Korpschef Jürgen Dhaene

Korpschef Jürgen Dhaene

Het politiekorps staat onder leiding van de korpschef, eerste hoofdcommissaris van politie Jürgen Dhaene. Sinds 01/01/2016 is hij aangesteld door de koning als korpschef van de Politiezone Aalst voor een periode van 5 jaar. Zijn mandaat werd ondertussen verlengd. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meer bepaald, voor de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan. Hij staat ook in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps.

De korpschef wil enerzijds de goede praktijken bewaren en versterken, maar anderzijds ook de nodige initiatieven nemen om nog meer door te groeien naar een moderne overheidsorganisatie die de enorme uitdagingen van onze maatschappij enthousiast aanpakt en al haar werkprocessen zo optimaal mogelijk organiseert. Aan de hand van een aantal fundamenten en kernpunten maakt de korpschef duidelijk waar we de komende jaren als organisatie zullen aan werken. 

Je kan de korpschef bereiken via PZ.Aalst.Korpschef@police.belgium.eu of via 053/85.51.50.