Goedkeuring van het eerste nieuwe zonaal veiligheidsplan van de politiezone Getevallei

Op vrijdag 18 oktober 2019 vond de tweede zonale veiligheidsraad plaats van de politiezone Getevallei. De burgemeesters van de verschillende gemeentes, de procureur des Konings, de korpschef, de arrondissementscommissaris, de directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur van de federale politie bespraken er de behaalde resultaten van de voorbije periode, de werking van de politiezone en gaven hun goedkeuring voor het eerste nieuwe zonaal veiligheidsplan van de politiezone voor de beleidscyclus 2020 – 2025.

Werking van de politiezone en behaalde resultaten:

Politiezone Getevallei is een organisatie in volle ontwikkeling waar men streeft naar een efficiënte inzet van personeel en middelen, rekening houdend met de verwachtingen van partners en burgers in de samenleving. Er wordt geïnvesteerd in het rekruteren van medewerkers door de aanwezigheid op jobbeurzen, scholen,… Deze inzet resulteert in een stijgend aantal kandidaten uit onze politiezone die zich aanmelden voor een job bij de politie.

Aan de hand van cijfergegevens wordt er een beeld geschetst van de behaalde resultaten in de politiezone. Op deze manier krijgt de voortgang en de opvolging van de verschillende criminaliteitsfenomenen vorm. Ondanks dat de resultaten geen volledig jaar omvatten (t.e.m 30 september 2019), geven we hieronder een overzicht van de eerste vaststellingen:

 • Wat betreft woninginbraken kan er voorzichtig gesteld worden dat er goede resultaten worden behaald. Er was een daling voor het jaar 2018 (347) van 18,7% in vergelijking met het jaar 2017 (427). In 2019 werden er tot op heden 193 inbraken vastgesteld. Ondanks dat dit nog geen volledige resultaten zijn voor 2019 kan er voorzichtig gesteld worden dat er opnieuw een daling wordt verwacht ten opzichte van de vorige jaren.
 • Inzake verkeersveiligheid wordt er permanent ingezet op factoren die de kans verhogen op het veroorzaken van een ongeval met lichamelijk letsel zoals rijden onder invloed, overdreven snelheid, gebruik van gsm en het niet dragen van de veiligheidsgordel. In 2018 werden er 136 ongevallen met lichamelijk letsel vastgesteld en voorlopig staat de teller op 95 ongevallen in 2019.
   
 • Het fenomeen drugs wordt in de politiezone opgevolgd door de recherchedienst. In 2019 werden er verschillende acties gehouden, gericht op het jongerenpubliek. Enerzijds dienen deze acties om vroeg in te grijpen en eventueel druggebruik aan te pakken, maar anderzijds is er vooral het ontradend effect door de hogere pakkans. Daarnaast wordt er tevens ingezet op drugsrunners, plantages en het dealen van drugs.
   
 • Vanuit de politiezone worden dossiers van intrafamiliaal geweld nauw opgevolgd. In 2015 waren er nog 1218 familie gerelateerde meldingen, waar de teller in 2019 op 901 meldingen staat.
   
 • Wat betreft radicalisme is er opnieuw een daling van het aantal dossiers. Een respectvolle houding, alsook constructief overleg met moskeeën en de nauwe opvolging dragen bij tot een integrale aanpak  van dit fenomeen.

Nieuw zonaal veiligheidsplan politiezone Getevallei:

Het nieuwe zonaal veiligheidsplan van politiezone Getevallei voor de komende beleidscyclus (2020-2025) werd  voorgesteld. Het is een strategisch beleidsplan waarin de prioritaire opdrachten en doelstellingen van de politiezone voor de komende zes jaar worden vastgesteld. In het nieuwe plan werden 5 strategische prioriteiten weerhouden waar de komende beleidsperiode zal op ingezet worden, meerbepaald woninginbraken, verkeersveiligheid, drugs, intrafamiliaal geweld en overlast (sluikstorten en bestuurlijke handhaving).

Transparantie in taken, open communicatie, een goede dienstverlening en een gelijkwaardige en kwaliteitsvolle politiezorg op mensenmaat is waar politiezone Getevallei voor staat. Als politiezone staan we meer dan ooit voor verschillende uitdagingen door de steeds veranderende maatschappij. We moeten een gepast antwoord kunnen bieden op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die op kruissnelheid op ons afkomen. De politiezone zal flexibel moeten inspelen op de toenemende digitalisering, diversiteit en het ontstaan van nieuwe criminaliteitsfenomenen. We gaan geen enkele uitdaging uit de weg en houden hierbij steeds rekening met de noden van onze burgers en andere partners. We werken samen, met respect voor iedereen. #SamenMetRespect