Directie van de Financiën

De Directie van de financiën (DRF) is één van de vier centrale directies van de Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie (DGR). Ze is verantwoordelijk voor de budgettaire en financiële aspecten van de Federale Politie. In dat raam verzekert ze inzonderheid de volgende opdrachten:

  • het financiële beheer van de Federale Politie via de analyse, de  ontwikkeling en de beheersing van de financiële en budgettaire processen (interne controle) en de opstelling van de bijbehorende reglementering;
  • de organisatie en de opvolging van de processen in verband met de opmaak,  de uitvoering en de monitoring van de begroting van de Federale Politie;
  • de coördinatie, de vastlegging en het beheer van de kredieten van de Federale Politie;
  • het voeren van de algemene en analytische boekhouding alsook de opmaak van de jaarrekeningen van de organisatie;
  • het vastleggen van het aankoopbeleid en de structurele opmaak van een meerjarig investerings- en werkingsplan (MIWP);
  • binnen de door de minister van Binnenlandse Zaken toegekende delegaties, de  voorbereiding en de gunning van de overheidsopdrachten voor de Geïntegreerde Politie;
  • een adviserende rol bij het nemen en de opvolging van de beslissingen met een budgettaire en financiële impact op de Federale Politie;
  • de coördinatie van de relatiesmet de andere externe partners zoals de Inspecteur van Financiën, de Controleur van de Vastleggingen, het Rekenhof, de FOD's Financiën en BOSA enz.