Onze operationele diensten

Er wordt voorzien in slechts één politiekorps per politiezone. Dit korps moet zodanig georganiseerd worden en beschikken over de noodzakelijke middelen om de basispolitiezorg te kunnen verzekeren. Zijn de middelen van de lokale politie voor opdrachten van ordehandhaving niet toereikend, dan kan de burgemeester de federale politie vorderen.

De basispolitiezorg omvat alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die noodzakelijk zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en verschijnselen op het grondgebied van de politiezone.

In een aantal wettelijke verplichtingen worden een aantal taken opgesomd die door de lokale politie zeker moeten uitgeoefend worden, voor een aantal andere heeft men de ruimte om deze in te vullen zoals men dit zelf wilt. De verplichte en andere taken die uitgevoerd moeten worden, vinden we terug in de verschillende afdelingen of specialiteiten die er binnen de zone zijn, nl. onthaal, interventie, wijkwerking, lokale recherche, verkeer en slachtofferbejegening.

Onthaal

Het onthaal van onze politiezone wordt centraal verzekerd te Haacht, Remi Van de Sandelaan 1. Dit commissariaat is op maandag, woensdag en vrijdag open van 8u tot 17u en op dinsdag en donderdag van 8u tot 19u. Tevens gebeuren alle niet-dringende aangiften sedert 01/03/2020 in dit gebouw op afspraak. Wanneer je je buiten deze uren toch zou aanbieden aan het centraal commissariaat te Haacht dan kan je nog altijd via een parlofoon in contact komen met de 101. Indien nodig komt dan een patrouilleploeg binnen de kortste keren tot bij jou.

Waarvoor kan je op het onthaal terecht?

 • voor klachten en aangiften
 • voor gevonden of verloren voorwerpen
 • om afwezigheidstoezicht aan te vragen
 • om allerlei inlichtingen te vragen of te geven
 • voor een louter contact met je wijkinspecteur

Waarvoor bel je beter naar 101?

Voor feiten waarbij er ter plaatse vaststellingen moeten gebeuren (bv verkeersongeval, inbraak, milieumisdrijf, ...). Er komt dan zo vlug als mogelijk een interventieploeg ter plaatse.

Waarmee kan de politie je niet helpen?

Voor burgerlijke geschillen kan je in principe niet terecht bij de politie maar wend je je beter tot het Vredegerecht of de Burgerlijke Rechtbank. Geschillen omtrent de huur, recht van uitweg, erfdienstbaarheden, ... behoren tot de bevoegdheid van de vrederechter. Niettemin zal bij dergelijke melding je wijkinspecteur dikwijls proberen te onderhandelen en tot een gezamenlijke oplossing pogen te komen vooraleer je naar de vrederechter of een burgerlijke rechtbank dient te stappen. 

Interventie

De grootste groep van het personeel binnen het politiekorps werkt in de interventiedienst. De werkzaamheden van de interventieploegen worden gecoördineerd door 5 hoofdinspecteurs.

De interventiedienst heeft een uitgesproken eerstelijnsfunctie. Zij moet een aanspreekpunt zijn voor de bevolking. Kwaliteitsvolle service is hierbij belangrijk. De interventiedienst behoort eigenlijk tot een polyvalente pool van enerzijds permanentieploegen en anderzijds bijzondere diensten.

De permanentieploegen vormen de ruggengraat van het korps. Minstens één ploeg, bestaande uit twee politieambtenaren, vormt een 24/24 uur permanentie. De ploegen moeten naast de interventies die zij verrichten, bijdragen tot een maximale zichtbaarheid en aanspreekbaarheid, om zo het veiligheidsgevoel binnen de zone te vergroten.

Tijdens de kantooruren kan je deze dienst bereiken op het nummer 016 55 16 60, na de kantooruren en tijdens het weekend via 101.

De dispatching van de interventieploeg wordt buiten de kantooruren door het Communicatiecentrum van de provincie Vlaams-Brabant verzorgd (CIC). Dit centrum bevindt zich te Leuven. Wanneer je het nummer 101 vormt, kom je steeds bij dit centrum terecht.

Wijkwerking

De wijkinspecteur maakt deel uit van de wijkpolitie en is de hoeksteen van de nieuwe basispolitiezorg.

Zij blijven in de eerste plaats politiemensen die alle taken kunnen uitvoeren die politiewerk met zich meebrengt.

Anderzijds zijn het politiemensen die een bepaalde wijk toebedeeld gekregen hebben waarbinnen zij zich inzetten tot een veilige en leefbare buurt en waarbinnen zij zorgen voor een vermindering van het onveiligheidsgevoel.

De wijkinspecteur is een vertrouwde figuur in de gemeente. Hij is belast met de opdracht om een bindteken te vormen tussen de politie, de lokale overheid en de bevolking.

Door zijn aanwezigheid op het terrein en zijn goede kennis van de plaatselijke omgeving is de wijkinspecteur de meest aangewezen persoon om de vragen en behoeften van de bevolking te beantwoorden.

De taak van de wijkinspecteurs bestaat uit:

 • het verzamelen van alle nuttige inlichtingen over bijzonderheden en problemen aan de wijk;
 • het verspreiden van algemene info naar de bevolking en de lokale gemeenschap;
 • het doorgeven van lokale vragen en verwachtingen aan de overheid of andere diensten;
 • het uitvoeren van preventieve controles om bij te dragen tot het bevorderen van het veiligheidsgevoel onder de bevolking;
 • het luisteren naar grieven en klachten van de bevolking en indien mogelijk daadwerkelijke oplossingen aanbrengen;
 • het opsporen van kleine ontluikende conflicten;
 • het detecteren van bronnen van onveiligheid en de eventuele haarden van criminaliteit,
 • het opvolgen van het vakantietoezicht;
 • het verlenen van diefstalpreventieadvies voor bouwers en verbouwers naar inbraakwerende maatregelen toe;
 • het toezicht houden tijdens het schoolverkeer;
 • het aanwezig zijn op evenementen;
 • het uitvoeren van politionele taken

Daarbij begeven zij zich bijna dagelijks is de wijk. Je kan bij hen ook steeds terecht op uitnodiging of afspraak.

Heb je een vraag, opmerking, suggestie of probleem, aarzel niet om je wijkinspecteur te contacteren via 016 55 16 60.

Lokale Recherche

Het rechercheteam van onze politiezone bestaat uit 6 leden, 3 teams die voltijds werken binnen het gerechtelijk domein. De dienst wordt geleid door een coördinator gespecialiseerde onderzoeken. In principe werkt de lokale recherche in burgerkledij en gebruikt ze anonieme voertuigen.

De politiefunctionaliteit 'recherche' houdt zich bezig met opsporings- en gerechtelijke onderzoeken, voornamelijk binnen de volgende domeinen:

 • drugs;
 • misdrijven tegen eigendommen (diefstallen/inbraken, oplichting en aanverwante misdrijven);
 • misdrijven tegen personen (slagen, doodslag, moord, zedenfeiten);
 • vreemdelingenwetgeving, mensenhandel/-smokkel;
 • economische en financiële misdrijven

Het team lokale recherche wordt ingezet bij onderzoeken waarvan verwacht wordt dat ze langdurig zijn of waarbij specifieke onderzoeksdaden worden vereist. Onderzoeken worden opgestart naar aanleiding van bekomen informatie uit interventies van de collega's, onderzoekswaardige informatie, opdrachten van het parket of van de onderzoeksrechters en overnames van dossiers van andere eenheden.

Tijdens hun opsporings- en gerechtelijke onderzoeken trachten de rechercheurs samen te werken met de andere diensten binnen het korps en andere politiediensten zowel lokaal als federaal.

Ze treden regelmatig in contact met de magistratuur (parket en onderzoeksrechters) die de leiding hebben over de gevoerde onderzoeken. Daarnaast wordt ook samen gewerkt met externe partners, al dan niet met politionele bevoegdheden.

Indien het onderzoek dit vereist wordt een beroep gedaan op gespecialiseerde (politie)diensten om tot een succesvol onderzoeksresultaat te komen.

Zelf verleent het team expertise in een aantal materies ter ondersteuning van de collega's van de interventie of andere diensten. Periodiek wordt een arrondissementeel fenomeen overleg (AFO) georganiseerd waarbij samen met de andere partners aan een onderzoeksbeleid wordt gewerkt in diverse criminele fenomenen.

Verkeer

De verkeersproblematiek wordt alsmaar belangrijker voor de overheden én de bevolking. Het verkeersteam zal met haar werking bijdragen tot een veilig en vlot verkeer. Zij zullen daartoe de volgende opdrachten vervullen:

 • gevaarlijke punten, zwarte punten inzake verkeersongevallen, in kaart brengen;
 • de pakkans verhogen door voorlichting en controles;
 • verkeerstoezicht aan scholen en algemeen verkeerstoezicht;
 • verkeersregeling;
 • toezicht op de ochtend- en avondspits;
 • verstrekken van verkeersadviezen;
 • adviseren van de gemeenten bij het opstellen van politiereglementen en voor gelegenheidstoestanden, politiebesluiten van de burgemeester bij hoogdringendheid;
 • specifieke controles verkeer bv snelheidscontroles, gordeldracht, alco & drugs in verkeer, GSM-gebruik, fietsverlichting, zwaar vervoer, ...

Slachtofferbejegening

De lokale politie wordt vaak geconfronteerd met slachtoffers van misdrijven, met sociale of familiale problemen en met moeilijkheden met minderjarigen waarbij er nood is aan opvolging.

De slachtofferbejegening maakt integraal deel uit van de politionele opdrachten. Goede slachtofferbejegening impliceert in het zich eigen maken van een welbepaald gedrag, bekwaamheid en kennis.

Naast deze wettelijke verplichting in hoofde van iedere politieambtenaar, moet elk lokaal politiekorps beschikken over één of meerdere gespecialiseerde medewerkers, met als doel de politieambtenaren raad te geven en bij te staan bij het vervullen van hun opdrachten.

In onze politiezone wordt het slachtofferteam gevormd door:

 • Hoofdinspecteur Van Ham
 • Inspecteur Caron
 • Inspecteur Everaerts
 • Inspecteur Michiels
 • Inspecteur Ugalde
 • Consulente Smout
 • Assistente Van Calster