Het Schengeninformatiesysteem (SIS)

De Geïntegreerde Politie verwerkt de gegevens van burgers door middel van het Schengeninformatiesysteem (SIS), een Europese databank voor het signaleren van entiteiten.

Wat is het SIS?

Het SIS is een databank waarin de Schengenlanden (22 EU-lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) en 3 EU-lidstaten die geen Schengenland zijn (Bulgarije, Kroatië en Roemenië) personen en voorwerpen opnemen in de vorm van signaleringen. Tot eind 2020 heeft ook het Verenigd Koninkrijk nog toegang tot het SIS, in het kader van de overgangsperiode na de brexit, ook al is het land formeel gezien geen EU-lidstaat meer en is het ook geen Schengenland.

Het SIS heeft tot doel een hoog niveau van veiligheid te garanderen in een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie, onder meer door handhaving van de openbare orde en veiligheid en vrijwaring van de veiligheid op het grondgebied van de lidstaten.

De rechtsbasis van het SIS wordt gevormd door drie verschillende EU-instrumenten:

 • Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II);
 • Verordening (EG) Nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II);
 • Verordening (EG) Nr. 1986/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen.

Wie of wat kan gesignaleerd worden in het SIS?

Een signalering is een opname van een persoon of voorwerp in de databank met als oogpunt het nemen van maatregelen jegens die persoon of dat voorwerp door de andere landen die toegang hebben tot het SIS. Het SIS bevat aldus:

 1. identificatiegegevens van de persoon of het voorwerp, om deze bij een controle te kunnen identificeren;
 2. gegevens over de maatregel die jegens die persoon of dat voorwerp genomen moet worden.

Alle personen kunnen potentieel worden opgenomen in het SIS, zonder onderscheid in nationaliteit, dus zowel burgers van de deelnemende landen als burgers van andere landen en staatlozen.

De voorwerpen die in het SIS kunnen worden opgenomen zijn:

 • voertuigen;
 • vaartuigen;
 • luchtvaartuigen;
 • containers;
 • aanhangers;
 • vuurwapens;
 • gestolen, verduisterde of anderszins vermiste blanco officiële documenten;
 • gestolen, verduisterde, anderszins vermiste of ongeldig gemaakte, op naam gestelde identiteitspapieren zoals paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen, verblijfstitels en reisdocumenten;
 • gestolen, verduisterde of anderszins vermiste of ongeldig gemaakte voertuigregistratiebewijzen en voertuigkentekenplaten;
 • bankbiljetten (geregistreerde biljetten);
 • gestolen, verduisterde of anderszins vermiste of ongeldig gemaakte waardepapieren en betaalmiddelen zoals cheques, creditcards, obligaties, effecten en aandelen.

Welke maatregelen kunnen worden getroffen ten opzichte van gesignaleerde entiteiten?

De volgende maatregelen kunnen getroffen worden jegens personen op basis van een signalering:

 • aanhouding ten behoeve van overlevering;
 • gerichte controle;
 • onopvallende controle;
 • lokalisatie van personen gezocht met het oog op een gerechtelijke procedure
 • weigering van toegang tot of verblijf op het grondgebied van de Schengenlanden (enkel voor onderdanen van derde landen);
 • lokaliseren of weerhouden (inclusief repatriëren en/of beschermingsmaatregelen nemen) van vermiste of ontvoerde personen.

De volgende maatregelen kunnen getroffen worden jegens voorwerpen op basis van een signalering:

 • inbeslagneming;
 • gerichte controle;
 • onopvallende controle.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens in het SIS?

Iedere burger heeft het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die over hem werden opgenomen in het SIS.

Daarnaast heeft elke burger het recht om gegevens die over hem werden opgenomen in het SIS te laten verbeteren als die onjuist zijn, of te laten verwijderen als deze onrechtmatig in het SIS werden opgenomen.

Hoe oefen ik mijn rechten met betrekking tot mijn gegevens in het SIS uit?

Indien uw verzoek betrekking heeft op een signalering tot weigering van toegang tot of verblijf op het grondgebied van de Schengenlanden, dan dient u zich rechtstreeks te wenden tot de instantie die het verbod op toegang tot of verblijf op het grondgebied van de Schengenlanden heeft uitgevaardigd. Bij deze instantie kan u uw rechten rechtstreeks uitoefenen.

Indien uw verzoek een ander type van signalering betreft, kan u zich niet rechtstreeks wenden tot de Federale Politie of tot een lokale politiezone. U kan uw rechten slechts op een onrechtstreekse manier uitoefenen via het Controleorgaan op de politionele informatie (COC). Deze onafhankelijke instantie is belast met de controle op de politionele informatiehuishouding, en zal voor u nagaan of uw gegevens werden opgenomen in het SIS, of deze correct zijn en of ze rechtmatig verwerkt werden. Indien het Controleorgaan vaststelt dat uw gegevens onrechtmatig werden opgenomen in het SIS, zal het de politiediensten verplichten deze te verwijderen, en als het vaststelt dat er onjuiste gegevens over u in het SIS opgenomen werden, zal het de politiediensten verplichten deze aan te passen.

Let op: het Controleorgaan zal u slechts antwoorden dat de nodige verificaties werden verricht, en niet of er over u gegevens in het SIS werden opgenomen, of dit rechtmatig was, en of deze gegevens juist waren!

U kan hiervoor surfen naar de website www.controleorgaan.be/nl/burgers/onrechtstreekse-toegang-aanvragen, waar u een formulier vindt om uw rechten uit te oefenen. Gelieve daarbij duidelijk te vermelden dat het om de gegevens gaat die eventueel over u werden opgenomen in het SIS.

English information about the Shengen Information System can be found in this FAQ

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier.