De waarden van de Geïntegreerde Politie

De toepassing van de verschillende bepalingen van de deontologische code van de politiediensten houdt in dat de personeelsleden van de politie bij elke interventie of bij elke actie, een aantal waarden hanteren:

 • Naleven en zich inzetten tot het doen naleven van de individuele rechten en vrijheden en van de waardigheid van elke persoon, in het bijzonder door een steeds doordacht en tot het strikt noodzakelijke beperkt gebruik van de wettelijke dwang.
 • Loyaal zijn tegenover de democratische instellingen.
 • Integer en onpartijdig zijn, de te handhaven normen eerbiedigen en zin hebben voor verantwoordelijkheid.
 • Bezield zijn en blijk geven van een dienstverlenende ingesteldheid gekenmerkt door:
  • De beschikbaarheid;
  • De kwaliteit van het werk;
  • Het zoeken naar oplossingen in het kader van onze bevoegdheden;
  • De optimale aanwending van de adequate middelen;
  • De zorg voor de geintegreerde werking van de politiediensten.
 • Vanuit wederzijds respect en waardering de interne relaties bevorderen en bijdragen tot het respect op het werk.

De waarden van de Geïntegreerde Politie vormen een essentieel referentiekader. De Federale Politie achtte het noodzakelijk om deze waarden aan te vullen met andere, die beter aansluiten bij de specificiteiten van haar missie en die deel uitmaken van de Mission Statement van de Federale Politie.

De waarden van de Federale Politie doen dus geen afbreuk aan de waarden van de Geïntegreerde Politie, maar ze benadrukken bepaalde principes van de deontologische code van de politiediensten die onontbeerlijk zijn om de missie van de Federale Politie tot een goed einde te brengen.