Cameratoezicht door Politie Gent

De politiezone Gent ziet het inzetten van camera’s als een deel van een breder pakket aan maatregelen. Het is een hulpmiddel in de strijd tegen criminaliteit en overlast (vb. sluikstorten), maar ook een noodzaak voor het optimaal beheer van evenementen en incidenten.

cameratoezicht

Camera’s (met bijvoorbeeld ANPR-technologie) hebben bovendien een positieve invloed op de verkeersveiligheid en het verkeersgedrag.

Onder meer met camera’s in het straatbeeld neer te zetten, komen we samen met de burger tot oplossingen voor lokale problemen die een bron van onveiligheid vormen voor de leefbaarheid van de stad.

Met behulp van deze camera's zoekt de politie verdachte situaties of kan ze alert reageren op misdrijven. Camerabeelden laten de politiediensten toe om incidenten goed in te schatten en de ploegen op terrein direct aan te sturen met het oog op snellere en adequatere interventies.

Wetgeving

De wet op het politieambt (WPA) voorziet dat politiediensten camera’s kunnen gebruiken in het kader van hun opdrachten. Het basisprincipe is steeds gebruik op zichtbare wijze, d.w.z. niet heimelijk. De politiezone Gent mag op het openbaar domein zichtbaar camera's plaatsen en gebruiken na de voorafgaande toestemming van de gemeenteraad.

Dit is van toepassing voor elke nieuwe locatie of gebruik van nieuw type camera.

Camera’s die eigendom zijn de stad (of gemeente) en camera’s van burgers of bedrijven worden wel nog geregeld door de camerawet.

Vast cameratoezicht

Naast de tijdelijke vaste en de mobiele camera’s beschikt Politiezone Gent ook over een aantal (permanente) vaste camera’s in de publieke ruimte. Er hangen camera’s aan de Zuid en de Overpoort. 

In alle discretie

Enkel politiemedewerkers mogen de camerabeelden bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte procedures (technisch en organisatorisch). Daarnaast hebben zij ook een discretieplicht, wat betekent dat ze deze informatie niet (onrechtmatig) mogen delen met anderen.

Waarschuwingsborden

Het begin van een cameragebied wordt telkens aangeduid met een bord. Zo weet je altijd wanneer je een zone met camerabewaking betreedt. 

cameratoezicht


De verschillende cameratypes

Vaste camera’s: De politiezone Gent beschikt over vaste camera’s op niet-besloten plaatsen (Overpoort, Zuidbuurt), voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen en voor het publiek niet toegankelijke besloten plaatsen. 

Tijdelijke vaste camera’s: De politiezone Gent zet camera’s in die voor een beperkte tijd op een welbepaalde plaats worden opgesteld in functie van een bepaald veiligheids- of leefbaarheidsprobleem.

Vaste ANPR-camera’s: De politiezone Gent maakt gebruik van een netwerk van camera’s waarmee de politie automatisch nummerplaten kan herkennen. Hiermee wordt bijgedragen aan de (verkeers)veiligheid in onze stad en kan er kort op de bal worden gespeeld om daders van zware feiten en verkeersmisdrijven vlug(ger) te onderscheppen.

Mobiele ANPR-camera’s: De politiezone Gent beschikt over een aantal voertuigen met ANPR-camera’s. Deze worden ingezet voor specifieke doelstellingen zoals het opsporen van geseinde voertuigen, het opsporen van niet-verzekerde voertuigen, direct optreden bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf waar sprake is van zwaar gewonden of dodelijke afloop, direct optreden bij ernstige criminele feiten waar de dader(s) de vlucht namen met een voertuig.

Bodycams: Het gebruik van de bodycam door de politiezone Gent wordt proportioneel en subsidiair ingezet voor zowel de burgers als het personeelslid zelf en heeft als finale doelstelling de spiraal van geweld te stoppen en eventuele bewijslast ter bestraffing toe te laten.

Drones: De politiezone Gent heeft de principiële toestemming gekregen voor inzet van drones als mobiele camera' s op het grondgebied van de politiezone.

Camera’s op de sites of commissariaten: Binnen onze gebouwen en op onze sites zijn er verschillende bewakingscamera’s aanwezig. In de eerste plaats zijn deze om de veiligheid in en rond onze gebouwen te verhogen en aansluitend de veiligheid van onze personeelsleden te bevorderen.

Recht op inzage camerabeelden

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) voorziet de mogelijkheid tot inzage van camerabeelden. Je kan dergelijke vraag overmaken via ons ‘contactformulier'.

Elke aanvraag wordt voorafgaandelijk geëvalueerd door de Data Protection Officer van de politiezone Gent. Dit gebeurt op basis van een aantal criteria:

1/ Het beheer van de beelden moet in handen zijn van de politiezone Gent;

2/ Het moet gaan om camerabeelden waarop jijzelf te zien bent. Voorafgaandelijk aan de evaluatie (en op het ogenblik van inzage) moet je het bewijs van je identiteit kunnen leveren;

3/ De beelden mogen geen deel uitmaken van een politioneel (gerechtelijk) onderzoek;

Indien je zelf slachtoffer zou zijn van strafrechtelijke feiten en de feiten werden (mogelijks) op camera geregistreerd, dan kan je dit vermelden op het ogenblik van je aangifte.

4/ De beelden worden maximaal 30 dagen bewaard.

5/ Je moet via een onderbouwde argumentatie kunnen aantonen waarom je de beelden wenst te consulteren. Je aanvraag moet daarnaast ook voldoende gedetailleerde info bevatten opdat de betrokken beelden precies kunnen gelokaliseerd worden.

Indien je aanvraag positief word geëvalueerd, dan wordt een inzagemoment voorzien. In geen enkel geval wordt een kopie van de beelden ter beschikking gesteld. 

Vragen?

Indien je algemene vragen hebt over het cameratoezicht van politie en zijn doeleinden, kan je ditzelfde contactformulier invullen. 

Aangiftesysteem voor eigen camerabewaking

Gebruik je een eigen camerabewakingssysteem aan de ingang van je woning, handelszaak of industriële site? Sinds 25 mei 2018 moet je rekening houden met de nieuwe camerawet. Die bepaalt dat je het gebruik van deze camera's voortaan moet meedelen aan de politiediensten  via www.aangiftecamera.be

Meer informatie hierover vind je via deze link.