Politieraad

Zowel de Politieraad als het Politiecollege zijn nieuwe beleidsorganen die naar aanleiding van de politiehervorming in het leven zijn geroepen.

Wie zetelt in de politieraad?

Het aantal politieraadsleden wordt bepaald op basis van het totale bevolkingsaantal van de twee gemeenten die behoren tot de zone.

Onze politiezone telt ongeveer 36.000 inwoners. Bijgevolg zetelen er in de politieraad van de zone Denderleeuw/Haaltert 19 leden. Al deze leden zijn gemeenteraadsleden van de twee gemeentes.

De leden zijn proportioneel verdeeld : er zijn 10 politieraadsleden uit Denderleeuw en 9 uit Haaltert. (inclusief de burgemeesters die van rechtswege lid zijn van de politieraad).

De korpschef woont de vergaderingen van de Politieraad bij. Mevrouw Michelle Bosman is aangesteld als secretaris van de Politieraad. Zij is verantwoordelijk voor het opstellen en overschrijven van de notulen.

De vergaderingen

Er gaan jaarlijks ongeveer 4 à 5 politieraden door in de politiezone. De zittingen vinden telkens plaats, jaarlijks alternerend, in de raadzalen van één van de twee gemeentes, om 19u.

De vergaderingen zijn openbaar, met uitzondering van de geheime zitting. Iedereen is welkom.

De voorzitter van het Politiecollege zit de vergaderingen van de Politieraad voor.

De agenda

De agenda van de Politieraad wordt vastgelegd in het Politiecollege.

In beide gemeentehuizen wordt de agenda van de Politieraad zeven vrije dagen op voorhand uitgehangen of aangeplakt.

De politieraadsleden en de korpschef ontvangen zeven vrije dagen op voorhand volgende documenten naar aanleiding van een zitting:

  • de agenda van de zitting van de eerstvolgende Politieraad
  • documenten ter verduidelijking van de diverse agendapunten
  • de notulen van de vorige zitting

De verslagen

De notulen van de politieraad worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Het wordt telkens ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende zitting van de Politieraad.

Een beknopte lijst met de aangelegenheden die besproken werden in de zitting van de Politieraad wordt gedurende tien dagen aangeplakt aan de gemeentehuizen van de zone.

De bevoegdheden van de Politieraad en de te bespreken punten

Krachtens art. 11 WGP heeft de Politieraad dezelfde bevoegdheden als de gemeenteraad in een ééngemeentezone t.o.v. de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps. Dit behelst vooral de vaststelling van de begroting en de rekeningen, belangrijke investeringsdossiers en de aanwerving, benoeming en ontslag van de personeelsleden.De praktische organisatie van de raadszittingen werd vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

De Politieraad is niet bevoegd voor het uitvaardigen van politieverordeningen. Dit blijft een bevoegdheid van de respectievelijke gemeenteraden.