BIJZONDERE AANKOOPVOORWAARDEN Politiezone 5344

Hieronder vindt u onze bijzondere aankoopvoorwaarden.

PolBruno

1- TOEPASSINGSGEBIED

De bijzondere aankoopvoorwaarden van de politiezone 5344 zijn van toepassing op de aankoop van goederen, diensten en werken.

Zij vervangen de algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden die zijn opgenomen in de door de ondernemer toegezonden documenten.

Door het indienen van een offerte aanvaardt de ondernemer deze aankoopvoorwaarden en verklaart hij op eer dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

2‐ LIMIETDATUM EN LIMIETUUR VOOR ONTVANGST VAN DE OFFERTES

De limietdatum en het limietuur voor de ontvangst van de offertes zijn in het schrijven voor prijsaanvraag vastgelegd. Na dit tijdstip worden de ontvangen offertes niet in behandeling genomen.

3‐ GELDIGHEID VAN DE OFFERTE

Tenzij anders aangegeven in de prijsaanvraag van de politiezone, blijft de ondernemer door zijn offerte, eventueel verbeterd door de aanbestedende overheid, gebonden gedurende een   termijn van minimum 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. In geval van onderhandeling zal dezelfde termijn van toepassing zijn vanaf de datum van de laatste ingediende offerte.

4‐ BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE

Bij de uitvoering van deze opdracht gelden voor de ondernemer en voor zijn eventuele onderaannemers de verplichtingen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving inzake de bescherming van de werknemers en de arbeidsvoorwaarden.

De ondernemer moet voldoen aan zijn verplichtingen ten opzichte van de sociale zekerheid gedurende de looptijd van het contract.

5‐ PERSOONLIJKE GEGEVENS

In het kader van de uitvoering van de bestelling moet de ondernemer die toegang heeft tot persoonsgegevens of deze verwerkt, voldoen aan de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en zorgen voor een adequaat beveiligingsniveau op zodanige wijze dat de integriteit en veiligheid ervan worden gewaarborgd. Dit beveiligingsniveau moet in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving in België en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6- LEVERING VAN PRODUCTEN EN UITVOERING VAN DIENSTEN OF WERKEN

Wat de leveringen betreft, zal de leverancier de politiezone nieuwe, eerste keuze en volledige producten leveren (d.w.z. in een staat die geschikt is voor hun normale gebruik). De leverancier verbindt zich er eveneens toe de gebrekkige elementen gratis te vervangen binnen de 5 dagen na de ontdekking van hun gebrekkigheid. In geval van weigering of onmogelijkheid om dit te doen, behoudt de politiezone zich het recht voor om de gewenste goederen aan te kopen bij een derde leverancier van haar keuze zonder een gerechtelijke beslechting van het geschil af te wachten. De eventuele extra kosten komen ten laste van de in gebreke blijvende leverancier.

In het geval van werken en diensten handelt de aannemer of dienstverlener volgens de regels van de kunst (d.w.z. volgens de regels die algemeen aanvaard zijn in hun sector van activiteit). Indien dit niet het geval is, behoudt de politiezone zich het recht voor, op kosten van de in gebreke blijvende aannemer of leverancier en zonder een gerechtelijke beslechting van het geschil af te wachten, de werken te doen afbreken en opnieuw te doen uitvoeren of de betrokken diensten te doen uitvoeren door een derde aannemer of leverancier van haar keuze.

7‐ LEVERING EN OPLEVERING

De politiezone behoudt zich het recht voor om alle bestellingen die niet binnen de voorgeschreven termijnen worden geleverd en alle diensten die niet binnen de voorgeschreven termijnen worden geleverd, acht dagen na de ingebrekestelling die zonder gunstig gevolg blijft, te annuleren. In geval van annulering is de politiezone geen enkele schadevergoeding verschuldigd.

Elke levering moet vergezeld zijn van een leveringsbon met het nummer van de bestelling, de beschrijving en de hoeveelheid van de geleverde goederen.

De prestatie of levering is toegestaan nadat een kwaliteits- en kwantiteitscontrole werd uitgevoerd door de vertegenwoordiger van de politiezone 5344. De wettelijke of contractuele waarborgtermijn die door de ondernemer wordt toegekend, gaat in op de datum van ontvangst.

8‐ PRIJS EN FACTURATIE

De op de bestelling vermelde prijzen in euro zijn vast en niet herzienbaar.

De bestelbon vermeldt uitdrukkelijk dat de facturen, overeenkomstig de data bepaald in het Koninklijk Besluit van 9 maart 2022, uitsluitend elektronisch via het Peppol-netwerk en in XML-formaat moeten worden verzonden (coördinaten van de PZ: KBO-nr. = BE 0267349222; Peppol-identificatie = 0208:0267349222).

Daar waar het niet-elektronisch verzenden wettelijk gezien nog toegelaten is, wordt elke factuur opgesteld op naam van :

Politiezone 5344 - Directie financiën – Servaes Hoedemaekerssquare 9 te 1140 Evere en wordt uitsluitend per mail verstuurd op volgend adres :

ZPZ.BruNo.DirFin@police.belgium.eu

De niet-naleving van deze regels leidt tot het weigeren van de factuur.

Naast de wettelijk verplichte gegevens moet de factuur, op straffe van nietigheid, het nummer van de bestelling, het voorwerp en de details van de dienstverlening en/of de geleverde hoeveelheden omvatten.

9‐ INTRACOMMUNAUTAIRE BTW

Krachtens artikel 25 ter van het Belgische BTW Wetboek, doet de Politiezone voortaan aangifte en vereffening van de nationale BTW van 21% van iedere intracommunautair factuur onderworpen aan deze belasting. Haar intracommunautair BTW nummer is BE 0267.349.222.

10‐ GLOBALE BETALINGSTERMIJN

De politiezone verbindt zich ertoe de ondernemer binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te betalen, onder voorbehoud van verstrekte en aanvaarde prestaties en naleving van de voorwaarden vernoemd in artikel 7 van dit document.

11‐ VERZEKERINGEN

De ondernemer (en zijn eventuele onderaannemers) moet te allen tijde en op eenvoudig verzoek kunnen aantonen dat hij een verzekering heeft afgesloten ter dekking van zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht.

12‐ GESCHILLEN

De partijen verbieden elkaar te dagvaarden zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Elk geschil tussen de partijen dat niet door vrijwillige verzoening in der minne geregeld kan worden, zal voor de rechtbanken van het gerechtelijke Arrondissement van Brussel-Hoofdstad gebracht worden.