Centrale directie van technische en wetenschappelijke politie

Centrale directie van technische en wetenschappelijke politie

De Centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) is een gespecialiseerde eenheid binnen de Federale Politie. Ze voert forensische steun- en expertiseopdrachten uit ten voordele van de diensten van de Geïntegreerde Politie, de gerechtelijke en bestuurlijke overheden alsook haar overige externe partners.

Opdrachten 

De Centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) is een gespecialiseerde eenheid binnen de Federale Politie. Ze voert forensische steun- en expertiseopdrachten uit ten voordele van de diensten van de Geïntegreerde Politie, de gerechtelijke en bestuurlijke overheden alsook haar overige externe partners.

Visie en ambities

In een cultuur van initiatief, samenwerking en kritische geest wil DJT enerzijds verder sterke merken uitbouwen (inzake biometrische identiteitsbepaling, gedragsanalyse en gespecialiseerde forensische expertises) ter ondersteuning van gerechtelijke en opsporingsonderzoeken, en anderzijds het coördinerende niet-operationele steunaanbod ten aanzien van de FGP (CSI en FPL) en andere partners formaliseren. In alle processen richten we ons op kwaliteitsstandaarden, waar mogelijk gecertificeerd.

We benaderen onze competenties bewust, versterken ze waar nodig, steeds innoverend. Ons diensten- en steunaanbod voor de GPI, Justitie en andere partners getuigt van de overtuiging meerwaarde te willen bieden. 

 

Waarden

Om dit te realiseren, in de geest van de deontologische code en de waarden van de federale politie, handelen wij in het bijzonder met :

 • Dienstverlenende ingesteldheid
 • Fierheid
 • Flexibiliteit
 • Integriteit
 • Open geest
 • Respect

Werking

De directeur wordt rechtstreeks bijgestaan door een beleidsadviseur (communicatie-verantwoordelijke) en door het directiesecretariaat.,

Onder het directe toezicht van de directeur, zijn er 3 afdelingen (Operationele Coördinatie, Beheer en Strategie & Beleid) die functioneel gezag hebben over de 7 operationele diensten van DJT.

Afdelingen

 

Afdeling Operationele Coördinatie

Division Coordination Opérationnelle

De  Afdeling Operationele Coördinatie houdt toezicht op de operationele werkprocessen, bepaalt de interventiecriteria, controleert de kwaliteit van het geleverde werk, produceert operationele activiteitenstatistieken, enz. in samenwerking met de operationele diensten BIS (Biometric Identification Service), CDBV (Centrale Dienst voor Bestrijding van de Valsheden),   DVI (Disaster Victim Identification),  EXPERTISE en GWSC (Gedragswetenschappen).

 

Afdeling Beheer

Picto Division

De Afdeling Beheer staat ten dienste van DJT en van de labo’s in voor de gespecialiseerde taken binnen het domein van de technische en wetenschappelijke politie. Ze is verantwoordelijk voor de budgetten, het personeel, de logistiek, IT en het welzijn binnen de directie en is tevens het nationaal aanspreekpunt voor de labo’s van Technische en Wetenschappelijke Politie.

 

Afdeling Strategie en Beleid

Picto Division 03

De Afdeling Strategie en Beleid bestaat uit de diensten PROJECTEN en QA (Quality Assurance)/ QC (Quality Control).

De dienst PROJECTEN zorgt voor de opvolging van strategische projecten op het gebied van technische en wetenschappelijke politie.

De QA/QC houdt zich bezig met de implementatie van kwaliteitsgarantie- en kwaliteitscontroleplannen en uitvoering van risicoanalyses.

Diensten

BIS (Biometric Identification Service)

Deze dient is een ondersteunende dienst die gespecialiseerd is in de verwerking van biometrische gegevens en die als operationeel doel heeft de identiteit van een persoon op te zoeken of te bevestigen en bij te dragen tot het oplossen van strafzaken. Zij bestaat uit  3 secties : DACTY, FACIAL et ROBOT.

                                                                      

BIS-DACTY

BIS-DACTY

Deze sectie verricht dactyloscopischevergelijkingen van afdrukken (van personen) en sporen (van plaatsen delict) door gebruik te maken van de biometrische databank (APFIS = Automated Palm and Fingerprint Identification System). Deze vergelijkende exploitatie richt zich zowel tot de federale als de lokale politie, maar kan ook worden gericht tot andere klanten buiten de Belgische politie.

 

 

BIS-FACIAL

BIS-FACIAL

Deze sectie voert gezichtsvergelijkingen uit aan de hand van geïdentificeerde foto's en beelden uit diverse bronnen. Deze analyse is bedoeld voor de geïntegreerde politiediensten, maar ook ten behoeve van internationale verzoeken.

 

 

BIS-ROBOT (Robottekenaars)

BIS-ROBOT

De belangrijkste taak van de robottekenaars is het tekenen (met potlood en papier of met de tablet) van een verdachte op basis van een gesprek met het slachtoffer of de getuige van een misdrijf.

Verder bieden ze bijstand bij het onderzoek en zijn ze expert in identificatie van een overledene door een post-mortem tekening te maken van het aangezicht alsook het uitvoeren van een  gezichtsreconstructie  (2D en 3D) van een overleden persoon op basis van de schedel en eventueel informatie die voorhanden is bij andere experten. 

DVI (Disaster Victim Identification)

DVI

Deze steundienst staat in voor de identificatie van overledenen die moeilijk te identificeren zijn of zich niet kunnen identificeren in geval van een ramp of in het kader van zijn dagelijkse identificatie opdrachten.

De belangrijkste taken van de DVI zijn onder andere de volgende :

 • opstellen van een ante mortem (beschrijvende gegevens van familieleden, artsen en tandartsen), bijvoorbeeld in geval van een onrustwekkende verdwijning;
 • opstellen van een post-mortem (gegevens verzameld op en rond het lichaam van de slachtoffer), bijvoorbeeld in het geval van de ontdekking van menselijke resten;
 • Necrosearch operaties (het opsporen en terugvinden van een verborgen of begraven lichaam);
 • organisatie van grootschalige huiszoekingen met inzet van speciale middelen;
 • speleologie om een lichaam te bergen of vaststellingen te doen op moeilijk bereikbare plaatsen;
 • interventie bij rampen in België of in het buitenland om slachtoffers te identificeren.

 

 

EXPERTISE

Deze dienst bestaat uit 6 secties die verschillende specifieke gebieden van forensisch onderzoek bestrijken.

AUDIO

AUDIO-VIDEO

Deze sectie biedt bijstand via :

 • het verbeteren van de verstaanbaarheid van geluidsopnames door deze te bewerken met professionele software (filtering);
 • het auditief analyseren van geluidsopnames tezamen met het analyseren in tijd en frequentie om bv. na te gaan of opnames al dan niet werden gemanipuleerd.

 

BPA (Bloedspoorpatroonanalyse)

BPA

De bloedspoorpatroonanalyse (BPA = Blood Pattern Analysis) is een discipline gebaseerd op de observatie, beschrijving en interpretatie van bloedsporen op een crime scene, waarbij men tracht te achterhalen welke gebeurtenissen er zich afgespeeld hebben.

 

   EARS, SHOES, TOOLS (Oren, schoenen, werktuigen)

EARS, SHOES, TOOLS

Deze drie secties voeren specifieke vergelijkingen uit tussen een referentiemateriaal (oor, schoen & werktuig) met specifieke sporen en/of met de nationale databank SDB, waarmee een individu aan één of meer feiten kan worden gekoppeld. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van deze gegevensbank.

Op vraag kunnen nog andere onderzoeken worden gedaan, bijvoorbeeld de vergelijking van voetzolen, bandenprofielen, handschoensporen, souche-onderzoek en het zichtbaar maken van vingersporen m.b.v. de vacuüm metaalopdamper.

 

VIDEO

VIDEO

De sectie VIDEO biedt bijstand via de beeldverbetering van beelden nuttig voor een gerechtelijk onderzoek, de identificatie van objecten (nummerplaten, voertuigmodellen, wapens,…) of personen (kledij, schoenen, tatoeages,…), de omzetting van beeldbestanden van een digitaal formaat naar een ander formaat of beeldgegevens uit complexe bewakingssystemen halen, alsook de videovergelijking.

 Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valsheden (OCRF) - Bureau "Documents" (OCRF.D)

DJT OCRF

De bureau "Documents" is het (inter)nationaal het contactpunt inzake valse documenten en is hoofdzakelijk actief binnen het domein van de authenticatie van (valse) paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen van alle landen. De analyse van andere documenten behoort eveneens tot hun expertise. CDBV.D onderhoudt contacten met verschillende interne en externe partners en stelt haar expertise ter beschikking aan de hand van technische of operationele steun en opleidingen.

 

Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valsheden (OCRF) - Bureau "Money" (OCRF.M)

DJT OCRF

De bureau "Money" werkt in overleg met de Nationale Bank van België en met het Nationale Centrum voor de analyse van muntstukken in het kader van de strijd tegen valsmunterij van de euro. Bijkomend houdt deze dienst zich bezig met fenomenen zoals de namaak van vreemde valuta, edele metalen (zilver, goud, platina, …) en cheques. CDBV.M onderhoudt contacten met verschillende interne en externe partners en stelt haar expertise ter beschikking aan de hand van technische of operationele steun en opleidingen. Het is (inter)nationaal het contactpunt inzake valsmunterij. 

Gedragswetenschappen (GWSC)

Deze dienst bestaat uit 4 secties: Gedragsanalyse (GAC), Polygrafie (POLY), Techniek van het Audiovisueel verhoor van Minderjarigen slachtoffers of getuigen van misdrijven (TAM) en Zeden Analyse (ZAM-ViCLAS).

De vier secties kunnen onderling contacten onderhouden en kunnen naast hun eigen specifieke taken en missies ook bijkomende steun bieden aan een andere sectie. Het gezamenlijke doel is bij te dragen aan het vinden van de waarheid en het oplossen van misdaden en misdrijven.

 

Gedragsanalyse (GAC)De gedragsanalisten bieden een wetenschappelijke bijdrage aan het onderzoek. Ze dragen bij tot het beter stellen van prioriteiten en/of bepaalde benaderingen en het verfijnen van onderzoekspistes. Profielanalyse is de meest gekende toepassing maar ook het leveren van bijstand tijdens een verhoor is zeker één van hun belangrijkste bijdragen tot het politioneel onderzoek. De leden van de sectie kunnen ook een evaluatie maken van het risico indien geuite dreigingen (brieven of gedrag) ook effectief zullen uitgevoerd worden (dreiging, afpersing en stalking). Ze dragen ten slotte eveneens bij tot de ontwikkeling van wetenschappelijke onderzoek.

 

Polygrafie (POLY)

POLYDe polygraaftest is een bijzondere techniek van politionele ondervraging die audiovisueel wordt opgenomen waarbij middels een psychisch-fysiologische procedure de waarachtigheid van verklaringen wordt nagegaan door registratie van fysiologische parameters aan de hand van grafieken. Het verkregen resultaat vormt een hulpmiddel voor het onderzoek, maar vervangt dit onderzoek helemaal niet; elk element moet met andere elementen van het onderzoek worden gestaafd. Het verhoor met de polygraaf vindt plaats in 3 fasen en duurt 3 tot 4 uren.

 

Techniek van het Audiovisueel verhoor van Minderjarigen, slachtoffers of getuigen van misdrijven (TAM)

TAMDe sectie TAM is het nationale contactpunt voor alles met betrekking tot de verhoren van minderjarige slachtoffers of getuigen. Haar missie is bij te dragen tot het vergaren van meer en exactere informatie betreffende de omstandigheden waarbinnen een misdrijf zich afspeelt waarbij een minderjarige betrokken is,  met een aanpak op maat.  Hierbij waakt de sectie voornamelijk over de kwaliteit en zorgt voor de standaardisatie van de aangepaste verhoortechniek die gehanteerd wordt binnen de onderzoeksteams, voorziet ze in onderzoek, opleiding en informatie en biedt ze materiële en methodologische steun.

 

Zeden analyse (ZAM-ViCLAS)

ZAMDe analisten in deze sectie coderen feiten over seksueel gemotiveerde misdrijven in een nationale database van experts. De focus ligt op het fysieke, verbale en seksuele gedrag en de motivatie van de dader. Hun expertise en ondersteuning omvat het zoeken naar mogelijke verbanden tussen een nieuw feit en de reeds gecodeerde feiten.   Als de feiten internationaal van aard zijn, werkt de ZAM-ViCLAS-sectie samen met andere landen.

 

 

Partnerschap

De Centrale directie van technische en wetenschappelijke politie heeft veel verschillende en gevarieerde partners!  Als gespecialiseerde ondersteuningseenheid werken wij samen met alle politiediensten (zowel de lokale als de federale).

Andere nationale partners zijn de Federale Overheidsdiensten (FOD): FOD Justitie (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Penitentiaire Inrichtingen,...), FOD Binnenlandse Zaken (Dienst Vreemdelingenzaken, Nationaal Crisiscentrum, Instellingen en Bevolking, Civiele Bescherming,...), FOD Buitenlandse Zaken, FOD Sociale Zekerheid (RSZ,...), FOD Volksgezondheid,...

We kunnen ook Defensie noemen, de Nationale Bank van België, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de Staatsveiligheid, het Rode Kruis,...

Op internationaal vlak zijn onze partners onder meer Europol, Interpol, het Europees Grens- en kustwachtagentschap (FRONTEX), de Royal Canadian Mounted Police, de Sûreté du Québec, het FBI, enz.

 

Profielen en competenties

De Centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) bestaat uit zowel operationeel als burgerpersoneel, elk met verschillende rangen en profielen.

Dit gaat van inspecteur tot hoofdcommissaris voor de eerste groep en van « middelbareschooldiploma » tot masterdiploma voor de tweede groep.

Bij wijze van voorbeeld, een niet-limitatieve lijst van interessante diploma's en/of vaardigheden om bij DJT te werken:

 • antropologie
 • archeologie
 • archiefbeheer
 • audiovisuele vaardigheden
 • biochemie
 • biologie
 • cartoonist
 • communicatie
 • criminologie
 • informatica
 • kunstopleidingen
 • projectbeheer
 • psychologie
 • rechten
 • scheikunde
 • secretariaat

 

Gezien de diversiteit van onze diensten, zijn ook de kwaliteiten die bij onze leden worden gezocht divers en gevarieerd:

 • analytische geest
 • capaciteiten om in teamverband te werken
 • capaciteiten om alleen en geïsoleerd te werken
 • communicatief
 • creatief
 • discreet
 • geduldig
 • loyaal
 • nauwgezet
 • open geest
 • overtuigend
 • oplettend
 • rigoureus
 • sociaal
 • stressbestendig
 • zorgvuldig

 

Meer info ...