Uitvoeren van bewakingsactiviteiten in kader van het verenigingsregime

Omschrijving

Vele activiteiten in de stad worden georganiseerd door verenigingen. In dat kader rekenen ze op vaak hun effectieve leden of personen die een aanwijsbare band hebben met de vereniging. Voor sommige van die activiteiten is echter private bewaking nodig (vb. security op fuiven). Deze bewaking is echter aan een strenge wetgeving onderworpen, zie Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid .

De wetgever voorzag het "verenigingsregime ", waardoor leden van de organiserende vereniging of personen die een aanwijsbare band hebben met die vereniging, kunnen instaan voor bewakingsactiviteiten. Anderzijds kan de vereniging beroep doen op een door Binnenlandse Zaken vergunde bewakingsfirma. De combinatie van deze twee mogelijkheden is eventueel mogelijk..

Wettelijke Voorwaarden

Bewakingsactiviteiten kunnen slechts onder het verenigingsregime worden uitgeoefend indien voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

  • de organiserende vereniging beoogt geen winstoogmerk en streeft een ander doel na dan de organisatie of het faciliteren van evenementen
  • de bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend in het kader van een evenement of een occasionele dansgelegenheid
  • de personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van organiserende vereniging of hebben een effectieve en aanwijsbare band hebben met de organiserende vereniging
  • het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen en toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement of de occasionele dansgelegenheid
  • de personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch doen
  • ze mogen dit enkel onbezoldigd doen, ze kunnen geen vergoeding in natura noch fooien ontvangen
  • een toestemming van de burgemeester werd na advies van de Lokale Politie Aalst bekomen
  • de personen die voor de bewakingsactiviteiten worden ingezet moeten voldoen aan de persoonsvoorwaarden bedoeld in Artikel 61 van de wet op de private en bijzondere veiligheid met uitzondering van 4°, 7° en voor zover zij hun wettelijke hoofdverblijfplaats sinds ten minste drie jaar in België hebben.

De bewakingsactiviteiten uitgeoefend in het kader van het verenigingsregime kunnen enkel ten eigen behoeve worden uitgeoefend. Bijgevolg kan men via dit stelsel geen bewakingsdiensten aan derden aanbieden noch bewakingsactiviteiten voor derden uitoefenen.

Aanvragen

Hoe?

Door het invullen van bijgaand PDF-document. Mail daarna het ondertekend document terug naar pz.aalst.preventie@police.belgium.eu

Een kopie dient gelijktijdig overgemaakt te worden aan FOD Binnenlandse Zaken via het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be

Wanneer?

De aanvraag komt ten laatste 14 dagen voor de activiteit. Er moet immers heel wat heen en weer worden gecommuniceerd om de betrokken personen te screenen op onverenigbaarheden met de voorwaarden.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Aalst via het contactformulier of telefonisch via 053 73 27 27.