Politiecollege

Samenstelling

Volgens artikel 23 WGP wordt het Politiecollege gevormd door de twee burgemeesters van de gemeentes die behoren tot de politiezone (meergemeentepolitiezone). Concreet bestaat het Politiecollege uit mevrouw Veerle Baeyens, burgemeester te Haaltert en de heer Jo Fonck, burgemeester te Denderleeuw.

Het voorzitterschap van het Politiecollege gebeurt alternerend. Tijdens de even jaartallen is de burgemeester van Denderleeuw voorzitter en tijdens de oneven jaartallen de burgemeester van Haaltert.De korpschef, Hoofcommissaris Angelo Pavoncelli, is belast met de voorbereiding van de zaken die aan het Politiecollege worden voorgelegd en woont de vergaderingen bij.Mevrouw Michelle Bosman, secretaris van de politieraad, is eveneens aangesteld als secretaris van het Politiecollege. Zij stelt de notulen van dit Politiecollege op. De voorzitter en de secretaris ondertekenen de notulen.Op vraag van het Politiecollege kunnen experts in bepaalde domeinen worden uitgenodigd op het Politiecollege (vb. bijzonder rekenplichtige, beleidsmedewerker, officieren,...)

De vergaderingen

In de politiezone komt het Politiecollege in principe om de 3 weken samen. De zittingen gaan door op het bureel van de korpschef op het hoofdcommissariaat en zijn niet openbaar.

De bevoegdheden

De opdrachten van het Politiecollege betreffen de organisatie en het dagelijkse beheer van de politiezone.

In een meergemeentezone oefent het Politiecollege dezelfde bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van het politiekorps uit, die in een ééngemeentezone toekomen aan de burgemeester en het college van burgemeester en schepenen.