Moet ik aangifte doen van een bewakingscamera?

De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (camerawet) werd grondig gewijzigd door de wet van 21 maart 2018 en legt u, als bezitter van bewakingscamera's op om:

 1. uw bewakingscamera's aan te geven;
 2. een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden;
 3. een pictogram aan te brengen aan de ingang van de bewaakte plaats.

Welke camera's?

De Camerawet is van toepassing op de bewakingscamera's. Zij beoogt dus enkel de camera's die geplaatst en gebruikt worden voor toezicht op en bewaking van plaatsen, meer bepaald om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.

Wie moet dit toepassen?

 • De particulier die een camera plaatst om de ingang van zijn huis of de tuin rond zijn huis te bewaken;
 • De zaakvoerder van een winkel die een bewakingscamera plaatst om de etalage of de winkelrekken te bewaken;
 • De ondernemingen die camera's plaatsen om hun gebouwen te beschermen tegen diefstal, beschadiging, inbraak, …
 • gemeentelijke overheden die bewakingscamera's plaatsen en gebruiken op het grondgebied van de gemeente;
 • Enz.

Enige uitzondering: de natuurlijke persoon die aan de binnenkant van zijn privéwoning een bewakingscamera plaatst voor persoonlijke en huiselijke doeleinden. Camera's die gebruikt worden om een familiaal evenement te filmen, dienen bijvoorbeeld niet te worden aangegeven.

1. Uw bewakingscamera's aangeven

De aangiften dienen elektronisch ingediend te worden via de volgende link: www.aangiftecamera.be (de aangiften kunnen niet gebeuren op papier, noch op het politiecommissariaat).

Wanneer?

 • vóór de inwerkingstelling van uw bewakingscamera's
 • Indien u uw bewakingscamera's reeds had aangegeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, dan is een overgangsperiode van twee jaar voorzien (tot 25 mei 2020) om u de tijd te geven om uw aangifte opnieuw te doen op www.aangiftecamera.be
 • Uw aangifte moet jaarlijks gevalideerd worden en, indien nodig, geactualiseerd.

Hoe krijgt u toegang tot de toepassing?

 • door middel van uw elektronische identiteitskaart of itsme
 • met een burgertoken
 • met een unieke veiligheidscode via een mobiele app

Door wie?

 • Door de verwerkingsverantwoordelijke. Dit is de persoon die beslist heeft om camera's te plaatsten en die de doeleinden ervan bepaalt.
 • De installateurs van bewakingscamera's zijn niet verantwoordelijk voor de aangifte van hun klanten.

Wil u meer informatie over de aangifte? Raadpleeg dan de gebruikshandleiding op www.besafe.be (of hieronder in bijlage)

2. Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden

Er moet een register dat uw beeldverwerkingen beschrijft ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de politiediensten

Wanneer?

Vanaf de inwerkingstelling van uw bewakingscamera's

Hoe?

Door de verwerkingsverantwoordelijke. Dit is de persoon die beslist heeft om camera's te plaatsen en die de doeleinden ervan bepaalt.

Waarom?

Wanneer de Gegevensbeschermingsautoriteit dit vraagt, moet het register haar ter beschikking worden gesteld. De politiediensten kunnen eveneens vragen om toegang te hebben tot dit register.

Wat moet het register omvatten?

 1. de naam en de contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking;
 2. de wettelijke basis voor de verwerking: Het betreft de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's.
 3. de vermelding van het type plaats: Niet-besloten plaats of besloten plaats(al dan niet toegankelijk voor het publiek) + adres;
 4. de technisch beschrijving van de bewakingscamera's en, indien het gaat om vaste bewakingscamera's, hun locatie, in voorkomend geval aangegeven op een plan:
 5. indien het gaat om tijdelijke of mobiele bewakingscamera's, de beschrijving van de zones die door deze bewakingscamera's worden bewaakt en de gebruiksperiodes;
 6. de informatiewijze met betrekking tot de verwerking;
 7. de plaats voor het verwerken van de beelden.
 8. het feit dat het bekijken in real time al dan niet wordt georganiseerd en in voorkomend geval, de manier waarop dat wordt georganiseerd;
 9. een beschrijving van de categorieën van betrokkenen (gefilmde personen) en van de categorieën van persoonsgegevens (voornamelijk beelden);
 10. de categorieën van ontvangers van persoonsgegevens, onder meer ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 11. de bewaartermijn van de gegevens (maximum één maand)
 12. een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen bedoeld in artikel 32, paragraaf 1, van de GDPR, waaronder de beveiligingsmaatregelen die worden genomen om de toegang te verhinderen door niet-gemachtigde personen en deze die worden genomen in het kader van de mededeling van gegevens aan derden.
 13. wanneer het gaat over de camerabewaking van een niet-besloten plaats of van bewakingscamera's gericht op de perimeter van een besloten plaats conform artikel 8/2 van de wet van 21 maart 2007, bevat het register eveneens, in voorkomend geval, het positief advies van de bevoegde gemeenteraad.

Deze informatie moet steeds up-to-date zijn, dit wil zeggen dat de gegevens die erin opgenomen zijn, steeds juist moeten zijn.

3. Het pictogram

U moet een picogram aanbrengen aan de ingang van de bewaakte plaats. Aan de hand van dit pictogram worden de betrokken personen geïnformeerd dat zij worden gefilmd.

Wanneer?

Vanaf de inwerkingstelling van uw bewakingscamera's

Welk materiaal en welke afmetingen?

 1. Voor het publiek toegankelijke besloten plaats, waarvan de toegang niet wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk (bijvoorbeeld: grote open parking): 0,60 x 0,40 m - aluminiumplaat van minstens 1,5 mm dikte
 2. Voor het publiek toegankelijke besloten plaats, waarvan de toegang wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk (bijv.: gebouw): 0,60 x 0,40 m of A4 of 0,15 x 0,10 - aluminiumplaat van minstens 1,5 mm dikte of geplastificeerde sticker
 3. Niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats: 0,60 x 0,40 m of A4 of 0,15 x 0,10 - aluminiumplaat van minstens 1,5 mm dikte of geplastificeerde sticker

Welke vermeldingen?

 1. "Camerabewaking - Wet van 21 maart 2007";
 2. de naam van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, en in voorkomend geval, van zijn/haar vertegenwoordiger bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de GDPR kunnen uitoefenen;
 3. het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres of het telefoonnummer waarop de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden.
 4. in voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO);
 5. in voorkomend geval, de website van de verantwoordelijke voor de verwerking waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera's kunnen raadplegen.

Meer weten?

In het cameradossier op www.besafe.be vindt u:

 • de hele wetgeving ter zake;
 • de gebruikshandleiding van de aangifte van de bewakingscamera's;
 • gedetailleerde uitleg over de camerawet, waaronder de aangifte, het register en het pictogram;
 • de antwoorden op de meest frequente vragen in de "FAQ"-rubriek.

U heeft hulp nodig om uw aangifte in te dienen? Neem contact op met de camerahelpdesk van maandag tot vrijdag, tussen 9 en 17u:

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 363 71 71.