Wat moet ik doen bij een ongeval?

Het takelen van een voertuig

Als je voertuig moet worden weggesleept door een takeldienst, hetzij op jouw vraag, hetzij op initiatief van de politiedienst om de verkeersveiligheid te verzekeren, moet je weten dat:

Je zelf best zo snel mogelijk contact opneemt of laat opnemen met de takeldienst, om de toekomstige bestemming van uw voertuig te bepalen.
Hoe langer je voertuig bij de takeldienst blijft, hoe hoger de kosten kunnen zijn (dagelijkse stallingskosten).
Onze diensten de takeldienst van jouw keuze oproepen. Heb je geen voorkeur of kan de takeldienst van jouw keuze niet snel genoeg ter plaatse komen dan roepen onze diensten een takeldienst op.
De politiedienst, voor zover ze als tussenpersoon optreedt, niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele conflicten naar aanleiding van de takeling.

Indien je niet tevreden bent over de prijs en/of de kwaliteit (bv. bijkomende schade als gevolg van de takeling, enz.) neem dan schriftelijk contact op met de politiedienst die de vaststellingen heeft verricht; die zal vervolgens uw brief overmaken aan de bevoegde instanties.

Aarzel niet je in verbinding te stellen met de politiedienst die de vaststellingen deed of uw klacht opgenomen heeft, of met de dichtstbijzijnde lokale politie. Zij staan ter uwer beschikking om verdere hulp of inlichtingen te verschaffen.

Herinnering: Het is verboden om voertuigen en aanhangwagens met pech langer dan 24 u opeenvolgend op de openbare weg te parkeren. Indien nodig kunnen deze voertuigen verwijderd worden op kosten van de eigenaar.

Uw verzekering

Je bent verplicht je verzekeringsmaatschappij zo vlug mogelijk te verwittigen. Zelfs bij vaststellingen door een politiedienst, is het aanbevolen het "Europees aanrijdingsformulier" in te vullen.

Op basis van dit document kunnen de verzekeringsmaatschappijen inderdaad pogen de verantwoordelijkheden onmiddellijk te bepalen en een eventuele procedure tot schadeloosstelling opstarten, zonder de beslissing van het parket af te wachten.

Als je slachtoffer bent …

van een ongeval met vluchtmisdrijf
van een ongeval waarbij een gestolen voertuig betrokken is
van een ongeval met een persoon die niet verzekerd is

zal je aangewezen zijn op het "Gemeenschappelijk Motor-waarborgfonds" gevestigd te 1210 Brussel, Liefdadigheidstraat 33/1.

Je kan een beroep doen op dit fonds voor de terugbetaling van de kosten ten gevolge van opgelopen lichamelijke letsels. Ditzelfde fonds kan geraadpleegd worden voor materiële schade. Een vrijstelling (franchise) zal van toepassing zijn. Dit fonds komt niet tussen voor kosten (aan de voertuigen) minder dan een bepaald bedrag. Vraag inlichtingen bij je verzekeraar.

Bewaar zorgvuldig:

Een kopie van de documenten die u verstuurt.
De facturen, onkostennota's, briefwisseling, enz.
Eventuele foto's.

Uw ziekenfonds

Indien je betrokken bent bij een verkeersongeval waarbij je lichamelijke letsels opliep, is het aangewezen eveneens je ziekenfonds te verwittigen. Je dient hen te melden dat de gevraagde terugbetaling het gevolg is van een verkeersongeval.

Het medisch attest

Het is belangrijk in het bezit te zijn van een gedetailleerd medisch attest. Dit kan afgeleverd worden door je dokter of door het personeel van het ziekenhuis waar je verzorgd werd.

Maak dit document, na er fotokopieën van genomen te hebben, over aan de verbalisant (diegene die de bekeuring geeft) en aan je verzekeraar, met de vermelding van het nummer van het proces-verbaal teneinde de behandeling te versnellen.

Het proces-verbaal

Dat is het document dat, als gevolg van de feiten, door de verbalisanten opgesteld wordt op basis van hun notities en vaststellingen ter plaatse. Het wordt enkel overgemaakt naar het bevoegde parket. Het bevat in het bijzonder:

De datum, het uur en de juiste plaats van de feiten.
De materiële vaststellingen van de verbalisanten.
De volledige identiteit van de in het ongeval betrokken partijen en hun verklaringen.
De volledige identiteit van de getuigen en hun verklaringen.
De omstandigheden van het verkeersongeval (plaats, weersomstandigheden, enz.).

Jouw verhoor is van belang. Als dit niet ter plaatse kan gebeuren, zullen de vaststellende politieambtenaren al het mogelijke doen om je snel te verhoren. Wanneer je echter niet verhoord kan worden, bv. als gevolg van een opname in het ziekenhuis, wordt gevraagd contact op te nemen met de betrokken politiedienst om zodoende de procedure te versnellen.

Als je achteraf vaststelt dat je bepaalde elementen in je aanvankelijke verklaring vergeten bent, aarzel dan niet opnieuw contact met ons op te nemen, zodat deze kan worden vervolledigd. Bewaar het proces-verbaalnummer dat je werd medegedeeld. Dit nummer is belangrijk bij inlichtingen naderhand.

De gerechtsprocedure

Het parket zal je zaak in vooronderzoek nemen. Het kan beslissen een bijkomend onderzoek te voeren, zoals bijvoorbeeld het verhoor van een getuige, het opnieuw verhoren van een betrokken partij, het aanstellen van een deskundige, enz.

Zodra het dossier volledig is, zal het parket beslissen:

Hetzij de zaak te seponeren ( "klasseren zonder gevolg").
Hetzij de persoon te vervolgen die geacht wordt de verantwoordelijkheid van het ongeval te dragen ofwel door middel van een minnelijke schikking ofwel door middel van een dagvaarding voor de politierechtbank.

Vraag inlichtingen bij het parket en vraag dat men je op de hoogte houdt van de evolutie van je dossier. De uiteindelijke beslissing van het parket zal immers de vergoedingsprocedure met betrekking tot uw schade beïnvloeden.

Indien je het niet eens bent met de beslissing van het parket of de rechtbank, kan je in beroep gaan. Vraag inlichtingen bij uw verzekeraar of bij de Orde der advocaten van uw gerechtelijk arrondissement.

Rol van de gerechtsdeskundige

Bij een ernstig ongeval kan het parket een gerechtsdeskundige aanstellen, die de oorzaak van het ongeval moet nagaan. Het is uiterst belangrijk dat deze deskundige persoonlijk alle elementen daartoe kan vaststellen.

Dit verklaart onder andere het ter plaatse blijven van de slachtoffers (voor zover ze niet dringend gehospitaliseerd werden), alsook van de voertuigen op de oorspronkelijke plaats.

Gerechtsbijstand

Je kan je laten bijstaan door een advocaat naar keuze.

Als je een verzekering met "rechtsbijstand" onderschreven hebt, zal die de kosten van deze tussenkomst op zich nemen.

Je hebt misschien recht op kostenloze rechtsbijstand. Vraag inlichtingen bij uw verzekeringsmaatschappij of bij de Orde der Advocaten van uw gerechtelijk arrondissement.

Specifieke inlichtingen bij een zwaar of dodelijk verkeersongeval

Vanaf het ogenblik dat de identiteit van het slachtoffer en de plaats naar waar hij/zij zal worden getransporteerd bekend zijn, zal een contact tot stand worden gebracht tussen de politiedienst, het ziekenhuis en de familie.

Het parket kan een autopsie van het lichaam bevelen om de exacte doodsoorzaak vast te stellen. De familie kan zich hiertegen verzetten.

De beslissing over het stopzetten van de zorgen wordt genomen in functie van de klinische toestand van de patiënt. Op de plaats van het ongeval zal deze beslissing genomen worden door de dokter die ter plaatse werd geroepen. In het ziekenhuis is hiervoor de gezamenlijke beslissing vereist van drie onafhankelijke dokters, die de persoon hersendood verklaren.

Orgaanschenking

De wet van 13.6.86 "betreffende het wegnemen en transplanteren van organen", verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14.2.87, behandelt de orgaandonaties.

Deze wet omvat het volgende principe: "Degene die tijdens zijn/haar leven geen bezwaar heeft geuit tegen het doneren van zijn/haar organen, wordt geacht zijn/haar toestemming te hebben gegeven." Met andere woorden: "Degene die tijdens zijn/haar leven niets vermeld heeft over orgaandonatie, aanvaardt zulke donatie.

Op welke manier kan er uiting worden gegeven aan het verzet tegen het wegnemen van organen?* Akte laten nemen van zijn/haar weigering bij de gemeentelijke administratie van zijn/haar domicilie. * Deze weigering meedelen aan zijn/haar huisdokter, een naast familielid of op een andere wijze.

Indien er geen weigering werd geacteerd of kenbaar gemaakt, aanvaardt de wet dat de familie in eerste graad (ouders - kinderen - samenwoonenden onder hetzelfde dak) zich tegen het wegnemen van de organen verzetten.

Uitzondering: de familie kan zich niet tegen het wegnemen van organen verzetten indien het slachtoffer formeel heeft meegedeeld aan de gemeentelijke administratie van zijn/haar domicilie dat hij/zij orgaandonor wenst te zijn.

Indien het slachtoffer minderjarig is (minder dan 18 jaar), is het voldoende dat de vader of de moeder zich verzet opdat het wegnemen van de organen niet zou kunnen plaatsvinden. Wanneer het een adolescent betreft die, naar analogie met meerderjarigen, formeel uiting heeft gegeven van zijn/haar wens tot orgaandonatie, moet de wil van deze adolescent gerespecteerd worden.

Gespecialiseerde hulp

Indien u een persoonlijke follow-up wenst of indien u meer informatie wenst over deze materie, dan kan u inlichtingen bekomen bij:

  • De Algemene directie van het crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken), Hertogstraat 53 te 1000 Brussel - tel. : 02/506 47 11.
  • Een universitair ziekenhuis.
  • Het ziekenhuis waar u werd opgevangen.
  • De dienst slachtofferonthaal (justitiepaleis) van uw gerechtelijk arrondissement.
  • Het OCMW van uw gemeente.
  • Een politiedienst.
  • Een organisatie inzake slachtofferhulp zoals onder meer:

Verkeersslachtoffers vzw

Ontmijnersstraat 87 bus 2 - 8370 Blankenberge - Tel. 050/41 67 72 (9u - 12u) - http://www.verkeersslachtoffers.be

OVK vzw (Ouders van Verongelukte Kinderen)

Leon Theodorstraat 85 - 1090 Jette - Tél.: 02/427 75 00 - Fax : 02/427 75 01 - http://www.ovk.be

Deze organisaties zullen u in contact brengen met de lokale verantwoordelijken.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 363 71 71.