Directie van de spoorwegpolitie

De Spoorwegpolitie (SPC) is een directie van een directie van gespecialiseerde politie belast met de veiligheid, de levenskwaliteit en de politionele steun in het raam van het transport van personen en goederen via het spoor met de ambitie een betrouwbare partner en expert te zijn voor :

 • de reizigers,
 • de vervoersmaatschappijen
 • en de andere politie- en veiligheidsdiensten.

De Spoorwegpolitie vervult deze missie door de basispolitiefunctionaliteiten te verzekeren op haar gespecialiseerd terrein en door een gespecialiseerde steun te leveren op het gebied van de spoorwegpolitie: *

 • Onthaal : SPC stelt een flexibel en kwalitatief onthaal ter beschikking in de stations waar dit gewenst wordt door de overheden en de partners. Onthaaluren (pdf, 22 KB)
 • Interventie : SPC verzekert de interventies op haar gespecialiseerd terrein binnen een redelijke termijn zoals bepaald door haar overheden, zoals verwacht door de partners en zoals gevraagd door de burger.
 • Slachtofferbejegening : SPC verzekert een menselijke en kwalitatieve bejegenin voor de slachtoffers op haar gespecialiseerd terrein in samenwerking met haar partners en de gespecialiseerde diensten op dit gebied.
 • Politioneel beheer van gebeurtenissen : SPC neemt deel aan het beheer van gebeurtenissen en noodsituaties op haar gespecialiseerd terrein.
 • Wijkwerking / Sectorwerking : SPC verzekert een wijk-/sectorwerking enkel op haar gespecialiseerd terrein in samenwerking met de wijkdienst van de betrokken politiezones.
 • Recherche : SPC voert de eerste vaststellingen uit op haar gespecialiseerd terrein en de onderzoeksdaden inherent aan de strijd tegen de specifieke criminaliteit die zich ontwikkelt door de mogelijkheden die dit terrein biedt aan criminelen (bijvoorbeeld: gauwdieven in de stations en treinen, metaaldiefstallen, drugshandel en mensensmokkel via de trein, sabotage van treinen, enz.) in samenwerking met de recherchediensten van de betrokken politiezone en/of gedeconcentreerde gerechtelijke directie.
 • Verkeer : SPC oriënteert zijn acties naar de inbreuken gepleegd ter hoogte van overwegen, onderdoorgangen, in de parkings aan de stations en zware inbreuken vastgesteld in de uitvoering van haar andere opdrachten.
 • Grenscontrole : SPC is verantwoordelijk voor de grenscontrole van vertrekkende reizigers naar Groot-Brittannië. In dit kader kan SPC haar expertise ter beschikking stellen van de partners op het gebied van valse en vervalste documenten.
 • Gespecialiseerde steun door :
  • De ontwikkeling van een kenniscentrum ten voordele van alle overheden, politiediensten en nationale en internationale partners, waar deze expertise gemakkelijk en snel kan togepast worden in operaties.
  • Een bestuurlijke en gerechtelijke beeldvorming en informatiegaring op het gespecialiseerd terrein van SPC voor de aansturing van de interne werking en om het veiligheidsbeeld van de overheden en de partners aan te vullen.
  • Het ter beschikking stellen van een gehypothekeerde capaciteit inzake gespecialiseerd personeel en middelen, overeenkomstig de richtlijnen van de minister van Binnenlandse Zaken, ten voordele van de bestuurlijke directeurs-coördinator (DirCo), in het kader van hun opdrachten van bestuurlijke politie.

Geschiedenis en organisatie

De oprichting van de Spoorwegpolitie gaat terug tot de XIXe eeuw en tot de wet van 25 juli 1891, die het kader bepaalt. Tot op het moment van haar effectieve integratie in de Rijkswacht, op 1 juni 1999, was de spoorwegpolitie samengesteld uit leden van de NMBS die genoten van beperkte territoriale politiebevoegdheden.

SPC

 • Het insigne toont het silhouet van de trein van de toekomst.
 • De twee gebogen lijnen duiden een wil aan om een kwaliteitsservice te leveren aan zowel de treinreizigers als aan de vervoermaatschappijen waarmee de Spoorwegpolitie een bevoorrechte relatie onderhoudt.
 • Het geheel, wit op een blauwe achtergrond, drukt het dynamisme van deze terrein-eenheid van de Federale Politie uit.
 • Opdat het voor elke treinreiziger duidelijk zou zijn dat het hier gaat om leden van de Spoorwegpolitie, werden de woorden "POLICE DES CHEMINS DE FER - SPOORWEGPOLITIE" op een gele band aangebracht.
 • Het dragen van dit insigne is voorbehouden aan het operationeel personeel dat werkt binnen de Spoorwegpolitie.

Slogan

« Samen op het goede spoor! »

Deze slogan verwijst met de term "spoor" onmiddellijk naar de automatische koppeling tussen SPC en haar prioritair werkterrein, hoofdzakelijk bestaande uit de spoorwegen.
De herkenbaarheid wordt op deze wijze gewaarborgd.

Het motto kan worden opgedeeld in twee delen, die elk afzonderlijk verwijzen naar zowel het intern als naar het extern component van de politieorganisatie.

Interne component

De term « Samen » verwijst naar het samenhorigheidsgevoel dat SPC kenmerkt.
Ze maakt hierbij een knipoog naar één van haar meest fundamentele waarden, met name de fierheid om erbij te horen. Het slaat dus op een attitude die zich onder andere uit in de solidariteit tussen de gedeconcentreerde posten SPC en hun gemeenschappelijke acties (vb. metaaldiefstallen, drughandel, mensenhandel). Deze acties worden op geïntegreerde wijze uitgevoerd, in samenwerking met haar interne politionele partners, zowel lokaal als federaal.

Het tweede deel van de slogan « op het goede spoor » verwijst naar de inzet van SPC met betrekking tot de excellente politiezorg en haar continue wil om te verbeteren.
Wij willen als het ware in al onze taken en functionaliteiten een goede kwaliteit leveren. Er is dan ook gekozen voor GOED in plaats van JUIST om net blijvend te kunnen en moeten verbeteren. Dit permanente streven naar excellentie is dus de grote motivatie van elke medewerker.

Het woord « spoor » verduidelijkt zeer significant de rol van SPC als gespecialiseerde politiedienst, zowel op de spoorwegen als op het metronetwerk.

Externe component

De term « samen » verduidelijkt dat SPC er ook een bijzondere samenwerking op nahoudt met externe partners (de MIVB, INFRABEL, NMBS en de andere vervoersmaatschappijen). SPC is een gespecialiseerde politiedienst die een betrouwbare partner wil zijn op haar gespecialiseerd werkterrein.

Meer algemeen kan de burger-klant ook beschouwd worden als een verantwoordelijke actor met een onbetwistbare rol in de veiligheidszorg.

Wij begeven ons dan ook « Samen op het goede spoor! »: dat van de geïntegreerde en de integrale veiligheidszorg op het gespecialiseerde werkterrein van SPC, waarbij we permanent trachten om de openbare veiligheid en rust op het openbaar vervoer te verbeteren.

Visie

De Spoorwegpolitie vervult haar opdrachten met de wil om zich voortdurend aan te passen aan de steeds veranderende maatschappij waarin nieuwe  veiligheidsfenomenen, altijd evoluerende mobiliteitsproblemen en beleidsprioriteiten telkens opnieuw haar dwingen om te reflecteren over organisatiestructuren en methoden van aanpak om een goede gespecialiseerde politiezorg te verstrekken. De Spoorwegpolitie past zich flexibel aan aan de wijzigende organisatorische en maatschappelijke context om een meerwaarde te blijven bieden in een collegiale samenwerking met haar politiële en andere partners. Aldus streeft zij ernaar om voortdurend tegemoet te komen aan haar opdracht die omschreven is in de Wet op het Politieambt, art. 16quater.

De directie van de  Spoorwegpolitie wil  een duidelijk beleidskader aanbieden in haar samenwerking met partners, maar ook in verhouding met al haar medewerkers om haar politieopdracht op gespecialiseerde actieterrein kwaliteitsvol uit te voeren. Dit is essentieel om op basis van gelijke kansen en evenwaardige behandeling instabiliteit, onzekerheden en wantrouwen te herstellen of te voorkomen en alle medewerkers in hun engagement mee te trekken in werkprocessen waarin collega’s elkaar vertrouwen, elkaar bevestigen en versterken en zo de beleidsvisie van de Spoorwegpolitie mee uitdragen.

Onderling overleg, gezamenlijke analyses van gevalssituaties en briefings en debriefings moeten leiden tot het beschrijven van heldere procesbeschrijvingen waarin  risico’s  maximaal worden vermeden waardoor de vooropgestelde doelstellingen niet worden bereikt. Procesbeschrijvingen moeten ertoe  leiden dat afspraken worden nagekomen, politieopdrachten op kwaliteitsvolle wijze worden uitgevoerd en een integere professionele houding wordt aangemoedigd e ondersteund.

Een kwaliteitsvolle uitvoering van de missie betekent immers niet alleen dat de feitelijke resultaten worden bereikt. Goede resultaten worden maar behaald door middel van een professionele attitude die tegemoet komt aan de waarden van de Belgische democratie. Zoals bepaald in onder meer de Wet op het politieambt, artikel 1 en de Deontologische code van de Belgische politiediensten, moeten de rechten van de Mens en de waarden van de federale politie -en van de spoorwegpolitie in het bijzonder– worden nageleefd. Dit geldt zowel in de dienstverlening ten aanzien van de burger/de reiziger, als in de relaties met collega’s onderling.

Dit impliceert dat we verwachten dat alle medewerkers, ongeacht statuut of graad, zich professioneel gedragen en engageren voor hun opdracht binnen de spoorwegpolitie. De vereiste van professionaliteit impliceert voluit een integere houding die respect en loyauteit uitstraalt.

We weten dat het gespecialiseerde werkterrein van de spoorwegpolitie een moeilijk werkveld is (in grote mate ondergronds, met een erg hoog aantal reizigers, in een vluchtig en voortdurend veranderend terrein, in direct contact met de reiziger/burger (spoorwegpolitie opereert hoofdzakelijk in rechtstreeks contact met de burger), in een transportomgeving die al meerdere keren het terrein voor (poging tot) aanslagen bleek te zijn, met een hoog aantal transmigranten en illegalen, daklozen,…). Dergelijke contextelementen, en het voortdurende hoge niveau van terroristische dreiging, maken dat gedragingen gemakkelijker ontsporen. Nochtans is het precies voor een democratische politie van fundamenteel belang dat een integere houding en respect voor wetten en waarden volgehouden worden. Bovendien moet ten tijde van grote personeelsdeficits (zie supra) er over gewaakt worden dat de opdrachten meteen goed worden uitgevoerd. Een integere houding verhoogt immers de kwaliteit van de prioritaire opdracht en bij gevolg óók het vertrouwen van de burger in politie.

Integriteit beheren impliceert voor alle leidinggevenden dat zij zelf expliciet handelen naar deze waarden, maar ook dat men alle medewerkers ondersteunt bij het toepassen ervan op de politionele werkvloer van elk dag. In een politionele context die op zich al stressvol kan zijn, is het proactief omgaan met waarden en het begeleiden van medewerkers voor een professionele attitude essentieel om de waardigheid van de politiefunctie te behouden, maar ook om goede beslissingen te nemen en aldus de primaire politietaak, namelijk het verlenen van een goede kwaliteitsvolle politiezorg, te verzekeren. Op die manier wordt het actief inzetten op integriteit een teken van vertrouwen ten aanzien van verantwoordelijke medewerkers en geeft men zo bovendien expliciet de boodschap dat de medewerkers op het terrein niet alleen staan, maar dat men hen adviseert en bijstaat.

Hiertoe willen we actief inzetten op het begeleiden van alle medewerkers aan de hand van :

 • een gelijkwaardige behandeling van iedereen
 • aan de hand van duidelijke richtlijnen regels en procedures en
 • door middel van briefings en debriefings van politionele en ondersteunende opdrachten
 • waarbij niet alleen het uitvoeren van de taak, maar ook de morele ondersteuning een essentieel element uitmaakt
 • waarbij medewerkers worden begeleid door het integreren van de concretisering van het respect voor de waarden in de evaluatiecyclus
 • en medewerkers ook daadwerkelijk worden aangesproken op grensoverschrijdend gedrag.

Waarden

Integriteit

Integriteit staat voor het handelen in overeenstemming met de heersende waarden, normen en regels. Dit betekent dat het begrip integriteit uiteraard verwijst naar het feit dat men geen illegale gedragingen stelt. Vaak is zulk onwettelijk gedrag het resultaat van een evolutie die ertoe heeft geleid dat men opeenvolgende drempels progressief overschreden heeft. Er bestaat inderdaad een grijze zone waarin bepaald gedrag nog geen inbreuk uitmaakt, maar desalniettemin als niet adequaat wordt gepercipieerd.

Maar integriteit is meer dan het actief respecteren en doen respecteren van normen en regels. In de dagelijkse praktijk moet men vaak, naargelang de concrete situatie, een keuze maken voor het respecteren van de ene waarde ten nadele van de andere.

Integriteit aan de dag leggen vereist ook ethisch leiderschap. Dat veronderstelt dat het management niet alleen efficiënt is, maar ook moreel. De leidinggevende moet met andere woorden een actieve en zichtbare rol spelen in de realisatie van het beleid terwijl hij/zij zich inschrijft in de maatschappelijke evoluties. Leidinggevenden moeten zich met andere woorden gedragen als een rolmodel in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie. Dit betekent dat ze zich bij het nemen van een beslissing laten leiden door de organisatiewaarden en zich onpartijdig opstellen. Op deze manier inspireren zo ook anderen om hun taken op een voorbeeldige manier uit te voeren en om de regels en verwachtingen te respecteren. Handelen met integriteit is dus een gedeelde verantwoordelijkheid: de leidinggevenden  gedragen zich niet alleen op een gepaste manier, ze zorgen er ook voor dat anderen zich aan de afspraken en regels houden. Het respecteren van de principes van vertrouwelijkheid en eerlijkheid zijn cruciaal.

Respect

Respect impliceert dat elk individu, wat ook zijn/haar graad of functie is, gerespecteerd wordt en zelf ook respect aan de dag legt zowel intern als extern de organisatie. Menselijke relaties die doordrongen zijn van respect vereisen veel luisterbereidheid en het is daarvoor nodig onbevooroordeeld te zijn. Respect tonen is meer dan het aanvaarden van andere meningen. Het betekent ook dat men de andere in zijn/haar anders-zijn aanvaardt en erkent. In die optiek vormt respectvol gedrag een belangrijk fundament voor welzijn en integriteit op de werkvloer. De medewerkers nemen een open houding aan ten aanzien van anderen, hun zijnswijzen, ideeën en functioneringswijzen. Ze streven er naar een werkomgeving te creëren waarbinnen er op een constructieve manier kan worden gecommuniceerd: respect hebben betekent het kunnen aanvaarden van kritiek en open staan voor opmerkingen en andere meningen. Dankzij de creatie van een positieve groepsgeest kan er respectvol worden overlegd, zodat conflicten met collega's worden vermeden en samenwerking tussen teamleden kan worden aangemoedigd. Dit houdt in dat er actief geluisterd wordt naar wat de gesprekspartner vertelt en dat er rekening wordt gehouden met het welzijn van alle collega's. Enkel zo kunnen de HR-diensten een respectvolle en duurzame relatie met de medewerkers uitbouwen, waarin de kwaliteiten van iedereen worden erkend en hun ieders inzet wordt gewaardeerd.

Respect betekent ook dat elk individu aandacht heeft voor zijn/haar voorkomen. De Spoorwegpolitie is een organisatie die samengesteld is uit mensen die ten diensten staan van andere personen. Elke medewerker moet zich dus bewust zijn van zijn/haar voorkomen en zijn/haar gedrag maakt het dagelijkse visitekaartje van de organisatie uit.

Bij de Spoorwegpolitie  hebben we veel aandacht voor de rechten van de Mens met wie we in contact staan en we benaderen iedereen met hetzelfde respect als dat wij ook van andere verwachten.

Openheid van geest

Het hebben van een open geest betekent open staan voor vernieuwing en verandering. Daarnaast wordt er gedurende de gehele loopbaan van alle -medewerkers verwacht dat ze de eigen groei actief in handen nemen door open te staan voor continue ontwikkeling.  Medewerkers met een open geest delen ook spontaan hun kennis, inzichten, werkwijzen en ervaringen met collega's. Vanuit een voorbeeldfunctie begeleiden en ondersteunen ze anderen in hun groei en geven ze op een respectvolle manier feedback.

Een open geest hebben impliceert inderdaad dat men zelf continu wil bijleren en ontwikkelen, maar ook dat men innoverend nadenkt in het perspectief van een klantgerichte politiezorg in een erg diverse en voortdurend veranderende maatschappij. Dit betekent dat men bereid is om nieuwe competenties in dienst te nemen en zo aan steeds evoluerende verwachtingen te kunnen voldoen.

Een open geest hebben betekent dat we ons niet laten beïnvloeden door overtuigingen of ervaringen uit het verleden. Dit wil ook zeggen dat we open staan voor nieuwe ideeën, ervaringen, theorieën, personen, levenswijzen en dus dat we verdraagzaam zijn.

Het gaat er ook om diversiteit te beheren, respect te hebben voor de gelijkheid van kansen, elke vorm van discriminatie uit te sluiten, het bewijs van neutraliteit te leveren. Dit betekent ook dat medewerkers worden in dienst genomen en begeleid tijdens hun loopbaan op basis van hun competenties en talenten.

Flexibiliteit

Flexibiliteit verwijst naar de bereidheid om zijn/haar eigen attitudes en plannen aan te passen aan de veranderende omstandigheden op de werkvloer. Zowel de leidinggevenden  als alle medewerkers hebben een rol te spelen en dat betekent bijvoorbeeld dat nieuwe richtlijnen worden toegepast op zulke wijze dat het personeel zo weinig mogelijk ongemakkelijkheden ondervindt.

Flexibiliteit betreft ook de globale organisatie en heeft betrekking op de wijze waarop de Spoorwegolitie de capaciteit heeft om te reageren op veranderingen in de maatschappij en in haar omgeving. In dit opzicht is flexibiliteit gelinkt aan de manier waarop de organisatie omgaat met creativiteit en met nieuwe ideeën. Dit impliceert dat  de medewerkers het aandurven om aanpassingen door te voeren aan vastgestelde procedures en tewerkstellingsvoorwaarden.

Dienstverlenende ingesteldheid

Een dienstverlenende ingesteldheid is de essentie van het politiewerk.. In die zin staat ieder lid van de Spoorwegpolitie  ten diensten van de burger en de samenleving en moet hij/zij zich dienstbaar tonen ten aanzien van de partners en de collega’s. Van de medewerkers wordt verwacht dat ze zich ten volle inzetten voor het werk en een hoge kwaliteit nastreven. Betrokkenheid en doorzettingsvermogen zijn elementaire kenmerken van medewerkers met een dienstverlenende ingesteldheid, net als resultaatgericht werken en verantwoordelijkheidszin. De medewerkers plaatsen de interne en externe klanten in hun dienstverlening centraal door hen op een transparante en constructieve manier te ondersteunen.

Het hebben van een dienstverlenende ingesteldheid betekent verder het belang van de organisatie centraal plaatsen en andere aanmoedigen om samen de vooropgestelde prioriteiten te realiseren.

Fierheid

Fierheid behelst positieve kenmerken zoals waardigheid en eergevoel maar mag nooit misplaatst zijn, noch doorbuigen naar trots, pretentie of arrogantie.

De medewerkers  zijn fier om deel uit te maken van de Spoorwegpolitie . Ze streven samenhorigheid na door actief contacten en netwerken op te bouwen intern en extern te organisatie. Op deze manier blijven ze permanent op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen, zodat ze op een loyale manier een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de strategie van de Spoorwegpolitie. Daarbij wordt er voor gezorgd dat de kennis en ervaringen worden gedeeld met interne en externe partners.

Kwaliteit

De Spoorwegpolitie levert  kwaliteitsvol politiewerk in het volle bewustzijn van haar  impact op de mobiliteit en in het besef van de invloed die haar  interventie kan hebben op het dagelijkse leven van iedereen. Men streeft hierbij niet alleen naar het goed uitvoeren van de taken, maar men waakt er voortdurend over om steeds de goede dingen goed te doen.  Dit impliceert een alertheid en een inzet om voortdurend te zoeken naar betere werkprocessen en nieuwe methodieken waarbij men het een eer vindt om ook van anderen te leren en zich te laten bijsturen.

Collegialiteit

In de Spoorwegpolitie is het van belang om goed samen te werken, informatie en expertise uit tewisselen en zich in te zetten om elkaar loyaal te ondersetunen, zowel in goede als in moeilijke omstandigheden.

Structuur en personeel

Voor het ogenblik is de Spoorwegpolitie samengesteld uit een theoretisch effectief van 591 personen, waarvan 558 politiemensen en 33 leden van het burgerpersoneel.

Net zoals de Luchtvaartpolitie, de Scheepvaartpolitie en de Wegpolitie maakt de Spoorwegpolitie deel uit van één van de vier terreineenheden van de Algemene directie van de administratieve politie van de Federale politie (DGA).

De actuele structuur bevat 2 niveaus : de directie en 11 diensten

 • Op het centrale niveau bepaalt de directie de strategie en verzekert ze de coördinatie.
 • Op het terrein zijn de activiteiten uitgevoerd op het supralokaal en lokaal niveau door onze elf diensten, verdeeld over het ganse land.
 • De dienst van Brussel verzekert de leiding en de coördinatievan vier specifieke afdelingen.

Opmerking : In de tabel hierboven wordt het aantal personeelsleden per dienst weergegeven tussen haakjes.

Actieterrein

Algemene taakverdeling tussen Lokale politie en Spoorwegpolitie (SPC)

De algemene wettelijke beschikkingen werden uitgewerkt door middel van een ministeriële omzendbrief van 15 april 2002 over de verantwoordelijkheden van de bestuurlijke overheden en de taakverdeling tussen de politiediensten inzake de veiligheid van de spoorwegen.

Summier kunnen we punt 5 van deze omzendbrief samenvatten door te stellen dat:

 • de lokale politie verantwoordelijk is voor het station, de omgeving van het station en op de perrons voor de lokale fenomenen;
 • de federale politie verantwoordelijk is voor de treinen, in de sporen en op de perrons voor de bovenlokale fenomenen.

Met bovenlokaal fenomeen wordt bedoeld: elk fenomeen dat een impact zou hebben op de MOBILITEIT van de treinen en in het bijzonder op het vervoer van reizigers of deel uitmaakt van een criminele of bestuurlijke problematiek die bovenlokaal of federaal wordt aangepakt. SPC wil dus eveneens bijdragen tot de stiptheid van het openbaar vervoer.

Protocolakkoord 9 april 2012 voor een versterkte veiligheid in het openbaar vervoer in Brussel (9-04-2012).

Met het akkoord van de Korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene werden de stopplaatsen Brussel-Congres en Brussel-Kapellekerk binnen het werkgebied van SPC Brussel opgenomen gezien deze deel uitmaken van de strategische Noord-Zuid spoorverbinding.

Enkele specifieke diensten van SPC BRUSSEL

Het Lokaal Informatie Kruispunt (CLIK)

Het CLIK werd eind 2011 opgericht met als doel een interne en externe ondersteuning op diverse domeinen, zoals bijvoorbeeld de afhandeling van de kantschriften (vragen van magistraten) en de behandeling van de APO-dossiers (Autonoom Politie Onderzoek). Verder zorgt het CLIK voor de strategische criminaliteitsanalyse (opvolging van de fenomenen).

Het operationeel commandocentrum (RAMCO)

RAMCO werd in 2005 opgericht om de veiligheid van de gebruiker van het openbaar vervoer in Brussel, te verhogen.

Duizenden camera's zijn geïnstalleerd in de Brusselse metro en op spoorwegdomein. RAMCO beschikt over apparatuuren schermenwaarmee ze gebruik makend van de camera's, virtueel kunnen patrouilleren in de verschillende metrostationsen in alle stations. Indien nodig worden er interventieploegen ter plaatse gestuurd.

Al het beeldmateriaal kan in een latere fase worden gebruikt. De kans dat een incident werd gefilmd , schatten we momenteel op ongeveer 70%. Het beeldmateriaal kan dienen als 'video therapie' wanneer, de vaak jonge daders, in het bijzijn van hun ouder(s) worden geconfronteerd met de beelden van hun daden.

De expertise die de nieuwe toepassingen en de technische mogelijkheden van het commandocentrum genereren zijn eveneens beschikbaar voor de overige posten van de spoorwegpolitie en bij uitbreiding voor alle politiediensten.

Het team HESTIA

Voor de daklozen en zwervers in de Brusselse spoorweg- en metrostations heeft SPC een specifiek team opgericht, bestaande u, 5 leden. Het team heet HESTIA en is genaamd naar de Griekse godin, bewaakster van het huishoudelijk haardvuur.

Dit werk vergt een integrale en geintegreerde aanpak. Zeker in de winterse periode, waar veel mensen in de straat en in de stations een onderkomen zoeken. Daarom werkt het team samen met verschillende sociale instanties (zoals OCMW, MARAUDE, CASU, straathoekwerkers, THERMO, gemeentelijke administratie, enz.), politiediensten (zoals Lokale politiezones, politiediensten van andere landen, enz.) en de NMBS.

Het team HESTIA voert patrouilles uit op het terrein, houdt contact en spoort zwervers en daklozen op in de spoorweg- en metrostations en verzekert een permanentie in het station Brussel Noord, alwaar dit doelpubliek gebruik kan maken van een aangepaste dienstverlening (zoals het afleveren van een document in geval van verlies of diefstal van een identiteitskaart, het opvolgen van signalementen, helpen opstellen van een CV indien de persoon werk zoekt, enz.).

Het team HESTIA levert een opmerkelijk werk dat gerealiseerd wordt in samenwerking met talrijke hulpinstanties voor minderbedeelden.

Internationale samenwerking: RAILPOL

RAILPOL is een organisatie die opgericht werd om de Europese spoorwegpolitiediensten samen te brengen. De bedoeling was heel eenvoudig : elkaar beter leren kennen, leren van elkaars ervaringen en toekomstige operationele samenwerking voorbereiden.

Alles begon met Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk die elkaar van tijd tot tijd ontmoetten. Gaandeweg werd de organisatie officieel uitgebouwd en werd ze aangemeld bij de Europese Unie. Sedert 2007 is ze dan ook officieel erkend en gesubsidieerd.

Intussen telt RAILPOL 17 officiële leden en enkele kandidaat-leden als observator. Op termijn is het de bedoeling alle spoorwegpolitiediensten van alle Europese lidstaten lid te maken.

RAILPOL heeft intussen al een heel aantal zaken gerealiseerd:

 • Werkgroepen rond verschillende thema's werken goede praktijken uit en zorgen voor de verspreiding van informatie.
 • Verschillende grote operaties werden reeds door RAILPOL voorbereid, zoals Europese en wereldkampioenschappen voetbal, NATO-toppen, bezoek van President Obama, etc.
 • Een website over RAILPOL werd opgestart, met enerzijds algemene informatie en anderzijds (in de toekomst) een beperkt toegankelijke website met meer politionele informatie.
 • Een netwerk van contactpersonen dat toelaat informatie snel te verspreiden en snel actie te ondernemen om gezamenlijk te reageren (bvb bij terrorisme).
 • Verschillende gezamenlijke acties over heel Europa gericht op metaaldiefstallen, overlast en mensenhandel werden reeds georganiseerd.

Voor meer informatie zie ook www.railpol.eu en de video over de 32nd RAILPOL Conference in november 2014 in Brussel.

Coördinaten

De Spoorwegpolitie is actief over het gehele Belgische grondgebied. Ze is onderverdeeld in 11 posten en een directie.

Coördinaten van de Spoorwegpolitie