De gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties

Op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen bestaan naast de Federale Gerechtelijke Politie ook gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties (CSD’s).

Deze directies worden geleid en georganiseerd door een directeur-coördinator (DirCo) die ervoor zorgt dat alle voorbereidende maatregelen worden genomen om op bovenlokaal niveau gebeurtenissen, crisissituaties, calamiteiten en rampen te beheersen. Hij beheert ook de Informatie- en Communicatiedienst van het arrondissement (SICAD) en het Interventiekorps (CIK).

Bij de concrete uitvoering van de taken in de arrondissementen wordt rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van deze arrondissementen. De DirCo beschikt dus over een zekere mate van autonomie om de werking van zijn directie aan te passen aan de realiteit op het terrein.

SICAD

De Communicatie- en informatiedienst van het arrondissement (SICAD) vloeit voort uit de optimalisatie van de Federale Politie en de hertekening van de gerechtelijke arrondissementen. De SICAD verstrekt de juiste informatie op het juiste moment aan de operationele politiediensten, de ondersteunende diensten en de overheden van bestuurlijke en gerechtelijke politie, met als doel de bevolking een optimale dienst te verlenen, gestuurd door informatie van goede kwaliteit.

CIK

Het Interventiekorps (CIK) is de niet-gespecialiseerde interventiereserve van de Federale Politie. Het is in de eerste plaats een nationale reserve interventie-eenheid.

Het Interventiekorps wordt belast met:

  • het uitvoeren van gecoördineerde proactieve en reactieve opdrachten van ordehandhaving met geconstitueerde eenheden;
  • het verzekeren van een federale interventiereserve.

De coördinatie- en steundirecties zijn bevoegd voor:

  • De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale diensten.
  • De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de Lokale Politie.
  • De coördinatie op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federaal niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie.
  • De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de artikels 7.1 tot 7.3 van de wet op het politieambt.

Tot slot heeft de bestuurlijke directeurcoördinator nog een aantal eigen opdrachten, onder anderen:

  • Hij onderhoudt regelmatige contacten met de bestuurlijke en gerechtelijke politieoverheden, met de territoriale militaire overheden en met de verantwoordelijken van de politiediensten binnen het gerechtelijke arrondissement.
  • In een bepaald aantal bij wet bepaalde gevallen verzekert de bestuurlijke directeurcoördinator de leiding en de coördinatie van politieoperaties. Hij is eveneens belast met de toepassing van de richtlijnen en de vorderingen die de overheden (burgemeester, provinciegouverneur, gerechtelijke overheden) tot hem richten.
  • Het dagelijks beheer van de capaciteit inzake slachtofferhulp op het gedeconcentreerde niveau van de Federale Politie wordt eveneens aan de DirCo toevertrouwd.
  • Aan de politieoverheden die erom vragen, levert de bestuurlijke directeurcoördinator bijstand bij de toepassing van hun beleid en bij de voorbereiding van de veiligheidsplannen. Hij levert eveneens, op aanvraag, een methodologische steun bij de opmaak, de opvolging en de evaluatie van veiligheidsprojecten.