Een geslaagde conferentie over coming-out

Op 10 oktober vond de algemene vergadering van de vzw  Rainbow Cops Belgium LGBTQI+ Police plaats. In de marge hiervan werd een seminarie over coming-out bij de politie gehouden. Dit leidde tot talrijke uitwisselingen en enkele verbintenissen.  

RainbowCops

Ken je de vzw Rainbow Cops Belgium LGBTQI+ Police? De vereniging wil binnen de Geïntegreerde Politie informeren, opleiden, oriënteren en sensibiliseren over de LGBTQI+-thematiek (afkorting die staat voor lesbian, gay, bisexual, trans, queer*, intersex, n.v.d.r.). Het doel is om respect te bevorderen, discriminerend gedrag op te sporen maar ook potentiële slachtoffers te helpen.  "Ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren is het nu noodzakelijk om de evolutie binnen de Geïntegreerde Politie voort te zetten om deze meer solidair, open en respectvol te maken, in dienst van de waarden die we collectief uitdragen en de eisen die we delen", aldus inspecteur Massimo Iovine, voorzitter van de vzw Rainbow Cops Belgium LGBTQI+ Police. 

Naar aanleiding van haar algemene vergadering en aan de vooravond van de Internationale Coming-Outdag organiseerde de vzw op 10 oktober een seminarie voor alle leden van de Geïntegreerde Politie. Het maakte veel uitwisselingen mogelijk, in een welwillende sfeer. Een dertigtal deelnemers van alle graden en niveaus van de Lokale Politie en de Federale Politie konden kijken naar de reportage Cour d’honneur : coming out dans la police van Cécile Patingre, waarin homoseksuele en transgender politieagenten in Frankrijk aan het woord komen en waarin hun dagelijkse moeilijkheden worden toegelicht. Het publiek kon ook in gesprek gaan met Alain Parmentier, voorzitter van de European LGBT Police Association (EGPA), de Europese vereniging van LGBTQI+-politieagenten. 

(*Queer is een overkoepelende term uit het Engels voor seksuele oriëntaties en genderidentiteiten.)

 

Nog steeds discriminerend gedrag 

Tijdens de gespreksmomenten deelden collega's verhalen over discriminerende gedragingen die nog steeds zijn terug te vinden.

De minister van Binnenlandse Zaken van haar kant stond erop een videoboodschap in dezelfde zin te sturen. "Intimidatie, pesterijen en discriminatie komen helaas ook bij de politiediensten voor. Ook hier moet er nog veel gebeuren om van de werkplek een veilige plek voor iedereen te maken."  

Annelies Verlinden wees in het bijzonder op het belang om de inspanningen in de scholen voort te zetten. "Diversiteit en dus ook de LGBTQI+-thema's moeten vanaf het begin van de loopbaan en in het bijzonder tijdens de opleiding worden benadrukt. Aandacht voor tolerantie is essentieel. We moeten de regenboogvlag hijsen, zowel letterlijk als figuurlijk", benadrukte ze. 

De commissaris-generaal van de Federale Politie was ook aanwezig op deze dag en verbond zich ertoe om de Rainbow Cops te betrekken in de dialoog rond het diversiteitsbeleid in het kader van de Staten-Generaal van de Politie (#SEGPol), en de band tussen de vzw Rainbow Cops en de Federale Politie verder te versterken. "De synergieën tussen de Federale Politie en de vzw Rainbow Cops zijn niet nieuw en hebben een zekere vooruitgang op het vlak van wederzijds respect mogelijk gemaakt, door bewustmaking, opleiding en informatie. (...) De opname van diversiteit in de thema's van de #SEGPol toont niet alleen aan hoe belangrijk dit thema is voor de Federale Politie, maar ook dat de reeds genomen initiatieven moeten worden voortgezet, geïntensiveerd en geëvalueerd", aldus eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker.

commissaire général de la Police Fédérale

 

Hij herinnerde ook aan het belang van respect voor ieders diversiteit, aan de verbintenis om discriminatie te bestrijden en aan de voorbeeldfunctie die elke politieambtenaar te vervullen heeft. "De politie moet niet alleen een weerspiegeling van de maatschappij zijn, maar moet een voorbeeld voor de maatschappij zijn." Als integraal deel van deze maatschappij – bovendien een deel met een echte maatschappelijke verantwoordelijkheid –, moeten we 'moderner' zijn en als een tolerante en actieve organisatie deze diversiteit niet alleen integreren, maar er ook een kracht van maken in de relaties tussen personeelsleden en met de burgers. Net als in de maatschappij is er nog veel werk aan de winkel", stelt de commissaris-generaal.

Hoewel er nog een weg af te leggen is, blijft België wel een model voor heel wat Europese landen. "Verschillende landen hebben zich laten inspireren door wat hier bestaat. In minder dan tien jaar tijd hebben we enorme vooruitgang geboekt en zijn we aanwezig op evenementen in de politiescholen. We organiseren ook intern acties zoals het uithangen van de LGBTQI+-vlaggen bij bepaalde gelegenheden", besluit de voorzitter van de vzw Rainbow Cops Belgium LGBTQI+ Police. 

 

Meer weten

  •