Overheden en zonedirectie

De politiezone Regio Rhode & Schelde werkt in opdracht van zowel een bestuurlijke (politiecollege en politieraad) als gerechtelijke overheid (parket). De effectieve leiding en het beheer van het korps wordt in de politiezone Regio Rhode & Schelde waargenomen door de korpschef en zijn vier directies.

Bestuurlijke overheid: politiecollege en politieraad

Politiecollege

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten van de politiezone. Dit bestuursorgaan komt één keer per maand bijeen, samen met de korpschef en de secretaris van de zone.

Momenteel bestaat het politiecollege uit:

 • Dhr. Dirk De Maeseneer - voorzitter, burgemeester Melle
 • Mevr. Elsie Sierens - ondervoorzitter, burgemeester Destelbergen
 • Dhr. Filip Thienpont - burgemeester Merelbeke
 • Dhr. Van Durme Johan - burgemeester Oosterzele

De korpschef licht het politiecollege in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat en geeft kennis van de initiatieven die de lokale politie overweegt te nemen en die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid. De korpschef brengt tevens verslag uit over de werking van het korps en stelt het politiecollege op de hoogte van klachten van buitenaf aangaande de werking of het optreden van zijn personeel.

Het politiecollege beslist over uitgaven van de politiezone binnen de machtiging die ze daartoe kreeg van de politieraad. Een meergemeentezone als de politiezone Regio Rhode & Schelde beschikt over rechtspersoonlijkheid.
Het politiecollege oefent dezelfde bevoegdheden uit in een meergemeentezone als het college van burgemeester en schepenen in een ééngemeentezone. Het politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter. Hij is dan tevens voorzitter van de politieraad en van de zonale veiligheidsraad.

In meergemeentezones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake organisatie en beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

Politieraad

De politieraad is evenredig samengesteld uit leden van de verschillende gemeenteraden, op basis van de bevolkingscijfers. Een politiezone met een bevolking van 50.001 tot 80.000 inwoners heeft recht op 19 leden. Voor elk effectief lid worden er één of twee opvolgers aangeduid. Elke gemeente dient ten minste over één vertegenwoordiger te beschikken.
De burgemeesters van de politiezone zijn van rechtswege lid van de politieraad (de voorzitter van het politiecollege is tevens voorzitter van de politieraad). Zij komen bovenop het aantal leden van de raad.

Leden

 1. Het politiecollege
 2. Verkozen leden van de gemeenteraden:
  • Voor Destelbergen: Dhr. Emmanuel Anciaux, Dhr. Etienne Balcaen, Dhr. Jacques Bouckaert, Mevr. Eveline Hoste en Mevr. Caroline Ongena
  • Voor Melle: Dhr. Thomas Petit, Mevr. Anne Daelemans en Dhr. Gilbert Van Maele
  • Voor Merelbeke: Dhr. Egbert Lachaert, Mevr. Linda Martens, Dhr. Guido Mortier, Dhr. Luc Van De Kerckhove, Dhr Stefaan Van Hecke, Dhr. David Verhaeghe en Dhr. Bertrand Vrijens
  • Voor Oosterzele: Dhr. Orville Cottenie, Dhr. Filip Vermeiren, Dhr. Jeroen Logghe en Dhr. Filip Michiels

politieraad groepsfoto

Bevoegdheden

 • Goedkeuring jaarlijkse begroting.
 • Goedkeuring uitgaven politiezone.
 • Bepalen personeelsformatie van zowel operationeel als administratief en logistiek korps, rekening houdend met de door de Koning bepaalde minimumnormen.
 • Goedkeuren vacatures politiezone, benoemingen in functies en bevorderingen, pensioendossiers, loopbaanonderbreking,…
 • Benoeming zonale secretaris en bijzondere rekenplichtige.
 • Voordracht van de korpschef ter benoeming door de koning, samenstelling selectiecommissie korpschef.

Zittingen

De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheden behoren het vereisen en ten minste vier maal per jaar, waarvan ten minste éénmaal per semester. In de praktijk vergadert de politieraad momenteel een vijftal keer per jaar (vaker indien dringende zaken dit vereisen). De vergaderingen worden bijgewoond door de korpschef en genotuleerd door de zonale secretaris.
De zittingen van de politieraad zijn in principe openbaar. Zij hebben gewoonlijk een gesplitste agenda met een deel openbare zitting en een deel geheime zitting. Het openbare gedeelte bevat alle algemene onderwerpen, zoals bijvoorbeeld vacantverklaringen, aankoopdossiers, begroting,..
In geheime zitting worden agendapunten behandeld die over personen gaan en een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy, bijvoorbeeld bevordering, ontslag,..
Net zoals de zittingen van de gemeenteraad, zijn ook de bijeenkomsten van de politieraad openbaar. Iedereen mag die vergaderingen dus bijwonen!

Gerechtelijke overheid: parket

Johan Sabbe, die al jaren aan het hoofd stond van het parket van Gent, heeft op 28 april 2014 de eed afgelegd als procureur des Konings van het nieuwe, grotere parket van Oost-Vlaanderen. Dat is door de gerechtelijke hervorming ontstaan na de samensmelting van de parketten van Gent, Dendermonde en Oudenaarde.

Meer informatie over het parket vind je op de website van de FOD Justitie.

Zonedirectie

De korpschef is verantwoordelijk voor de organisatie en de werking van het korps. Op het beleidsniveau beschikt hij hierbij over een aantal gekwalificeerde personeelsleden om de dagdagelijkse intake van opdrachten (schriftelijk en mondeling) en informatie op korpsniveau te ontvangen, te dispatchen, op te volgen en indien nodig te coördineren. Dit is eveneens nodig om het dagelijks beheer en de leiding van het korps te runnen en om de beleidsbeslissingen op een eenduidige manier kenbaar te maken aan alle personeelsleden.

De Korpschef van de Politiezone Regio Rhode & Schelde is 1ste Hoofcommissaris Yves Asselman. 1ste Commissaris Eric Dhont is adjunct-korpschef.

Directie Logistiek & Financiën

De directeur Logistiek & Financiën staat onder het gezag en de rechtstreekse leiding van de korpschef. Hij coördineert volgende diensten:

 • Dienst financiën en middelenbeheer
 • Dienst logistiek

Binnen de Politiezone Regio Rhode & Schelde wordt deze functie waargenomen door 1ste Commissaris Raphaël De Meyer.

Directie Communicatie en Beleid

De directeur communicatie & beleid staat onder het gezag en de rechtstreekse leiding van de korpschef. Deze functie wordt door 1ste Commissaris Ronny Decuyper waargenomen. Hij coördineert volgende diensten:

 • Beleid
 • Interne en externe communicatie
 • Telematica

Directie Operaties

De operationele coördinatie binnen het korps wordt waargenomen door de directeur Operaties. Hij coördineert alle operationele diensten en staat in voor de voorbereiding van politieoperaties (zowel bestuurlijk als gerechtelijk) alsook de uitvoering, opvolging en evaluatie ervan. Binnen de politiezone Regio Rhode & Schelde wordt deze functie waargenomen door Commissaris Eric Vandeputte.

Deze directie coördineert volgende diensten:

 • Dienst wijkwerking & onthaal
 • Interventiedienst
 • Sociaal team & algemene preventie (STAP)
 • Lokale recherchedienst (LRD)
 • Dienst verkeer: cel handhaving en verkeerstechniek
 • Dorp
 • LIK en APO-beheer
 • Planning en vorming
 • Wapendienst

Directie Bestuurlijke Politie en Openbare Orde

Deze directie behandelt alles wat te maken heeft met het luik openbare orde en allerhande evenementen. Binnen onze politiezone Regio Rhode & Schelde wordt deze functie waargenomen door 1ste Hoofdinspecteur Wim De Jaeger.

Daarnaast coördineert hij in deze functie ook:

 • Evenementen
 • De integrale kwaliteitszorg
 • Gerechtelijk secretariaat