Opdrachten

De algemene directie is belast met gespecialiseerde opdrachten van bestuurlijke politie en komt in ondersteuning van de Geïntegreerde Politie.

 • De Algemene directie bestuurlijke politie verzekert de volgende opdrachten:
 • De leiding en de operationele coördinatie van de opdrachten van bestuurlijke politie van de centrale diensten van de Federale Politie met inbegrip van de opvolging van de gebeurtenissen die een ernstige of georganiseerde bedreiging van de openbare orde kunnen vormen alsmede de vergaring en de exploitatie van de bestuurlijke informatie die noodzakelijk is voor de inzet van de geïntegreerde politie. Mits onverwijlde informatie aan de directie van de operationele politionele informatie, onderhoudt de algemene directie rechtstreeks de noodzakelijke internationale contacten in het raam van een bijzonder dossier. De Minister van Binnenlandse Zaken wordt systematisch op de hoogte gehouden van alles wat de openbare orde aanbelangt.
 • De bescherming van de leden van de koninklijke familie en van de koninklijke paleizen.
 • De gespecialiseerde opdrachten van bestuurlijke politie en de ondersteuning van die opdrachten inzake grenscontrole, verkeers-, spoorweg-, scheepvaart-, en luchtvaartpolitie en de politieopdrachten bij de luchthavens.
 • De organisatie van de federale interventiereserve, bedoeld in artikel 101, tweede lid, 3°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, onverminderd de inzet van deze reserve ter ondersteuning van de opdrachten van gerechtelijke politie.
 • De ondersteuning van de gedeconcentreerde opdrachten van bestuurlijke politie van de bestuurlijke directeurs-coördinatoren.
 • De conceptuele ontwikkeling van interventiemethoden en -technieken inzake bestuurlijke politie, inzonderheid door het uitvoeren van strategische politionele analyses, alsook het verlenen van medewerking bij het uitstippelen van het politiebeleid door politieoverheden.
 • De luchtsteun.
 • De gespecialiseerde ondersteuning inzake met honden ondersteunde politieopdrachten.
 • Politieopdrachten bij de SHAPE.

Gespecialiseerde opdrachten van bestuurlijke politie

Met inachtneming van de principes van subsidiariteit en specialisatie werkt DGA, in samenwerking met de Lokale Politie, de overige eenheden van de Federale Politie en de vertegenwoordigers van de politieoverheden, aan:

 • De uitwerking van een basisfilosofie inzake het optreden bij ordehandhaving.
 • De uitbouw van de gespecialiseerde politiezorg en de gespecialiseerde operationel steun op het vlak van interventiefilosofie, structuren en werking inzake ordehandhaving, wegpolitie, spoorwegpolitie, luchtvaartpolitie en scheepvaartpolitie.

Ondersteuning van de geïntegreerde politiewerking - steun aan de Lokale Politie

In het kader van haar algemene steunopdracht ten behoeve van de geïntegreerde werking van de politie en de steun aan de Lokale Politie, besteedt de algemene directie aandacht aan:

 • Het in plaats stellen van een gemeenschappelijk informatiesysteem in het bijzonder op het niveau van de arrondissementele informatiekruispunten.
 • De ondersteuning bij het opstellen en de realisatie van de lokale veiligheidsplannen.
 • De operationele en technische ondersteuning van de Lokale Politie door de gespecialiseerde eenheden.
 • De ondersteuning van het personeel belast met de functionaliteit slachtofferhulp.

Bijdragen aan het Nationaal Veiligheidsplan

DGA draagt bij aan de uitwerking van het Nationaal Veiligheidsplan. Hiertoe levert zij bijdragen in de domeinen die tot haar bevoegheidssfeer behoren.

In concerto bijvoorbeeld de immigratie- en grenscontrole of het voetbalhooliganisme.