Eerste zonale veiligheidsraad van politiezone Getevallei

Op woensdag 15 mei 2019 vond de eerste zonale veiligheidsraad plaats van de nieuwe politiezone Getevallei. Binnen deze raad vindt er overleg plaats tussen de burgemeesters van de verschillende gemeentes, de procureur des Konings, de korpschef, de arrondissementscommissaris, de directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur van de federale politie.  In de nieuwe politiezone zal er verder gewerkt worden aan het optimaliseren en stroomlijnen van interne procedures.  De korpsleiding, die recent gecentraliseerd werd, zal de nodige sturing en opvolging bieden en zet zich in om de huidige personeelstekorten binnen de politiezone zo snel mogelijk op te vullen. Aan de hand van cijfergegevens werd er een beeld geschetst van de verschillende criminaliteitsfenomenen in de politiezone.

Er werden 4 prioriteiten (woninginbraken, verkeersveiligheid, drugsproblematiek, intrafamiliaal geweld) en 2 aandachtspunten (overlast en radicalisering) weerhouden om verder bij te dragen aan een veilige en leefbare samenleving. Hieronder kan u de belangrijkste  resultaten vinden:

 • Wat betreft woninginbraken wordt er in onze politiezone voor het jaar 2018 (347) een daling vastgesteld van 18,7% in vergelijking met het jaar 2017 (427). Voor de gemeentes resulteert dit concreet in volgende individuele percentages: Hoegaarden (-30%), Landen (-25,5%), Linter (-36%), Tienen(-15,4%) en Zoutleeuw (0%). De aanwezigheid van de ANPR-camera’s in onze politiezone, alsook buurtpreventie zijn belangrijke elementen die bijdragen in onze strijd tegen inbraken. Het diefstalpreventief advies dat wordt aangeboden in onze politiezone, alsook de bijhorende tips zijn nuttig om een inbraak te voorkomen.
   
 • Er wordt een dalende trend vastgesteld inzake de verkeersongevallen in onze politiezone. Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel is sinds 2014 gedaald van 158 ongevallen naar 136 ongevallen in 2018. Dit is een daling van 14 procent. Er wordt door onze verkeersdienst ingezet op de vier belangrijkste factoren die leiden tot een verhoging van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel, meerbepaald: rijden onder invloed, overdreven snelheid, gebruik van gsm en het niet dragen van de veiligheidsgordel. Dankzij de fusie kan er nog meer controle gebeuren wat de verkeersveiligheid verhoogt. Naast controles wordt er door onze politiezone ook aan preventie gedaan door onder meer het levend verkeerspark, het fiets- en voetgangersexamen, het opleiden van gemachtigde opzichters en het geven van verkeerslessen.
   
 • Het fenomeen van drugs binnen onze politiezone wordt nauw opgevolgd door het team drugs binnen onze recherchedienst. Er wordt voornamelijk gewerkt op het ontmantelen van cannabisplantages en  onderscheppen van Nederlandse drugsrunners van cocaïne en heroïne. Er werden reeds zeer positieve resultaten behaald inzake deze materie.
   
 • Er is een daling van het totaal aantal familie gerelateerde meldingen van ongeveer 11 % in 2018 (1084) ten opzichte van het jaar 2015 (1218). Dossiers worden nauw opgevolgd en alle partners in de veiligheidsketen worden gesensibiliseerd.
   
 • Wat betreft radicalisme is er een goede opvolging in de lokale integrale veiligheidscellen (LIVC) en wordt er een daling vastgesteld van het aantal dossiers. Een respectvolle houding tussen alle actoren, evenals constructief overleg met de moskeeën dragen bij tot het bestrijden van radicalisering in onze samenleving.

Ondertussen wordt er reeds druk gewerkt aan een nieuw zonaal veiligheidsplan voor de volgende beleidscyclus van 2020 tot en met 2025. Ook de resultaten van de bevolkingsbevraging in 2018 zullen verwerkt worden zodat  de verwachtingen van de burgers mee in rekening worden gebracht. Op deze manier speelt onze politiezone direct in op de veranderende noden die er zijn in onze lokale samenleving.