCard).

Spoor 2 - Strategische doelstellingen inzake de prioriteiten 'Veiligheid en leefbaarheid'

 • Inbraak in woningen of andere gebouwen;
 • Drugs;
 • Verkeer;
 • Overlast;
 • Fietsdiefstallen (dit fenomeen wordt prioritair aangepakt in 2014);
 • Opzettelijke slagen en verwondingen buiten familiaal verband (dit fenomeen wordt prioritair aangepakt vanaf 2015).

Spoor 3 - Strategische doelstellingen inzake de prioriteiten 'Dienstverlening en werking'

 • Een meer krachtdadige personeelsinzet, verbeteren van de sociale controle;
 • De performantie van het middenkader verhogen, verbeteren van de kwaliteit van de verslagen, processen-verbaal;
 • Klachten vermijden door betrokkenheid dienstchefs, niet akteren van klachten en aangiften;
 • Vrijblijvendheid, betrokkenheid bij werkgroepen/projecten;