Controleactie tegen sociale dumping op vrachtwagenparkings in Oost-Vlaanderen brengt 59 inbreuken aan het licht

Politie- en inspectiediensten hebben vandaag, zondag 13 november, een grote controleactie tegen sociale dumping gehouden op vrachtwagenparkings in Kalken en Nazareth langs de E17. In totaal werden 129 vrachtwagens aan een controle onderworpen en 59 overtredingen vastgesteld. De controles, onder leiding van de Arbeidsauditeur en het Parket Oost-Vlaanderen, richtten zich vooral op het respecteren van de sociale wetgeving.

De Wegpolitie en Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Oost-Vlaanderen sloegen de handen in elkaar voor de organisatie van deze grootschalige controleactie in Kalken en Nazareth. Alle aanwezige vrachtwagens op deze parkings, 129 in totaal, werden grondig gecontroleerd. Dat gebeurde onder toeziend oog van het Arbeidsauditoraat en het Parket, en in samenwerking met heel wat partnerdiensten.

De focus van de controles lag op het respecteren van de sociale wetgeving: de arbeids- en leefomstandigheden van de chauffeurs, het respecteren van rij- en rusttijden, het loon en de reglementaire vergoedingen, de opbouw van rechten in de sociale zekerheid, ... Daarnaast gebeurden er ook controles op andere aspecten van het zwaar vervoer, bijvoorbeeld van de boorddocumenten en tachograaf.Uit eerdere controles, waaronder een actie in Zeebrugge eerder dit jaar, bleek al dat de nodige voorzieningen voor de chauffeurs lang niet altijd in orde zijn. Met deze actie willen politie, justitie en inspectiediensten de transportsector sensibiliseren en controleren in welke mate de geldende wetgeving wordt gerespecteerd. Bovendien helpt deze controle om concurrentievervalsing binnen de sector aan te pakken. Transportbedrijven die de wetgeving wél respecteren, mogen immers niet de dupe zijn van oneerlijke concurrentie door firma’s die het nalaten de nodige investeringen voor hun personeel te doen. 

 

Deelnemende diensten 

 

Wegpolitie en FGP werden op het terrein bijgestaan door de politiezones Meetjesland-Centrum, Ronse, Puyenbroeck, Wetteren-Laarne-Wichelen en Brussel-Hoofdstad/Elsene, het interventiekorps (CIK) van de Federale Politie Oost-Vlaanderen, de Douane, Civiele Bescherming, FOD Mobiliteit en de Dienst Vreemdelingenzaken. De sociale inspectiediensten (FOD WASO, de Rijksdienst Sociale Zekerheid, Toezicht Sociale Wetten, Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst en de Vlaamse Sociale Inspectie) werkten mee onder het concept van de MOTEM (Multidiciplinair OnderzoeksTeam), waarbij de Federale Gerechtelijke Politie en inspectiediensten gezamenlijk onderzoeken voeren.  

 

De European Labour Authority (ELA) bood ondersteuning, onder andere in de vorm van tolken die de communicatie met de chauffeurs faciliteerden. In het kader van de implementering van de nieuwe Europese regelgeving die sinds kort van kracht ging voor het internationaal wegtransport, en de nodige toelichting die daarover aan de chauffeurs werd gegeven, was deze ondersteuning een significante meerwaarde. Via ELA waren er ook delegaties van arbeids- en transportinspectiediensten uit Portugal en Roemenië aanwezig, om expertise te delen en te zien hoe de Belgische politie- en inspectiediensten bij dergelijke controles te werk gaan. Ook een aantal collega’s van de Nederlandse politie volgden de actie op het terrein. 

 

Resultaten 

 

Vrachtwagenbestuurders moeten op regelmatige basis een lange pauze van minstens 45 uur nemen, die zij niet aan boord van hun voertuig, maar wel thuis, op hotel of in een andere accommodatie moeten kunnen doorbrengen. In de praktijk blijkt dit echter zeer vaak niet voorzien. De chauffeurs brengen hun weekendrust dan noodgedwongen door in de cabine van hun voertuig, op parkings waar de nodige voorzieningen (voldoende sanitair, douches, keuken, comfortabele rustplaats, …) niet voor handen zijn. Tijdens de actie van vandaag werden uiteindelijk 12 inbreuken vastgesteld omtrent de wekelijkse rust van de chauffeurs. Voor al deze feiten werden processen-verbaal opgemaakt ten aanzien van de transportfirma’s. De werkgevers worden hiermee dus gewezen op hun verantwoordelijkheid. 

 

Vrachtwagens moeten minstens elke 8 weken terugkeren naar het land van vestiging van de firma. De chauffeurs moeten elke vier weken de kans krijgen om naar huis te gaan. Ook tegen deze regels worden in de praktijk vaak inbreuken vastgesteld. Transportbedrijven die in andere Europese landen gevestigd zijn en wiens voertuigen daar zijn ingeschreven, opereren zo weken of maanden aan een stuk enkel in het buitenland, zonder terug te keren naar het land van inschrijving. Tijdens de controles van vandaag werden 4 inbreuken vastgesteld tegen de terugkeerplicht van het voertuig en 2 tegen de terugkeerplicht van de bestuurder.

 

Ten slotte werden tijdens de actie ook een aantal andere inbreuken vastgesteld:

  • 19 inbreuken op de sociale wetgeving
  • 10 overtredingen op de rij- en rusttijden
  • 9 inbreuken met betrekking tot de tachograaf
  • 1 inbreuk met betrekking tot ladingzekering
  • 1 geval van dieselfraude
  • 1 bestuurder kon geen transportvergunning voorleggen

Dat maakt 59 inbreuken waarvan soms verschillende per vrachtwagen. In totaal werd voor 37.249 euro aan boetes uitgeschreven, meestal ten aanzien van het transportbedrijf (en dus niet van de chauffeur zelf). Waar nodig - bijvoorbeeld wat de inbreuken op de sociale wetgeving betreft - zal verder onderzoek worden opgestart door de Federale Gerechtelijke Politie en/of inspectiediensten.

Controle tegen sociale dumping door politie- en inspectiediensten in Kalken

 

Controle tegen sociale dumping door politie- en inspectiediensten in Kalken

 

Controle tegen sociale dumping door politie- en inspectiediensten in Kalken

 

Controle tegen sociale dumping door politie- en inspectiediensten in Kalken

Labels