Buurtinformatienetwerken: samen werken aan veiligheid

Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers en/of zelfstandigen (Z-BIN) in een afgelijnd gebied. Dit staat onder leiding van een coördinator en in overleg en samenspraak met de politiediensten. Doel is wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de burger en de politiediensten zo snel en doeltreffend mogelijk te maken, volgens een vooraf besproken werkwijze. Een BIN wordt gevormd met het oog op het verhogen van het veiligheidsgevoel en het plegen van misdrijven te voorkomen en kan daarnaast nog een aantal sociale en preventieve taken vervullen.

De sociale dimensie van een BIN
In woonwijken, buurten of gemeenten waar een BIN werd opgestart, groeit een grotere solidariteit en samenhorigheidsgevoel. Dit resulteert onder andere in het elkaar ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen. Bij opstart zijn er overlegmomenten met politie en overheid. Tijdens deze overlegmomenten komen de thema's rond veiligheid aan bod. Binnen een BIN probeert men om het individualisme binnen een wijk om te vormen tot goed buurtschap en sociaal engagement. Dit engagement is nodig om een BIN succesvol uit te bouwen en levendig te houden.

Hoe werkt een BIN concreet?
Na oprichting van het BIN kan de informatie-uitwisseling van start gaan. De politie kan op eigen initiatief berichten posten. Bewoners binnen het BIN die zich bij het netwerk hebben aangesloten, kunnen deze berichten lezen en hierop reageren.

Merkt een bewoner die binnen het BIN woont, iets verdacht op, dan dient deze onmiddellijk naar het noodnummer van de politie te bellen, zijnde 101. De politie evalueert de informatie en neemt de nodige maatregelen. Indien er voor de burger nuttige informatie is, wordt het BIN-netwerk opgestart, dit meestal in overleg met de in dienst zijnde politieploegen. De politie stuurt dan vanuit de centrale dispatching van de 101-centrale, een sms-bericht naar de BIN-leden. Niet dringende informatie zal via e-mail verspreid worden. Deze informatie nodigt de bewoners uit tot waakzaamheid en preventie.

Er zijn momenteel veertien BIN's actief op het grondgebied van de politiezone Aalst. Bewoners die in een BIN-gebied wonen kunnen gratis lid worden door het inschrijvingsformulier van hun BIN ingevuld en ondertekend te bezorgen aan de politiezone of hun lokale BIN-coördinator. 
Je kan de BIN-coördinatoren bereiken via:

Hoe ontstaat een BIN?
De politie stimuleert het ontstaan van buurtinformatienetwerken, doch het initiatief moet komen van de burger. Een initiatief dat voldoende gedragen wordt door de buurt- of wijkbewoners, heeft immers het meest kans op slagen. De initiatiefnemende burgers nemen contact op met de lokale politie. Zij zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zullen de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst. Welke doelen poogt men te bereiken en welke middelen heeft men daar voor nodig? Zijn er voldoende burgers die zich willen engageren om deel uit te maken van het bestuur van het BIN?
Vervolgens wordt bekeken welke buurt/wijk men wil afbakenen en welke straten ertoe behoren.
De bewoners binnen dit afgebakend gebied worden door de initiatiefnemende burgers en de lokale politie uitgenodigd op een infoavond. Tijdens dit infomoment worden burgers geïnformeerd over de werking van een BIN, en wordt afgetoetst of er interesse is bij de bewoners om zich aan te sluiten. Bij voldoende draagkracht, kunnen de technische aspecten in orde worden gebracht om de informatie-uitwisseling via een digitaal netwerk tussen de bewoners en de politie mogelijk te maken. Het BIN-bestuur ondertekent een charter met de politie en de gemeente, bestemd voor de FOD Binnenlandse Zaken.

    Interesse om een BIN op te starten?
    Neem contact op met onze diensten via e-mail: pz.aalst.preventie@police.belgium.eu of telefonisch op het nummer 053/73 27 38 of 053/73 27 34. Neem ook eens een kijkje op de website van het kenniscentrum BIN of be.safe.be.