Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit

Teaser

De Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) is belast met het uitvoeren van gespecialiseerde gerechtelijke politieopdrachten en het ondersteunen van deze opdrachten in verband met zware en georganiseerde criminaliteit.

Opdrachten en actieterrein
 

Gespecialiseerde ondersteuning

DJSOC biedt hooggespecialiseerde ondersteuning aan de Geïntegreerde Politie-eenheden en aan andere externe nationale en internationale partners, zoals de douane, de brandweer, Europol enz. De specialisten van DJSOC houden zich bezig met het opsporen en het verbaliseren van kinderpornografie, het identificeren van voertuigen of voertuigonderdelen, het veiligstellen en ontmantelen van plaatsen waar drugs worden geproduceerd.

Onderzoeken

DJSOC is belast met het verrichten van autonome onderzoeken op gebieden die onder de bevoegdheid vallen van de Centrale dienst voor de bestrijding van corruptie (CDBC) (overheidscorruptie, fraude bij overheidsopdrachten …), de Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie (CDGEFID) en de Federal Computer Crime Unit (FCCU; computercriminaliteit, in het bijzonder aanvallen op kritieke infrastructuur). DJSOC verleent ook ondersteuning in geval van computercriminaliteit. De dienst van de gerechtelijke politie in militair milieu voert eveneens autonome onderzoeken uit in het militaire milieu.

Intelligence

DJSOC zorgt ervoor dat de Geïntegreerde Politie beschikt over een strategische en operationele duurzame expertise met betrekking tot de fenomenen op het vlak van georganiseerde criminaliteit (Centrex). Ze is ook verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van de door DGJ ontwikkelde 'Intel'-strategie.  

 

DJSOC

 

En nog veel meer ...

DJSOC is belast met de operationele misdrijfanalyse en het ontwikkelen van normen (opleiding, werkinstrumenten) in dit kader, om te zorgen voor samenhang bij de uitvoering van de taken die zijn toegewezen aan de operationele misdrijfanalisten van de Geïntegreerde Politie.

DJSOC beschikt over strategisch analisten die zich bezighouden met de verschillende criminele fenomenen die ze bestrijdt.

DJSOC is het aanspreekpunt van de Federale Politie op vele andere gebieden: illegale kunsthandel, sportfraude, phishing ...

 

Werking

De Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit bestaat uit 3 afdelingen:

Onderzoeken
 

Operationele steun

Deze sectie is het enige operationele aanspreekpunt voor de directie. Ze beheert de operationele informatiestroom en coördineert het recherchemanagement.

Daarnaast verleent ze operationele ondersteuning aan de andere diensten van de directie, meer bepaald:

 • de functies BTS/LIB/CTI (speciale technieken, informantenbeheer, telefoontaps);
 • de operationele misdrijfanalyse;
 • het recherchemanagement;
 • de internationale politiesamenwerking (IPS).
   

De volgende eenheden bieden gespecialiseerde ondersteuning:

 • Child abuse;
 • Car identification;
 • CRU (Clan Lab Response Unit);
   
CDBC - Centrale dienst voor de bestrijding van corruptie

CDBC (Centrale dienst voor de bestrijding van corruptie) is een onderzoeksafdeling die gespecialiseerd is in corruptie in het algemeen, fraude bij subsidies en overheidsopdrachten. CDBC is ook het aanspreekpunt voor 'sportfraude'. Daarnaast zijn er verbindingsofficieren gedetacheerd naar de Kansspelcommissie.

 

CDGEFID - Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie

CDGEFID is een operationele afdeling die autonome en ondersteunende onderzoeken uitvoert in de volgende financiële zaken: fraude tegen de Europese Unie, grootschalige btw-carrousels, complexe financiële dossiers met een internationale dimensie en beursmisdrijven. CDGEFID is ook een ondersteunende afdeling voor alle ECOFIN-onderzoeken. In totaal zijn er 16 belastingspecialisten van de FOD Financiën naar CDGEFID gedetacheerd. Er zijn ook verbindingsofficieren gedetacheerd naar CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) en COIV (Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring).

DJSOC Ecofin

 

FCCU - Federal Computer Crime Unit

De afdeling FCCU verricht zelfstandig onderzoek naar aanvallen op kritieke infrastructuur en ondersteunt de afdelingen en secties van DJSOC bij hun operationele taken (CDBC, CDGEFID, Child abuse en DJMM), alsook de Regional Computer Crime Units. De sectie i² is verantwoordelijk voor internetrecherche en is het aanspreekpunt voor de Europese IRU (Internet Referral Unit) binnen Europol.

DJSOC FCCU

 

DJMM – Dienst van de gerechtelijke politie in militair milieu

De taak van DJMM is het uitvoeren van gespecialiseerde gerechtelijke opdrachten in het militaire milieu, zowel in België als in het buitenland.

 

Intelligence
 

NIC

Het National Intelligence Center (NIC) operationaliseert de strategische Intel-doelstellingen van DGJ en van DJSOC.

De taken van het NIC zijn: 

 • De opvolging, coördinatie en ondersteuning van de 'Intel'-projecten en -initiatieven binnen de gerechtelijke component verzekeren.
 • Bijdragen aan een permanente, dynamische, strategische en tactische beeldvorming van de georganiseerde misdaad.
 • Innovatieve technologische oplossingen ontwikkelen voor het exploiteren van de gegevens en informatie van de gerechtelijke component.
 • Het netwerk van de 'Intel'-officieren DGJ (IO's) coördineren.
 • De bij DGJ geïdentificeerde Intel-community's stimuleren.

 

CENTREX

De Centrex'en zijn de gespecialiseerde diensten op het centrale niveau van de Federale Gerechtelijke Politie (en van DJSOC in het bijzonder). Ze streven ernaar, zowel nationaal als internationaal en door de implementatie van bepaalde functionaliteiten, de focus te leggen op innovatieve expertise, een integrale en geïntegreerde aanpak te ontwikkelen en het aanspreekpunt te zijn voor partners binnen en buiten de GPI met betrekking tot veiligheidsfenomenen in verband met georganiseerde criminaliteit.

Ze voeren alle andere taken uit die hen door de overheden worden toevertrouwd.

 

Beleid & Beheer

De afdeling Beleid en Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de directie, meer bepaald voor het overnemen en uitvoeren van PLIF-taken (personeel, logistiek, IT en financiën), communicatie en secretariaat.
 

DJSOC Ecofin

 

 

 

Profielen en competenties  

DJSOC telt meer dan 350 medewerkers: zowel operationelen (onder wie sommigen een ‘generalistisch’ en anderen een meer gespecialiseerd profiel hebben zoals de hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie Ecofin of ICT) als burgerpersoneel (bv. islamologen).

DJSOC heeft twee verbindingsofficieren bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking, vier bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, en vier bij de Kansspelcommissie.

DJSOC werkt samen met vele partners, en per afdeling/sectie zijn die heel divers: hun verscheidenheid gaat van Myria, via het federaal parket, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de Veiligheid van de Staat (VSSE) en het Comité I, tot het OCAD. Die veelheid aan partners is te verklaren door de vele functies en opdrachten die DJSOC vervult.

Tijdens aanwervingen bij DJSOC worden er tal van profielen gezocht zoals financieel experts, computeringenieurs, bachelors in de informatica, boekhouders, masters in de economische wetenschappen, in de rechten, masters islamkunde (islamologie), Turkse studies (turkologie) en/of oosterse filosofieën.

Voor een functie als CALog kunt u rechtstreeks solliciteren via de website www.jobpol.be.

Hebt u interesse voor een operationele functie? Kom dan bij ons werken als hoofdinspecteur met een bijzondere specialisatie in ICT of Ecofin (vacatures om de twee of drie jaar op www.jobpol.be).

Er zijn ook vele interne mogelijkheden voor alle graden: inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris en hoofdcommissaris.