Politieraad

In een meergemeentezone is de politieraad het (bovengemeentelijk) politiek orgaan belast met de democratische controle. Aldus hebben de politieke fracties uit de vier gemeenteraden een vertegenwoordiger in de politieraad. Het bevolkingsaantal van de zone is bepalend voor het aantal leden. De vier burgemeesters zijn lid van rechtswege. Zeventien gemeenteraadsleden zijn verkozen. De raad is wettelijk bevoegd voor de organisatie en het beheer van het lokale politiekorps. Alle dossiers inzake financieel en budgettair beheer, het personeelskader, de benoemingen en het middelenbeheer passeren de agenda tijdens één van de minimaal vier vergaderingen per jaar. De vergaderingen zijn publiek, uitgezonderd de personeelsaangelegenheden.

De agenda, de beslissingen en de notulen van de politieraad vind je hier op onze website.