Secretaris

De secretaris maakt de vergaderverslagen en bereidt de politieraad en het politiecollege voor.
Alle beslissingen van de politieraad en het politiecollege worden genotuleerd en mee ondertekend door de secretaris.