Politiezone Getevallei werkt samen met de burgers verder aan een veilige samenleving!

Op vrijdag 26 november werd er opnieuw een digitale zonale veiligheidsraad gehouden van politiezone Getevallei. De criminaliteitsfenomenen en bijhorende cijfers waren de voornaamste topics van deze veiligheidsraad.

De medewerkers van politiezone Getevallei geven dagelijks het beste van zichzelf om de burgers te beschermen en samen met alle partners te bouwen aan een veilige samenleving. Er wordt op een informatiegestuurde manier gewerkt, wat inhoudt dat informatie op een efficiënte manier doorgegeven wordt tussen de verschillende diensten. Hierdoor wordt de pakkans op het vatten van criminelen vergroot wat de veiligheid ten goede komt.

Foto recherche

Wat betreft de prioriteiten van de politiezone werd het volgende vastgesteld op basis van de cijfers:

 • De inbraken in onze politiezone daalden in 2019 (262) met ongeveer 24,5% in vergelijking met het jaar 2018 (347). In 2020 (203) wordt er opnieuw een verdere daling met 22,5% vastgesteld. In 2021 zien we tot op heden nog steeds deze dalende trend zich verder zetten. De coronacrisis zal in 2021 ongetwijfeld zijn invloed hebben gehad op de daling doordat men meer thuis was en er dus minder opportuniteiten waren om in te breken. Ondanks de nog steeds dalende cijfers, merken we dat na de verschillende lockdowns, criminelen opnieuw op pad zijn om veelvuldig inbraken te plegen. Het blijft dan ook essentieel om alert te blijven voor verdachte situaties en steeds onze politiedienst te verwittigen. Dankzij de goede samenwerking met de burgers werden reeds verschillende verdachten gevat en werden verschillende inbraken opgehelderd. Als politiezone blijven we dagelijks inzetten op veiligheid door enerzijds onze ploegen efficiënt in te zetten en anderzijds door het doorgedreven recherchewerk met gebruik van technologische middelen.
   
 • Sinds 2017(134) werd er tot en met 2020(114) een dalende trend vastgesteld inzake het aantal ongevallen met lichamelijk letsel, wat neerkomt op een daling van 14,7%. In de voorlopige cijfers van 2021 stellen we echter een stijging vast inzake deze ongevallen, waarmee de nationale trend van de verkeersongevallen gevolgd wordt.

  In 2020 (825) werd er een daling vastgesteld van het totaal aantal verkeersongevallen met 12,8% wanneer men vergelijkt met het jaar 2019 (947).In 2021 stellen we in de huidige cijfers voorlopig nog een verdere daling vast van het aantal verkeersongevallen.

  Als politiezone blijven we sensibiliseren en zetten we dagelijks in op de factoren die de kans op een ongeval met lichamelijk letsel vergroten (sturen onder invloed, overdreven snelheid, gsm-gebruik, het niet dragen van de gordel). We vragen aan elke bestuurder in het verkeer om zich verantwoordelijk op de weg te begeven en zich aan alle regels te houden.
   

 • Drugs is een fenomeen waar de politiezone blijft op inzetten. Er werden in 2021 al heel wat inbeslagnames gerealiseerd in het kader van lopende onderzoeken. Ook  werd er verder ingezet op dit fenomeen door stelselmatige controles van overlastplaatsen die gekend zijn voor druggebruik. Door de intense samenwerking tussen onze diensten wordt de problematiek steeds beter in kaart gebracht en verzamelt men de nodige informatie om drugdealers te identificeren. ​
   
 • Inzake intrafamiliaal geweld zien we in 2020 (1104) een daling van het aantal meldingen ten opzichte van 2019 (1158). In 2021 lijkt deze daling zich voorlopig verder te zetten. Politiezone Getevallei blijft zich inzetten om de spiraal van geweld te doorbreken. In het kader van een nieuwe omzendbrief van het parket (Col 20/2020) worden er systematische herbezoeken afgelegd bij slachtoffers van intrafamiliaal geweld en tevens in dossiers van verontrustende opvoedingssituaties. Op deze manier worden dossiers goed opgevolgd en worden slachtoffers extra beschermd.
   
 • Ook overlast blijft een prioriteit binnen de politiezone. Er wordt op regelmatige basis gepatrouilleerd op overlastplaatsen om dit aan te pakken. Daarnaast werkt onze politiezone ook mee aan het project van Mooimakers aan de hand van specifieke acties tegen sluikstorten. Daarnaast is de politiezone ook nog bezig met het ontwikkelen van een digitale tool (PatLoc) om de aanpak van overlast efficiënt te organiseren en nog beter te kunnen opvolgen.