Opdrachtbrief korpschef

Diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten voorzien dat het mandaat van de korpschef wordt uitgeoefend in overeenstemming met de opdrachtbrief waarin de te bereiken doelstellingen van het mandaat zijn vervat. De opdrachtbrief is in overeenstemming met het nationaal en het zonaal veiligheidsplan. De opdrachtbrief omvat specifieke accenten en aandachtspunten waaraan de korpschef - vanuit zijn leiderschap - daadkrachtig aandacht wil besteden en is opgebouwd aan de hand  van 7 ‘kernafspraken’.

 Ik doe dit op basis van visie en inzichten die er moeten voor waken dat de Gentse Politie ook de volgende jaren haar sterke meerwaarde voor de veiligheid en leefbaarheid van Gent behoudt en versterkt en blijft genieten van het vertrouwen van de Gentse inwoners. Politiezone Gent wil hierbij blijvend (h)erkend worden als een betrouwbare en verantwoordelijke dienstverlener die streeft naar een efficiënte, effectieve, ethische en kwaliteitsvolle werking.” (citaat F. Rasschaert)

Politie is een organisatie die werkt in een snel veranderende context. De samenleving verandert, de technische mogelijkheden veranderen en de denkbeelden over goed burgerschap en samenleven, en over de mogelijke rol van politie daarbij, veranderen …Voor politie is het nodig om, zinvol rekening houdend met deze veranderingen, de focus te behouden op het soort politie waar we voor staan.

Binnen de organisatie die we zijn en willen zijn, staan mensen centraal. Die mensen zijn zowel onze Gentse burgers, onze eigen medewerkers en onze partners.

Voor de Gentenaar blijven we een brede veiligheidszorg garanderen vanuit ons model van “nabije politie”. Voor onze eigen medewerk(st)ers zetten we in op een flexibele, wendbare organisatie waar mensen een vakbekwame professional kunnen zijn met ruime autonomie, geschikte en voldoende middelen en een goede work-life-balance. Voor onze partners zetten we in op een verantwoord partnerschap.

De opdrachtbrief van de korpschef vind je hieronder in de bijlage: