De plaats van de voetganger

De plaats van de voetganger is in het verkeer vaak een discussie of een frustratie van sommige weggebruikers. Wat zegt de wetgever over de plaats van de voetganger in het verkeer?

Hiervoor raadplegen we Art 42 van de wegcode:

Basisregel:

De voetgangers moeten de trottoirs, de delen van de openbare weg voor hen voorbehouden door het verkeersbord D9 of D10, of de begaanbare verhoogde bermen volgen en, zo er geen zijn, de begaanbare gelijkgrondse bermen.

Zijn er geen begaanbare trottoirs of bermen, dan mogen de voetgangers de andere gedeelten van de openbare weg volgen.

Wat met een voetganger op het fietspad?

Wanneer de voetgangers het fietspad volgen, moeten zij voorrang verlenen aan de fietsers en bromfietsers.

Wat als de voetganger over de rijbaan gaat?

Wanneer de voetgangers de rijbaan volgen, moeten zij zich zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan houden en behoudens bijzondere omstandigheden links in de door hen gevolgde richting gaan.

De personen die een fiets, een tweewielig gemotoriseerd rijwiel of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden, moeten evenwel rechts in de door hen gevolgde richting gaan.

Wat als voetgangers in groep zijn?

Stoeten, processies en voetgangers in groep vergezeld van een leider, mogen de rijbaan volgen; in dat geval moeten zij rechts gaan.

Groepen voetgangers van minimum vijf personen, vergezeld van een leider, mogen evenwel ook de linkerkant van de rijbaan volgen. In dat geval moeten zij achter elkaar lopen.

Onder een “groep” moet verstaan worden: een geheel van personen met gemeenschappelijke kenmerken (kinderen, bejaarden, wandelaars, personen met een handicap of desgevallend gemengde groepen) die een samenhangend geheel vormen van meerdere personen (twee personen vormen geen groep).

Een “leider” is een persoon die toezicht uitoefent op de groep, die leden van de groep beveelt of aanwijzingen kan geven zoals een leerkracht bij een groep kinderen of scholieren, de leid(st)er bij een jeugdbeweging, het hoofd van de fanfare, de monitor bij een vakantiekolonie of al wie de facto aan de groep leiding geeft zonder dat hij een officiële of andere functie uitoefent.

Verlichting of niet?

Afdelingen van militaire kolonnes bestaande uit een op mars zijnde troep, stoeten, groepen in rijen vergezeld van een leider. Wanneer zij de rijbaan volgen: - vooraan links, een wit of geel licht / achteraan links, een rood licht.

Een licht van dezelfde kleur mag rechts gedragen worden. De flanken van die formaties moeten, indien zulks wegens hun lengte vereist is, door één of meer witte of gele lichten worden gesignaleerd, die in alle richtingen moeten zichtbaar zijn.

Hoe moet een voetganger oversteken?

De voetgangers moeten de rijbaan haaks op haar aslijn oversteken; zij mogen er, zonder dat het nodig is, noch slenteren, noch blijven staan.

Wanneer er op minder dan ongeveer 20 meter afstand een oversteekplaats voor voetgangers is, moeten de voetgangers deze oversteekplaats gebruiken.

De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren op een trottoir dat de rijbaan oversteekt.

Op de plaatsen waar tweekleurige voetgangerslichten zijn aangebracht mogen de voetgangers zich niet op de rijbaan begeven zolang de lichten hen dat niet toelaten.

Op de plaatsen waar het verkeer geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten zonder tweekleurige voetgangerslichten mogen de voetgangers zich slechts op de rijbaan begeven met inachtneming van de bevelen van de bevoegde personen of van de aanduidingen van de verkeerslichten.

Op de plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd persoon, noch door verkeerslichten geregeld wordt, mogen de voetgangers zich slechts voorzichtig op de rijbaan begeven en met inachtneming van de naderende voertuigen.

Fluohesje of niet?

Niet verplicht door de wetgever maar zeker aangeraden tijdens een wandeling of fietstocht is het dragen van een fluohesje of retro-reflecterende kledij. 

Voldoende zichtbaar zijn verhoogt nu eenmaal de verkeersveiligheid !!

                                    

*

 

Labels