Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit

Teaser

De Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) is belast met het uitvoeren van gespecialiseerde gerechtelijke politieopdrachten en het ondersteunen van deze opdrachten in verband met de zware en georganiseerde criminaliteit.

Opdrachten en actieterrein
 

Gespecialiseerde ondersteuning

Het DJSOC biedt hooggespecialiseerde ondersteuning aan de Geïntegreerde Politie-eenheden en aan andere externe nationale en internationale partners, zoals de douane, de brandweer, Europol enz. De specialisten van DJSOC houden zich bezig met het opsporen en het verbaliseren van kinderpornografie, het identificeren van voertuigen of voertuigonderdelen, volksgezondheidskwesties (milieu en hormonen), het veiligstellen en ontmantelen van plaatsen waar drugs worden geproduceerd.

Nationaal Veiligheidsplan

Om de vier jaar stelt de regering een lijst op van prioritaire criminele verschijnselen. DJSOC stelt programma's op die de acties van de verschillende eenheden van de Federale Gerechtelijke Politie coördineren om deze fenomenen (zoals mensenhandel en mensensmokkel, drugshandel, computercriminaliteit enz.) of onderwerpen die daarmee verband houden of eraan gerelateerd zijn, te bestrijden.

Informatiebeheer

Het DJSOC is een pijler in de strijd tegen terrorisme door middel van informatiebeheer, de ontwikkeling van beelden die aan één of andere vorm van radicalisme gerelateerd zijn (politieke extremen, dwalingen van sektes, religieus radicalisme, milieuterrorisme enz.).
DJSOC ontwikkelt en ondersteunt de implementatie van tools die bijdragen tot de destabilisering en/of de ontmanteling van criminele organisaties en dadergroepen.

Onderzoeken

DJSOC is belast met het verrichten van autonome onderzoeken op gebieden die onder de bevoegdheid vallen van de Centrale dienst voor de bestrijding van corruptie (CDBC) (overheidscorruptie, fraude bij overheidsopdrachten, …), de Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie (CDGEFID) en de Federal Computer Crime Unit (FCCU; computercriminaliteit, in het bijzonder aanvallen op kritieke infrastructuur). DJSOC verleent ook ondersteuning in geval van computercriminaliteit en voert eveneens autonome onderzoeken uit in het militaire milieu.

 

En nog veel meer ...

DJSOC is ook belast met de operationele misdrijfanalyse en het ontwikkelen van normen (opleiding, werkinstrumenten) in dit kader, om te zorgen voor samenhang bij de uitvoering van de taken die zijn toegewezen aan de operationele criminaliteitsanalisten van de Geïntegreerde Politie.

DJSOC is het aanspreekpunt van de Federale Politie op vele andere gebieden: illegale kunsthandel, sportfraude, phishing, gewapende overvallen, ...

 

Werking

De Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit bestaat uit negen afdelingen:
 

CDBC - Centrale dienst voor de bestrijding van corruptie

OCRC (de Centrale dienst voor de bestrijding van corruptie) is een onderzoeksafdeling die gespecialiseerd is inzake corruptie in het algemeen, fraude bij subsidies en overheidsopdrachten. OCRC is ook het aanspreekpunt voor sportfraude. Daarnaast zijn er verbindingsfunctionarissen gedetacheerd naar de Kansspelcommissie.

 

CDGEFID - Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie

CDGEFID is een operationele afdeling die autonome en ondersteunende onderzoeken uitvoert in de volgende financiële zaken: fraude tegen de Europese Unie, grootschalige btw-carrousels, complexe financiële dossiers met een internationale dimensie en beursmisdrijven. CDGEFID is ook een ondersteunende afdeling voor alle ECOFIN-onderzoeken. In totaal zijn er 16 belastingspecialisten van de FOD Financiën naar CDGEFID gedetacheerd. Er zijn ook verbindingsofficieren gedetacheerd naar CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) en COIV (Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring).

 

FCCU - Federal Computer Crime Unit

De afdeling FCCU verricht zelfstandig onderzoek naar aanvallen op kritieke infrastructuur en ondersteunt de afdelingen en secties van DJSOC bij hun operationele taken (CDBC, CDGEFID, i²-IRU, Child abuse en DJMM), alsook de Regionale Computer Crime Units.

 

DJMM – Dienst van de gerechtelijke politie in militair milieu

De taak van DJMM is het uitvoeren van gespecialiseerde gerechtelijke opdrachten in het militaire milieu, zowel in België als in het buitenland.

 

Directie operaties

De Directie Operaties (of DirOps) zorgt voor de operationele coördinatie.

DirOps is het enige operationele aanspreekpunt voor de directies. Ze beheert de stroom van operationele informatie en coördineert het recherchemanagement.

Daarnaast verleent DirOps operationele ondersteuning aan de andere diensten van de directie, meer bepaald:

 • De functies BTS/GLI/CTI (speciale technieken, informantenbeheer, telefoontaps);
 • De operationele misdrijfanalyse;
 • Het recherchemanagement;
 • De internationale politiesamenwerking (IPS)
 • De specifieke opleidingen (operationele misdrijfanalyse, CCU, Ecofin).

De volgende secties bieden gespecialiseerde ondersteuning:

 • Child abuse;
 • Car identification;
 • CRU (Clan Lab Response Unit);
 • i²: Internetrecherche, IRU (Internet Referral Unit) en aanspreekpunt voor de Europese IRU binnen Europol.

 

Strategie & Nationaal Veiligheidsplan

In het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) worden de prioritaire criminele fenomenen voor de volgende vier jaar opgesomd.

Daarnaast zijn er fenomenen die speciale of permanente aandacht krijgen. Dan zorgt Strategie & NVP voor de beeldvorming, de uitwisseling van informatie op nationaal en internationaal niveau, de coördinatie van gerichte acties op aanvraag enz.

Deze afdeling telt een aantal secties, met name mensenhandel en mensensmokkel, drugs, diefstal, wapens, volksgezondheid (klik hier om de brochure over de Federal Unit Public Health and Environmental of FUPHEC te zien) en strategische analyse.

De afdeling beheert ook parlementaire vragen over de gebieden die DJSOC behandelt.

 

Beleid & Beheer

De afdeling Beleid en Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de directie, meer bepaald voor het overnemen en uitvoeren van PLIF-taken (personeel, logistiek, IT en financiën), communicatie en secretariaat.

 

Dadergroepen

De afdeling Dadergroepen beheert de transversale aanpak van dadergroepen met een polycrimineel karakter:

 • Motorbendes (Highsider)
 • Turken (Black sea)
 • Albanezen (Balkan)
 • Italianen (Maffia)

 

Terrorisme

De afdeling Terrorisme is belast met de follow-up van de bestrijding van terrorisme, gewelddadig extremisme en radicalisering.

Ze is het nationale en internationale aanspreekpunt voor deze fenomenen. Daarnaast is ze, voor alle informatie op dit gebied, het verplichte doorgeefluik naar het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse of OCAD. Deze afdeling fungeert ook als Nationaal Aanspreekpunt voor precursoren (basisbestanddelen) voor explosieven en als Belgisch Bomb Data Center (BDC of Bom-data-centrum).

 

Profielen en competenties  

DJSOC telt meer dan 350 medewerkers, waaronder burgerpersoneel (of CALog’s): islamologen, inspecteurs met een specialisatie in Ecofin of ICT, strategisch analisten, strafrechtelijk analisten, IT-ingenieurs en vele anderen.

DJSOC heeft twee verbindingsfunctionarissen bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking, vier bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, en vier bij de Kansspelcommissie.

DJSOC werkt samen met vele partners, en per afdeling/sectie zijn die heel divers: hun verscheidenheid gaat van Myria (het Federaal Migratiecentrum), via het Federaal Parket, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de Staatsveiligheid (VSSE) en het Comité R, tot het OCAD. Die veelheid aan partners is te verklaren door de vele functies en opdrachten die DJSOC vervult.

Bij aanwervingen op DJSOC worden er vele profielen gezocht zoals financieel experts, computeringenieurs, bachelors in de informatica, boekhouders, masters in de economische wetenschappen, in de rechten, masters islamkunde (islamologie), Turkse studies (turkologie) en/of oosterse filosofieën.

Voor een functie als CALog kunt u rechtstreeks solliciteren via de website www.jobpol.be.

Hebt u interesse voor een operationele functie? Kom bij ons werken als hoofdinspecteur met een specialisatie in ICT of Ecofin (vacatures om de twee of drie jaar op www.jobpol.be).

Er zijn ook vele interne mogelijkheden voor alle graden: inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris en hoofdcommissaris.