Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025

Het zonaal veiligheidsplan is een meerjarig plan waarin de prioriteiten van een politiezone vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de Zonale Veiligheidsraad.

logo ZVP_PZ Gent

Zonaal Veiligheidsplan, een vaag begrip?

Een Zonaal Veiligheidsplan is een beleidsdocument van een politiezone waarin de korpsprioriteiten staan voor een periode van 6 jaar. Elke politiezone is wettelijk verplicht om een Zonaal Veiligheidsplan op te stellen.

De Zonale Veiligheidsraad is bevoegd voor het voorbereiden, het opvolgen en het evalueren van het Zonaal Veiligheidsplan, hierbij geholpen door de korpschef en zijn beleidsmedewerkers. De Zonale Veiligheidsraad is een overlegorgaan dat samengesteld is uit de burgemeester, de procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie.

Ons plan, onze keuze?

Bij het voorbereiden en opstellen van ons Zonaal Veiligheidsplan moeten we rekening houden met andere veiligheidsplannen, zoals het overkoepelend federaal veiligheidsbeleid dat uitgewerkt wordt door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, het Nationaal Veiligheidsplan van de federale politie, het veiligheidsluik uit het bestuurlijk beleidsplan van de burgemeester en het gerechtelijk beleidsplan van de procureur des Konings.

We moeten ook rekening houden met de maatschappelijke complexiteiten in de stad Gent om veiligheidsproblemen zo breed mogelijk aan te pakken.

Welke doelstellingen staan er in ons plan?

Ons Zonaal Veiligheidsplan grijpt in de eerste plaats terug naar de missie, visie en waarden van het Gentse politiekorps. Daarnaast moeten we de basispolitiezorg en onze dienstverlening aan de bevolking blijven garanderen.

Bijkomend worden de veiligheidsprioriteiten bepaald op basis van:

 • geregistreerde cijfers van criminaliteit en verkeer in onze stad
 • van de verwachtingen en noden van onze overheden en van de bewoners
 • en van de knowhow en expertise van onze eigen politiemensen.

Niet elk veiligheids- of overlastprobleem is overal in Gent even sterk aanwezig. Politie, stad en parket zijn alert en stemmen hun aanpak af op de noden van elke buurt.

Politiezone Gent werkt tot eind 2025 rond verschillende thema's. In het ZVP 2020-2025 zijn er een aantal opvallende nieuwe prioriteiten zoals internetfraude en -afpersing, nummerplaatherkenning, veelplegers in het verkeer, omgaan met verwarde personen, bereikbaarheid en bekendheid van de wijkpolitie en burgerparticipatie, interne operationele verwerking en ondersteuning inzake ICT en camera-beelden, en intern verhogen van de weerbaarheid van politiemedewerkers.

Een volledig overzicht vind je hier: 

 • Bestuurlijke handhaving
 • Eigendomscriminaliteit
  • Fietsdiefstallen
 • Omgaan met Jeugd
  • straatcontact
 • Cybercrime
  • Internetfraude en afpersing
 • Overlast
  • O-team en vernieuwing aanpak sluikstorten
  • Bedelarij
  • Hardnekkige buurtgebonden overlastproblemen
  • Overpoort
 • Veilig Verkeer
  • Samenleven in het Verkeer (fiets, voetganger, auto)
  • Datagericht handhaven in het verkeer
  • Veelplegers in het Verkeer
 • Omgaan met specifieke slachtoffergroepen
  • Intrafamiliaal geweld en stalking alarm
  • Mobiel zorgteam slachtoffers
  • Politioneel omgaan met verwarde personen
 • Gewelddadig radicalisme 
 • Risiconetwerken
 • Politioneel versterken van de groeiende positieve  dynamiek van de inwoners van diverse Gentse buurten
 • Optimale organisatie en processen
  • Bereikbaarheid en bekendheid van de Wijkdienst (onthaal op afspraak, opendeur,...)
  • Nabije politie en burgerparticipatie (nieuwe media)
  • Informatiehuis
  • Interventiebeleid
  • Nummerplaatherkenning
  • Operationele verwerking van camerabeelden
  • Operationele ondersteuning informatica
  • Gerichte politieaanwezigheid op strategische punten en assen
  • Diversiteit
  • Moderne politiehuizen
  • Korpsbrede magazijnfunctie 
  • (eind)Loopbaan en inzetbaarheid (EI-project)
  • Persoonlijke weerbaarheid
  • Versterken korpswaarden
  • Versterken rol van leidinggevenden
 • Fenomenen
  • Geweld op straat
  • Wapens
  • Gendercrime en haatmisdrijven
  • First offenders
  • Spijbelen
  • Steaming
  • Diefstal in woning
  • gauw- en winkeldiefstallen
  • kraakproblematiek
  • fraude identiteit
  • fraude boorddocumenten
  • Domiciliefraude
  • drugs
  • mensenhandel, prostitutie en schijnhuwelijken
  • verdwijningen
  • zeden
  • autocriminaliteit
  • parkeeroverlast
  • bewaking en beveiliging
 • Predictive profiling
 • digitalisering werkprocessen
 • recherchemanagement
 • risicobeheer
 • GPP – welzijn, gezondheid en veiligheid

Download