Het Commissariaat-generaal

Aan het hoofd van de organisatie staat de commissaris-generaal. Hij voert specifieke opdrachten uit en beschikt over zijn eigen directies en diensten die binnen het Commissariaat-generaal gegroepeerd zijn.

De commissaris-generaal leidt en coördineert ook drie algemene directies: de Algemene directie van de bestuurlijke politie, de Algemene directie van de gerechtelijke politie en de Algemene directie van het middelenbeheer en informatie. 

De directies van het Commissariaat-generaal:

 • De Directie van de internationale politiesamenwerking
 • De Directie van de communicatie
 • De Directie voor preventie en bescherming op het werk
 • De Coördinatie-en steundirecties

De commissaris-generaal ziet toe op een efficiënte interne werking van de twee politieniveaus en van de algemene directies en directies van de Federale Politie. De directeurs-coördinatoren die aan het hoofd staan van de  gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties hangen daarom rechtstreeks van hem af.

Deze directies ondersteunen en coördineren de bestuurlijke politieacties waarbij verschillende politiezones betrokken zijn. Zij vormen de schakel tussen de lokale politiezones en de Federale Politie.

De diensten van het Commissariaat-generaal:

 • De dienst Beleidsondersteuning

De dienst Beleidsondersteuning van het Commissariaat-generaal levert steun en expertise aan de commissaris-generaal en aan zijn adviseurs bij het nemen van strategische beleidsbeslissingen. Op basis van een analyse van de informatie formuleert deze dienst verschillende voorstellen zodat de commissaris-generaal een goed onderbouwde beslissing kan nemen. Zodra de beslissing is genomen, kan er een beroep worden gedaan op APBO om ze voor de betrokken directies en diensten te vertalen. Daarom ontwikkelt deze dienst ook de nodige methodologie en hulpmiddelen voor de opvolging, rapportering en evaluatie van het managementproces. CG/APBO biedt daarenboven steun aan de mandaathouders en leidinggevenden van de Federale Politie en begeleidt in het bijzonder die van het Commissariaat-generaal bij de praktische uitvoering van het ontwikkelde beleid. 

 

 • De dienst Interne audit

De dienst Interne audit voert operationele audits uit naar de werking van de algemene directies en diensten van de Federale Politie. Bovendien is hij belast met het opstellen van verslagen en het formuleren van adviezen en raadgevingen om de werking van de Federale Politie te verbeteren.

 

 • De dienst Interne werking

De dienst Interne werking beheert de budgetten en het personeel van de verschillende diensten en directies van de commissaris-generaal.

 

 • De dienst ISPO (Information Security and Privacy Office)

De dienst ISPO (Information Security and Privacy Office) steunt op twee grote pijlers: de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Hij volgt de evolutie van de wetgeving op dit gebied en adviseert de verschillende betrokken partijen door normen voor te bereiden ten behoeve van de politieorganisatie.

Hij is ook verantwoordelijk voor het opstellen van een gestandaardiseerde aanpak, met het oog op het behoud van de integriteit, de vertrouwelijkheid en de beschikbaarheid van gegevens. De goedkeuring van geclassificeerde systemen in overeenstemming met de wet van 11 december 1998 valt ook onder zijn bevoegdheden.

 

 • De dienst Integriteit

De dienst Integriteit ontwikkelt een op vertrouwen gebaseerd integriteitsbeheer.

Dat willen we concreet realiseren door:

- enquêtes, praktische tips, voorlichting, training en tools aan de directeurs, leidinggevenden en teams aan te bieden;

- een meldpunt voor de behandeling van meldingen van personeelsleden te zijn.

 

 • De dienst Innovatie 

  De dienst Innovatie draagt bij tot een gestructureerde aanpak van innovatie binnen de politieorganisatie door innovatieve ideeën/voorstellen te kanaliseren en te faciliteren in de omzetting ervan tot concrete realisaties of proeftuinen binnen de politieorganisatie. Bovendien scant de dienst Innovatie de evoluties in de maatschappij (trendwatching) met als bedoeling na te gaan waar de opportuniteiten liggen en waarin eventuele bedreigingen van nieuwe ontwikkelingen/ technologieën schuilen voor de politiewerking. De cel Innovatie draagt bovendien op actieve wijze bij aan de uitbouw van een innovatienetwerk, zowel intern als extern de organisatie, alsook aan het stimuleren van een innovatiecultuur doorheen de politieorganisatie via de organisatie van themadagen, workshops, hackathons, …  

 

 • De dienst Clearance-Screening 

De dienst Screening is verantwoordelijk voor diverse taken met betrekking tot de beveiliging van gerubriceerde informatie en gevoelige infrastructuur. Als lid van de Nationale Veiligheidsoverheid voert hij veiligheidscontroles uit met het oog op de afgifte van veiligheidsattesten en -adviezen; hij centraliseert de aanvragen tot veiligheidsmachtigingen van de leden van de Geïntegreerde Politie; hij ondersteunt het FANC (Federaal agentschap voor nucleaire controle) bij de afgifte van veiligheidsattesten en bij de rekruteringsprocedure door de screening van de kandidaten.

 

Het Commissariaat-generaal onderhoudt contacten met de Europese politiedienst (EUROPOL) en met de Internationale organisatie voor criminele politie (INTERPOL).

Het Commissariaat-generaal ontwikkelt en verzekert de samenwerking met buitenlandse politiediensten. Het levert ook steun aan de lokale politiediensten op het vlak van organisatieontwikkeling, financieel beheer, opmaak van de zonale veiligheidsplannen, enz.