Het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025

Het Zonaal Veiligheidsplan is een strategisch plan, m.a.w. het beschrijft de strategische doelstellingen die de politiezone zal trachten te bereiken, zowel op het vlak van de veiligheidsfenomenen op haar grondgebied als op dat van haar interne werking.   

 

In het kader van het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) 2020-2025 werden twee prioriteiten bepaald. Ten eerste, de verkeersveiligheid als zonale prioriteit. Dat was ook al het geval in het vorige ZVP. Ten tweede, de ontwikkeling van multidisciplinaire benaderingswijzen per wijk op basis van het principe van de autonomie van de commissariaten. 

 

Cover ZVP 2020-2025

In de eerste plaats blijft verkeersveiligheid onze volle aandacht krijgen om het aantal ongevallen met letsel te verminderen door ons te focussen op de oorzaken ervan. Daarom wordt de nadruk gelegd op preventie, vooral voor voetgangers en fietsers, die de belangrijkste slachtoffers van ongevallen zijn, maar ook op repressie van te hoge snelheid, rijden onder invloed, gebruik van een mobiele telefoon achter de stuur, door rood licht rijden, het niet dragen van de veiligheidsgordel, en ook onmaatschappelijk parkeren.

 

De tweede prioriteit van het ZVP heeft betrekking op de ontwikkeling van een multidisciplinaire aanpak per wijk. De doelstelling bestaat erin om, in samenwerking met alle partners, een snel en overlegd antwoord te kunnen bieden op de wijkproblemen.

Deze aanpak vertrekt vanuit het principe dat de politie slechts één actor van de veiligheidsketen is. De oplossingen moeten gedragen worden door alle betrokken actoren zoals de gemeente, de burgerverenigingen, de handelaars, de scholen… Het bijzondere karakter van deze multidisciplinaire actieplannen berust op een methodologie die gekend is bij de politiediensten. Deze zullen de wijkproblemen eerst kenschetsen (‘caractériser’) en de actoren van de wijk en hun verwachtingen identificeren. Vervolgens zal de lokale politie samen met deze actoren de oorzaken achterhalen (‘rechercher’) en oplossingen bepalen voor deze problemen (‘identifier’). Daarop volgt de concretisering van deze oplossingen (mise en œuvre) en hun beoordeling (‘évaluation’). In het politiejargon wordt dit de CRIME-methodologie genoemd.

Onze politiezone zal de uitvoering van deze lokale actieplannen voortzetten en blijft aanwezig in alle wijken van Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-Ten-Node!

 

U kan ze hieronder terugvinden. 

Onze Algemene Beleidsnota kan u ook geactualiseerde informatie geven.