Overslaan en naar de inhoud gaan
Bel voor dringende politiehulp 101.
DSU

Federale gerechtelijke politie

De Algemene directie van de gerechtelijke politie richt haar opdrachten van gespecialiseerde gerechtelijke politie naar bovenlokale, georganiseerde en maatschappijontwrichtende criminaliteit, en naar de misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Haar activiteit streeft naar het opsporen van de criminele fenomenen, of de verschijningsvormen, het tijdig aanmelden aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico dat criminele feiten gepleegd worden, het uitvoeren van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en het aanpakken van criminele organisaties.

De uitdaging van de diensten van de Algemene directie van de gerechtelijke politie is de identificatie van de criminele netwerken en dadergroepen, alsook de destabilisering ervan. Deze uitdaging wordt verwezenlijkt dankzij kwaliteitsvolle onderzoeken die de identificatie van een maximaal aantal daders met bewijselementen toelaten, om ze ter beschikking van de gerechtelijke autoriteiten te stellen.

De onderzoeken worden voornamelijk op gedeconcentreerd niveau uitgevoerd, nl. in de gedeconcentreerde gerechtelijke directies (FGP). De onderzoekers worden door het administratieve en logistieke kader bijgestaan en door de centrale directies en de gespecialiseerde diensten van de Algemene directie van de gerechtelijke politie ondersteund. De door de diensten van de Algemene directie van de gerechtelijke politie voorgestelde operationele steun bestaat in een gespecialiseerde gerechtelijke expertise en in middelen die in het kader van gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie ingezet worden.

Opsporings- of gerechtelijke onderzoeken gebeuren onder de leiding van de bevoegde gerechtelijke overhede. In de arrondissementen gaat het om de procureur des Konings en de onderzoeksrechters en op federaal niveau, om het Federaal Parket.

De Algemene directie van de gerechtelijke politie staat onder de leiding van haar directeur-generaal. Die wordt omringd door een beleidsondersteunende dienst die instaat voor de strategische planning en opvolging, management van mensen en middelen, gerechtelijke informatiehuishouding en internationale samenwerking.

Rekening houdend met de prioriteiten van het nationaal veiligheidsplan, zijn de doelstellingen van de algemene directie gericht op het steeds performanter bedwingen van de omvang en de impact van de georganiseerde en de maatschappij-ontwrichtende criminaliteit en, al of niet daarmee verbonden, van de bovenlokale criminaliteit en die welke door de ingewikkelde aard, gespecialiseerde opsporingen en onderzoeken vereist.

De overheden beslissen over de taakverdeling, de samenwerking, de coördinatie en de integratie tussen de lokale en federale politie inzake de opdrachten van gerechtelijke politie, en dit overeenkomstig de ministeriële richtlijn van 20 februari 2002.

De federale gerechtelijke politie is slechts een schakel in de veiligheidsketen. We streven daarom permanent naar afstemming met de andere actoren zowel voor het algemene beleid als voor concrete acties.

Binnen de federale politie vormt de "Intelligence Led Policing" of informatiegestuurde politiezorg één van de pijlers waarop onze visie op politiewerk is gebaseerd.

In België is het Federaal Parket belast met het faciliteren van de internationale politionele en gerechtelijke samenwerking, maar ook de Belgische politie beschikt over een efficiënt netwerk van verbindingsofficieren (LO) die in het buitenland tewerkgesteld zijn.