Onze ondersteunende diensten

In onderling overleg van de korpschef met zijn beleidsofficieren, werd voor onze politiezone een structuur vooropgesteld die ons zal moeten leiden naar een modern politiekorps, georganiseerd volgens een geclusterd model met duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Het korps zal evolueren op basis van de functionele eisen. Naast de grote directielijnen: beleid en interne bedrijfsvoering, recherche, wijkwerking en politionele operatie werden het administratief secretariaat en het operationeel secretariaat vrijwel centraal ondergebracht.

De ondersteunende diensten zijn opgedeeld in twee grote niveaus: administratie en operationeel secretariaat.

Administratie

De administratieve diensten zijn tijdens de kantooruren te bereiken via het telefoonnummer 016 55 16 60.

De administratie heeft ook enkele onderverdelingen:

Secretariaat korpschef

De korpschef dient ondersteund te worden op administratief gebied. Deze ondersteuning wordt binnen onze politiezone uitgevoerd door een consulente die onder andere zorgt voor:

 • het beheer van de inkomende en uitgaande briefwisseling
 • de voorbereiding, opvolging en administratieve afwerking van dossiers
 • het agendabeheer

Personeelsdienst

De personeelsdienst staat ten dienste van al haar personeel. De personeelsleden kunnen hier terecht met al hun vragen omtrent:

 • loopbaan;
 • loon;
 • ziekte;
 • arbeidsongeval;
 • opleiding

De personeelsdienst staat tevens in voor de administratieve afhandeling van verschillende dossiers in het kader van de loopbaan.

Logistieke dienst

De dienst logistiek staat in voor de aankopen voor de zone in het algemeen en de personeelsleden in het bijzonder. Zij beheren o.a.:

 • het voertuigenpark;
 • het individueel en collectief politiemateriaal,
 • de verbruiksprodukten;
 • de gebouwen

Operationeel Secretariaat

Het operationeel secretariaat staat de coördinator operaties bij voor de coördinatie en het beheer van het operationeel politiegebeuren. Dit beheer en de procesbegeleiding moet zeker de nodige aandacht en ondersteuning krijgen, want de bereidheid van het personeel raakt aan de ziel van de kwaliteit.

Het operationeel secretariaat omvat verschillende diensten:

 • Lokaal Informatiekruispunt
 • Gerechtelijk bureau
 • Intern toezicht
 • Functioneel beheer
 • Systeembeheer

Lokaal Informatiekruispunt (L.I.K)

De korpschef mag naar goeddunken de informatiekanalen in zijn korps organiseren. Hij staat in voor de verwerking van informatie in zijn korps zoals vermeld in de Ministeriële richtlijn MFO3 en staat borg voor een juiste en volledige output.

De autonomie van de korpschef inzake de organisatie en werking van zijn korps impliceert ook de eindeverantwoordelijkheid voor de operationele informatieverwerking van zijn korps.

Gelet op het belang van deze dienst zal de korpschef erop toezien dat er voldoende middelen en capaciteit voor deze opdrachten worden vrijgemaakt.

Voor de operationeel structureren van de informatie werd geopteerd om een lokaal informatiekruispunt in plaats te stellen.

Het L.I.K. zal instaan voor het operationeel informatiebeheersysteem en de operationele informatiedoorstroming welke uitgebouwd wordt in functie van specifieke behoeften en mogelijkheden.

Gerechtelijk bureau

Het gerechtelijk bureau staat in voor de registratie, verwerking en verdeling van de inkomende gerechtelijke opdrachten en gerelateerde briefwisseling in het ISLP-systeem (specifiek computersysteem voor de lokale politie)

In het bijzonder staat het gerechtelijk bureau in voor de beheersmethoden inzake dossierafhandeling.

Deze verwerkingen regelen de verhoudingen tussen de Procureur des Konings, de arbeidsauditeur en de politieambtenaren.

Lokaal intern toezicht

Als toegevoegde waarde besliste de korpschef om de lokale dienst intern toezicht van het korps eveneens onder te brengen bij het operationeel secretariaat.

Deze dienst behandelt de klachten die de burgers, Comité P, de algemene inspectie, het Parket of andere diensten melden over de politiewerking in het algemeen en over het optreden van de politiefunctionaris in het bijzonder.

Onder toezicht en in opdracht van de korpschef zal deze dienst een intern onderzoek instellen.

Wanneer de aangewezen handeling of gedraging een tekortkoming van de beroepsplichten uitmaakt of wanneer deze van aard is om de waardigheid van het ambt in het gedrang te brengen kan een administratieve procedure overwogen worden.

Verliep je contact met onze diensten niet zoals het hoort en wens je klacht in te dienen? Contacteer dan onze dienst via de mail van de korpschef, pz.bhk.korpschef@police.belgium.eu

Functioneel beheer

De dienst functioneel beheer verzekert de correcte verzameling en inbreng van de diverse gegevens en informaties in het politie-informatica-systeem (ISLP).

Een aangepast informatiebeheerssysteem moet aan de verwachtingen en elke streven kunnen voldoen opdat de juiste informatie op het juiste ogenblik op de juiste plaats terechtkomt.

Deze functie vormt een sleutelfunctie voor een efficiënt beheer van de operationele informatie (technische verwerking) en een essentiële schakel in de voorbereidende activiteit (voeding van de ANG generale databank).

Het verzamelen, bewerken en doorsturen van allerlei relevante data op gerechtelijk, bestuurlijk en beleidsmatig vlak behoort tot de taken van deze dienst.

Het functioneel beheer staat eveneens in voor seiningen, vattingen  en statistieken.