Zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025

logo

Wat is het zonaal veiligheidsplan?

Elke politiezone stelt een zonaal veiligheidsplan op. Dit plan beschrijft de prioriteiten op vlak van veiligheid, leefbaarheid, dienstverlening en interne werking voor een beleidsperiode van 6 jaar (tot voor kort was dit 4 jaar).

Hoe komt een zonaal veiligheidsplan tot stand?

Een zonaal veiligheidsplan wordt opgesteld door de zonale veiligheidsraad. Dit overlegorgaan bereidt het veiligheidsplan voor, volgt het op en evalueert het. Op 6 september 2019 keurde de zonale veiligheidsraad het nieuwe zonaal veiligheidsplan voor de periode van 2020 -2025 goed. Hiermee werden de krijtlijnen voor de komende beleidsperiode vastgelegd. Momenteel ligt het plan ter goedkeuring voor bij de minister van Binnenlandse Zaken.

Wil je weten welke de krijtlijnen zijn die werden uitgestippeld? Kort samengevat vind je hieronder onze huidige prioriteiten waaraan onze medewerkers in de periode 2020-2025 extra aandacht zullen besteden:

1. PERMANENTE prioriteiten - fenomenen waarvan de aanpak en opvolging voor een groot stuk deel uitmaken en zullen blijven uitmaken van onze reguliere werking.

 • Inbraken
 • Verkeer (snelheid en ongevallen)
 • Radicalisering en terrorisme
 • Drugs
 • Milieu (geluidshinder, sluikstorten, …)
 • Overlast en openbare orde (vandalisme, buurtoverlast, …)
 • Intrafamiliaal geweld (fysiek en seksueel geweld binnen de relatie)

2. TOEGEVOEGDE prioriteiten - maatschappelijke problemen/fenomenen die als zeer storend ervaren worden door de bevolking en waarop dan ook extra zal worden ingezet.

 • Verkeer (attitude: roodlicht, wildparkeren, gebruik gordels en kinderzitjes, GSM, fietsverlichting, -helm en beschermende kledij, wegcode algemeen)
 • Zeden (fysiek en seksueel geweld in de publieke ruimte en t.a.v. minder- en meerderjarigen, alle vormen van zedenmisdrijven al dan niet gekoppeld aan cybercrime)
 • Cybercriminaliteit (internetfraude, misbruik van vertrouwen en oplichting met de computer als facilitator)
 • Fietsdiefstal

3. TRANSVERSALE thema's

 • Bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling
 • Internet/ ICT als facilitator
 • Identiteitsbepaling, Identiteitsfraude en domiciliefraude
 • Buitgerichte aanpak
 • Recherchemanagement
 • Dadergroepen als invalshoeken van de integrale politiezorg

De volledige tekst van het nieuwe zonaal veiligheidsplan is beschikbaar onderaan dit artikel als bijlage.