Opdrachtverklaring

Het ambt van de korpschef is een mandaatfunctie. Het mandaat wordt bekleed voor een periode van vijf jaar en is hernieuwbaar, eveneens voor een periode van vijf jaar.

Onder het gezag van het politiecollege en de politieraad staat de korpschef in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken en middelen binnen het korps en de uitvoering van het beheer, met inbegrip van de toepassing van de werkings- en organsatienormen.

Hij is tevens verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het zonaal veiligheidsplan en zijn actieplannen zoals het door de Zonale Veiligheidsraad werd uitgetekend.

Hij implementeert zijn visie over het korps, waardoor hij de zone in samenspraak met een doorsnede van de organisatie zijn doelstellingen laat overbrengen. Op dezelfde wijze concretiseert hij de hem wettelijke toevertrouwde opdrachten volgens het waardepatroon ontwikkeld in diezelfde groep.

Hij geeft zijn personeelsleden de nodige middelen en methodes om zich verder te ontwikkelen in hun job op gebied van sociale en communicatieve vaardigheden.

Hij maakt zijn mensen betrokken bekwaam in de bestuurlijke en gerechtelijke opdrachten welke hem worden toevertrouwd. Hij geeft rekenschap van zijn verantwoordelijkheden met het oog op het goede beheer van zijn korps aan het politiecollege en de politieraad.

Hij stuurt en actualiseert zijn beleid in samenspraak met alle betrokken partners, waarbij hij rekening houdt met elke individuele verzuchting gestoeld op concrete gegevens.

De korpschef bereidt tevens de zaken voor die aan de politieraad en het politiecollege dienen voorgelegd te worden. Dit gebeurt eveneens met de zaken die aan de zonale veiligheidsraad en aan het basisoverlegcomité met de syndicaten voorgelegd worden.

Hij structureert zijn organisatie op die wijze waardoor er overleg en uitwisseling van informatie mogelijk zijn van onder naar boven over alle zuilen heen van zijn politiezone.