Verkeersveiligheid voor iedereen!

Daar deze al jarenlang de hoofdbekommernis van de bevolking en een zonale prioriteit vormt, beoogt de Politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node) de algemene verkeersveiligheid op haar grondgebied te verbeteren, in het bijzonder om het aantal ongevallen met gewonden terug te dringen. “Nu wij de start van twee projecten op dit vlak mogen aankondigen, zijn wij bijzonder gelukkig om u te kunnen meedelen dat wij deze doelstelling nastreven!” verklaart Cécile JODOGNE, voorzitster van het Politiecollege en waarnemend Burgemeester van de gemeente Schaarbeek. De Politiezone PolBruNo herinnert zodoende aan haar inspanningen en haar inzet voor een betere verkeersveiligheid voor eenieder op haar grondgebied” besluit ze.

Axes rouges - rode verkeersassen

Verkeersveiligheid is en blijft een prioriteit voor PolBruNo

Sinds 2018 heeft de Lokale Politie haar effectieven in de verkeersploegen versterkt, verscheidene operaties op touw gezet, haar politieambtenaren opgeleid en nieuwe werkinstrumenten ontwikkeld, steeds teneinde aan eenieder toe te laten om zich in alle veiligheid op de openbare weg te kunnen bewegen.

Met verbalisatiecijfers die voortdurend toenemen sinds 2018, heeft de Politiezone in de eerste 8 maanden van 2021 al 73.498 inbreuken op het verkeersreglement opgetekend. Dit cijfer is het resultaat van een proactieve aanpak van de politieambtenaren op het terrein en komt overeen met een gemiddelde van 302 pv’s die dagelijks opgesteld worden, waarvan 47% betrekking heeft op snelheidsovertredingen en 25% op fout parkeren. Deze inspanningen van alle politieambtenaren van de Politiezone zullen behouden en voortgezet worden.

Een andere vaststelling die de Lokale Politie deed: sinds 2017 is het aantal ongevallen met gewonden afgenomen met 25% en zijn er geen doden gevallen in ongevallen tussen een automobilist en een kwetsbare weggebruiker op de wegen van de Politiezone PolBruNo in 2019, 2020 en 2021. De Politiezone en het Politiecollege zijn bijzonder gelukkig met deze vaststelling.

 

Meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers vormt de hoofdbekommernis van de burgers » legt de Burgemeester van Evere, Ridouane CHAHID uit. « Heel wat inwoners spreken ons immers regelmatig aan over de snelheidsovertredingen op bepaalde verkeersassen, over het wildparkeren en over de onveilige verkeerssituatie rond de scholen.”

De Burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, Emir KIR, vult aan: “De bevolking wacht op concrete oplossingen om de verkeersveiligheid te verbeteren en deze campagne stuurt een sterk signaal uit om een veilige verkeerssituatie op de openbare weg te verzekeren.”

 

In haar voortdurend streven naar verbetering van de verkeersveiligheid op haar grondgebied, heeft de Lokale Politie twee nieuwe projecten uitgewerkt om een antwoord te bieden op de uitdagingen die ze op de openbare weg ondervindt. Deze projecten beogen het weggedrag van zowel de automobilisten als de kwetsbare weggebruikers te veranderen teneinde de veiligheid van eenieder te verhogen.

 

De onveiligheid gerelateerd aan de snelheidsovertredingen op de RODE VERKEERSASSEN terugdringen

Overmatige snelheid leidt tot onveilige verkeerssituaties. Ze duikt immers op in 30% van de ongevallen met lichamelijke letsels en heeft een invloed op de ernst van de ongevallen. Daarom levert de Lokale Politie heel wat inspanningen in de strijd tegen snelheidsovertredingen. Gesterkt door haar ervaring verworven tijdens de 1ste editie in 2019, die haar toegelaten heeft om de V85 (de snelheid van 85% van de automobilisten) te doen dalen tot 12 km/uur op een van de 6 verkeersassen die toen als prioritair vastgelegd werden, heeft PolBruNo beslist om een 2de editie van de operaties « RODE VERKEERSASSEN » op te starten.

Haar doelstelling? De onaangepaste snelheid aanpakken en de onveiligheid gerelateerd aan overmatige snelheid terugdringen door een gedragsverandering bij de automobilisten na te streven. Door de politieacties zichtbaar te maken op een aantal prioritaire verkeersassen streeft de Politie er immers naar om het gedrag van de automobilisten te veranderen die hun subjectieve pakkans zien toenemen.

Zes Rode Verkeersassen werden door de Lokale Politie bepaald op basis van het aantal ongevallen met gewonden, de actieve weggebruikers die zich via de as verplaatsen en de V85 van deze verkeersas:

  1. Léon Mahillonlaan in Schaarbeek
  2. Masuistraat in Schaarbeek
  3. Cicerolaan in Evere
  4. Oud-Strijderslaan in Evere
  5. Wijnheuvelenstraat in Sint-Joost-ten-Node
  6. Vooruitgangstraat in Sint-Joost-ten-Node

Sinds 29 oktober 2021 organiseert de Politiezone BruNo operaties aan iedere Rode Verkeersas, waarbij ze hamert op de volgende boodschap: « Hou je aan de snelheidsbeperkingen en red levens! ». De focus op deze verkeersassen vergt een aanzienlijke inspanning van de politiemensen, maar de dagelijkse flitsacties van de radarploegen van de Politiezone worden zowat overal op het grondgebied van de gemeenten Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node onverminderd voortgezet.

radar mahillon
visibility coteaux
radar Anc comb

Samen sterk voor meer verkeersveiligheid

De verandering in de verplaatsingsgewoonten van een groot aantal weggebruikers, die overgestapt zijn naar actieve vervoerswijzen, heeft een grote impact op de verdeling van de openbare weg en op de ongevallen tussen de weggebruikers onderling. Bij een nauwkeuriger analyse van de ongevallencijfers met gewonden op haar grondgebied – die sinds 2017 aan het dalen zijn – kwam de Lokale Politie tot de volgende twee vaststellingen:

  1. Het aantal ongevallen met gewonden waarbij het slachtoffer een fietser is, is in 2020 sterk gestegen (+ 29%) op het grondgebied van de Politiezone PolBruNo[1].
  1. In 40% van de ongevallen met gewonden waarbij een kwetsbare weggebruiker betrokken is, ligt het gedrag van de kwetsbare weggebruiker mede aan de basis van het ongeval[2]. De kwetsbare weggebruiker is dus medeverantwoordelijk voor het ongeval.

Daarom heeft de Politiezone PolBruNo zich tot doel gesteld om, samen met haar partners, bij te dragen tot het verminderen van het aantal zware en dodelijke ongevallen waarbij kwetsbare weggebruikers betrokken zijn, met name door het gedrag van de verscheidene weggebruikers te wijzigen. Dit project beoogt dus niet enkel een gedragswijziging bij de automobilisten, maar zal ook gericht zijn op de gebruikers van de actieve vervoerswijzen, zoals de voetgangers, de fietsers en diegenen die gebruikmaken van nieuwe voortbewegingstoestellen.

De politionele aanpak zal meerdere stappen omvatten: in eerste instantie zal de Lokale Politie samen met de gemeenten problematische hotspots bepalen, onder andere op basis van de ongevallenanalyse. Het zal gaan om gevaarlijke kruispunten, fietspaden, trottoirs of andere hotspots. Tot slot zal de Politiezone preventieve en repressieve acties ondernemen om voorzichtig en anticiperend gedrag aan te moedigen bij alle weggebruikers.

Zodoende zullen er preventieve, repressieve en zichtbare acties georganiseerd worden ten aanzien van de automobilisten die de kwetsbare weggebruikers in gevaar brengen door hun gedrag (bijvoorbeeld door te parkeren op fietspaden of trottoirs). Daarnaast zullen er preventieve – en indien nodig ook repressieve – acties gevoerd worden die toegespitst zullen zijn op de kwetsbare weggebruikers. Doorheen deze acties wil de Politiezone ten slotte ook haar politiemensen sensibiliseren en opleiden op het vlak van de kwetsbare weggebruikers (bijzonderheden van het verkeersreglement, operationele specificiteiten, enz.).

Nog voor het einde van het najaar van 2021 zullen de eerste acties van het project van start gaan. Eind 2022 volgt dan een evaluatie. Op basis hiervan zal de Politiezone haar aanpak aanpassen en zich verder blijven inzetten om de verkeersveiligheid ten dienste van de bevolking te verhogen.

 

Het Politiecollege is overtuigd van de relevantie van deze projecten. Zij spelen in op de groeiende vraag van de bevolking om niet te moeten lijden onder het gedrag van een handvol wegpiraten en bepaalde niet-tolereerbare vormen van onburgerlijk gedrag zoals het wildparkeren”, verduidelijkt Cécile Jodogne. 

De Burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, Emir KIR, vult aan: “Verkeersveiligheid gaat ons allen aan, hetgeen een grotere responsabilisering van de weggebruikers impliceert met een krachtig antwoord ten aanzien van diegenen die het leven van een ander in gevaar brengen.”

“Deze campagne en deze acties hebben als doel om een sterk signaal te geven aan diegenen die nog niet begrepen hebben dat de openbare weg geen racecircuit is », verduidelijkt de Burgemeester van Evere, Ridouane CHAHID. « Deze acties zijn overigens niet bedoeld om de weggebruikers lastig te vallen, maar wel om hen te beschermen tegen bepaalde vormen van gevaarlijk verkeersgedrag die zware gevolgen met zich kunnen meebrengen.”

 

 

[1] Terwijl het aantal ongevallen met gewonden waarbij het slachtoffer een fietser is, « slechts » met 13% gestegen is in de rest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

[2] Op basis van de verklaringen van de kwetsbare weggebruikers.

VRU