Nieuwe patch Politie Regio Rhode & Schelde

Misschien heeft u het al opgemerkt? Onze politiemensen dragen sinds kort een nieuwe patch op het uniform. Deze patch is het eigen ontwerp van een van onze rechercheurs en draagt heel wat symboliek in zich:

Patch Politiezone Rgeio Rhode & Schelde

1. De politie staat tussen de mensen. Zij staat achter hen en is er 'voor' hen. Aanwezig, maar toch niet echt prominent. Meer blauw op straat, maar ook geen politiestaat. De politiemedewerker overziet de gehele situatie. 

2. De regenboog verwijst naar de diversiteit in de samenleving én in de organisatie waarbij steeds gestreefd wordt naar inclusie en het tegengaan van polarisatie.  

3. Het kompas met het politielogo symboliseert ons handelen:  

  • In het politielogo zelf onderscheiden we de soepele lijn van de hand/vlam, deze weerspiegelt de wil tot harmonisatie van de dagelijkse relaties met de bevolking en tussen de verschillende politiekorpsen. De keuze van de blauwe kleur, is een uitdrukking van de wens deze relaties aan te knopen in een sfeer van wederzijds vertrouwen, met het oog op een goede ordehandhaving en een optimale veiligheid voor iedereen. 
  • Het kompas heeft verschillende invullingen: 
    • Het kompas voor het politiehandelen. Elke maatregel die we nemen, moet voldoen aan de principes van legitimiteit, opportuniteit, effectiviteit en evenredigheid (bron: "praktijkgids Gold, het kompas voor politiehandelen”, Johan Teirlinck)  
    • Het LOPS-principe : Legaliteit, Opportuniteit, Proportionaliteit en Subsidiariteit. 
    • Onze waarden: Eerlijk, respectvol en rechtvaardig handelen als (politie)mens ten dienste van de mensen en onze overheden. 
    • Het kompas symboliseert ook dat onze collega’s de burgers steeds in de juiste richting willen leiden en houden. De richting van de democratische waarden en principes, kenmerkend voor onze beschaving. 

4. De Belgische vlag staat dan weer voor de benadrukking van de geïntegreerde werking. Wij staan als politie niet alleen in de samenleving. Naast het zich integreren in de geïntegreerde politie op twee niveaus, wordt ook bedoeld dat we ons integreren in de gehele keten van integrale veiligheid én leefbaarheid, met vele partners. Zowel in België als internationaal.  

Toch zijn we er in de eerste plaats voor alle inwoners van onze 4 gemeenten: Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele.  

Waarom wordt het nummer 5418 niet op de patch vermeld? Dat is om de eenvoudige reden dat wij géén nummer(-s) zijn. Wij zijn een organisatie van gedreven mensen die vanuit de liefde voor het politievak, gepassioneerd ten dienste staan van de bevolking en onze eigen medewerkers.