Wanneer kan mijn rijbewijs worden ingetrokken?

Afhankelijk van het alcoholpromille in je bloed, kan je rijbewijs worden ingetrokken. Dit is steeds voor een periode van 15 dagen.

Je rijbewijs kan worden ingetrokken:

 • wanneer je naar aanleiding van een ademanalyse een alcoholconcentratie blaast van tenminste 0,35 mg/liter uitgeademde aveolaire lucht EN bijkomend verkeersonveilig gedrag hebt getoond, of als je een alcoholconcentratie blaast van tenminste 65 mg/l zonder bijkomende voorwaarde;
 • wanneer je als bestuurder of begeleider zonder wettige reden een alcoholtest of alcoholanalyse of bloedafname weigert;
 • wanneer je als bestuurder of begeleider in staat van dronkenschap verkeert;
 • wanneer je in het kader van de drugswetgeving als bestuurder of begeleider een positieve speekseltest aflegt;
 • wanneer je als bestuurder of als begeleider de speekseltest of de speekselanalyse weigert zonder wettige reden evenals de bloedafname;
 • wanneer je vluchtmisdrijf pleegt en een verkeersongeval hebt veroorzaakt met verwondingen of de dood tot gevolg bij anderen;
 • wanneer je vluchtmisdrijf pleegt in staat van dronkenschap door het gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen;
 • wanneer je vluchtmisdrijf pleegt als bestuurder of als begeleider en je een alcoholopname vertoont van tenminste 0,35mg/l;
 • wanneer je als bestuurder een verkeersongeval veroorzaakt dat te wijten is aan een eigen zware fout en aan een ander ernstige verwondingen of de dood heeft veroorzaakt;
 • wanneer de bestuurder of de begeleider vervallen is verklaard van het recht tot het besturen van een motorvoertuig van de categorie van het voertuig dat hij gebruikt;
 • indien de bestuurder een overtreding van de vierde graad heeft begaan, zijnde:
  • negeren van uitgestrekte arm of armen, wat stoppen betekent voor de weggebruikers die naderen uit richtingen welke deze aangewezen door de arm of armen dwarsen;
  • negeren van het overdwars zwaaien met een rood licht wat stoppen betekent voor de bestuurders naar wie het licht gekeerd is;
  • het is verboden een bestuurder aan te sporen of uit te dagen overdreven snel te rijden;
  • het links inhalen van een gespan of van een voertuig met meer dan 2 wielen is verboden bij het naderen van de top van een helling en in de bochten, wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is, behalve indien kan ingehaald worden zonder de doorlopende witte streep te overschrijden die het voor de tegenliggers bestemd deel van de rijbaan aflijnt;
  • het is verboden zich op een overweg te begeven:
   • wanneer de slagbomen in beweging of gesloten zijn;
   • wanneer de rode knipperlichten branden;
   • wanneer het geluidssignaal werkt.
  • het is verboden op autosnelwegen en autowegen:
   • de dwarsverbindingen te gebruiken;
   • te keren;
   • achteruit te rijden of te rijden in tegenovergestelde rijrichting.
 • indien je een voertuig laat stilstaan of laat parkeren op de overwegen;
 • indien je op de openbare weg snelheids- en sportwedstrijden houdt, inzonderheid snelheids-, regelmatigheids-, of behendigheidsritten of -wedstrijden, behoudens speciale toelating van de wettelijke gemachtigde overheid;
 • indien de bestuurder een overtreding van de tweede of de derde graad begaan heeft van het K.B. 01/12/1975 EN hij een of meer weggebruikers in gevaar heeft gebracht of de overtreding in gevaarlijke omstandigheden heeft begaan;
 • indien de bestuurder bij rood licht de stopstreep, of indien er geen stopstreep is, het rode licht voorbijgereden is;
 • indien de bestuurder van voertuigen en slepen met een MTM (= maximum toegelaten massa) van meer dan 7,5 ton, alsook van bussen en autocars, de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 20km/u heeft overschreden binnen een bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf. Voor andere voertuigen moet de bestuurder de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30km/u hebben overschreden;
 • indien de bestuurder van voertuigen en slepen met een MTM (= maximum toegelaten massa) van meer dan 7,5 ton, alsook van bussen en autocars, de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30km/u heeft overschreden op andere wegen of met meer dan 40 km/u voor de andere voertuigen;
 • indien de bestuurder ongeacht de aard van de weg, wanneer de klimatologische omstandigheden uitermate ongunstig zijn en de zichtbaarheid beneden de 100m is gedaald (mist, sneeuwval, regen ...):
  • binnen een bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, woonerf, erf met meer dan 20km/u reed voor alle voertuigen;
  • op de andere wegen met meer dan 30km/u reed voor alle voertuigen.
 • indien de bestuurder aangetroffen werd met een uitrusting die of elk ander middel dat de vaststelling van overtredingen van deze en van de reglementen betreffende de politie over het wegverkeer, bemoeilijkt of verhindert of automatisch werkende toestellen opspoort;
 • indien de geldigheid van het rijbewijs van de bestuurder beperkt is tot motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot en de bestuurder een motorvoertuig bestuurt dat niet uitgerust is met een alcoholslot of niet voldoet aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma.

Ingetrokken voor 15 dagen

Wanneer je rijbewijs voor een periode van 15 dagen werd ingetrokken, houdt de politie dit gedurende die periode bij. Na het verstrijken van deze termijn kan je je rijbewijs in het commissariaat komen afhalen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Limburg Regio Hoofdstad via het contactformulier of telefonisch via 011 938 938.