Basisfunctionaliteiten

De politiezone Regio Rhode & Schelde is dus één van de lokale politiezones. Conform artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 17 september 2001, dient de lokale politie een minimale dienstverlening te verzekeren ten gunste van de bevolking. Deze dienstverlening vertaalt zich in zeven basisfunctionaliteiten wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en lokaal onderzoek, openbare orde en verkeer.

De politiezone Regio Rhode & Schelde is dus één van de lokale politiezones. Conform artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 17 september 2001, dient de lokale politie een minimale dienstverlening te verzekeren ten gunste van de bevolking. Deze dienstverlening vertaalt zich in zeven basisfunctionaliteiten wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en lokaal onderzoek, openbare orde en verkeer.

De permanentieploegen vormen eigenlijk de ruggengraat van de organisatie. Minstens twee ploegen van elk twee inspecteurs staan borg voor een 24-uurspermanentie binnen de politiezone. Zij komen ter plaatse bij elke dringende oproep, verlenen bijstand waar nodig en zorgen voor een maximale zichtbaarheid en aanspreekbaarheid.

Onopgeloste misdrijven dragen in grote mate bij tot het gekende onveiligheidsgevoel. Hoe minder daders ingerekend worden, hoe meer misdrijven zij blijven plegen. Het is dus niet alleen noodzakelijk dat misdrijven vastgesteld worden. Het is even belangrijk dat de daders opgespoord en gestraft worden.

Bij de onthaaldiensten kan u terecht om klacht neer te leggen, aangifte te doen of informatie te vragen. Ook kan deze dienst u de nodige attesten bezorgen in geval van verlies of vernietiging van officiële documenten zoals een identiteitskaart of rijbewijs. Voor bepaalde misdrijven met name fietsdiefstal, winkeldiefstal, vandalisme en graffiti kan u via police-on-web snel en makkelijk elektronisch aangifte doen. Ook het aanmelden van alarmsystemen gebeurt via deze weg.

Het gaat niet louter over de ordehandhaving ter gelegenheid van eerder grote evenementen maar ook over alle andere punctuele of regelmatig terugkerende gebeurtenissen die op lokaal vlak de openbare orde kunnen verstoren en waarvan het goed verloop een politieaanwezigheid vereist.

De laatste jaren is de aandacht voor het slachtoffer van criminaliteit binnen justitie en politie logischerwijze beduidend toegenomen. Bovendien is het wettelijk bepaald dat de politie moet zorgen voor een adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer (cfr. artikel 46 van de Wet op het Politieambt).

De politiediensten zijn belast met de zevende basisfunctionaliteit "verkeer" en staan in voor het ontplooien van politionele activiteiten van proactieve en repressieve aard die een veilig en vlot verkeer op alle wegen als einddoel hebben. Er wordt hierbij speciale aandacht besteed aan verkeersongevallen met gewonden, verkeersonveilig rijgedrag, zwaar vervoer en het fiets- en bromfietsverkeer.

De wijkwerking is de dienst die het dichtst bij de bevolking staat; zij is de hoeksteen van een naar de gemeenschap gerichte politie.